ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peppermint

P EH1 P ER0 M IH2 N T   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peppermint-, *peppermint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peppermint[N] พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่

English-Thai: Nontri Dictionary
peppermint(n) สะระแหน่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm cooler than a pack of peppermints and I haven't been this excited since I can't remember whenฉันคูลและชิลล์เหนือเม็ดอมรสมิ้นท์ นานแค่ไหนที่ใจฟูฟ่องแทบโบยบิน นึกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ Trolls (2016)
If you want to get through Peppermint Stick Forest, you got to go through me.ถ้าเธออยากผ่าน เปเปอร์มินต์สติกฟอเรสต์นี่ล่ะก็ เธอต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อน Continuum (2013)
Here... for dessert, we have the Bak Ha peppermint candy!ของหวานเป็นลูกอมปาร์คฮาพะยะค่ะ Episode #1.20 (2012)
Also, I used the rest of the peppermint body scrub.นอกจากนี้ผมยังใช้เปปเปอร์มิ้นท์ถูตัวด้วย Personal Effects (2012)
Peppermint bark!ลมหายใจกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Every mom has that moment where she wants to get in the car, drive to Kentucky, check into the holiday inn with a bottle of peppermint schnapps, and watch all the "smokey and the bandits" in one night.แม่ทุกคนก็มีเวลา ที่อยากเข้าไปในรถ ขับไปเคนตัคกี้ เช็คอินเข้าโรงแรม จิบไวน์เปปเปอร์มินท์ และดูสโมคกี้และแบนดิท Major Changes (2011)
No, peppermint schnapps.ม่าย เปปเปอร์มิ้นท์ชนัปป์ The Three Bad Wolves (2011)
Oh, well, you can have Peppermint Forest or Queen Frostine, or you pick one of these activity cards.คุณเอาป่าเปเปอร์มิ้นท์ หรือราชินีน้ำแข็ง หรือเลือกซักอัน ในการ์ดกิจกรรมนี้ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Next up, Debby's peppermint bark.ชิ้นต่อไป เป็ปเปอร์มินท์ บาร์คของเด็บบี้ The Help (2011)
Do you want half of my peppermint patty?- ฉันแบ่งพายให้เอามั้ย? Home (2010)
Why would you buy peppermint schnapps?ซื้อเปปเปอร์มินท์ ชนาปส์มาทำไม The Jiminy Conjecture (2009)
Peppermint schnapps.เปปเปอร์มินท์ ชนาปส์ The Jiminy Conjecture (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEPPERMINT    P EH1 P ER0 M IH2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peppermint    (n) pˈɛpəmɪnt (p e1 p @ m i n t)
peppermints    (n) pˈɛpəmɪnts (p e1 p @ m i n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden, #7,164 [Add to Longdo]
薄荷油[bò he yóu, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙ ㄧㄡˊ, ] peppermint, #88,497 [Add to Longdo]
胡椒薄荷[hú jiāo bò he, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] peppermint [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurdemanns Putzergarnele {f} (Lysmata wurdemanni) [zool.]peppermint shrimp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint [Add to Longdo]
ミント[, minto] (adj-na,n) (abbr) mint; peppermint; (P) [Add to Longdo]
花茗荷[はなみょうが;ハナミョウガ, hanamyouga ; hanamyouga] (n) (uk) peppermint stick (species of perennial evergreen, Alpinia japonica) [Add to Longdo]
西洋薄荷[せいようはっか;セイヨウハッカ, seiyouhakka ; seiyouhakka] (n) (uk) (See ペパーミント) peppermint (Mentha x piperita) [Add to Longdo]
薄荷[はっか;はか(ok);ハッカ, hakka ; haka (ok); hakka] (n) (1) (uk) mint (e.g. peppermint, spearmint, etc.); (2) (uk) Japanese peppermint (Mentha arvensis var. piperascens) [Add to Longdo]
薄荷糖[はっかとう, hakkatou] (n) peppermint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peppermint \Pep"per*mint\, n. [Pepper + mint.]
   1. (Bot.) An aromatic and pungent plant of the genus {Mentha}
    ({Mentha piperita}), much used in medicine and
    confectionery.
    [1913 Webster]
 
   2. A volatile oil (oil of peppermint) distilled from the
    fresh herb; also, a well-known essence or spirit (essence
    of peppermint) obtained from it.
    [1913 Webster]
 
   3. A lozenge of sugar flavored with peppermint.
    [1913 Webster]
 
   {Peppermint} camphor. (Chem.) Same as {Menthol}.
 
   {Peppermint tree} (Bot.), a name given to several Australian
    species of gum tree ({Eucalyptus amygdalina}, {Eucalyptus
    piperita}, {E. odorata}, etc.) which have hard and durable
    wood, and yield an essential oil.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\ (m[i^]nt), n. [AS. minte, fr. L. mentha, Gr. mi`nqa,
   mi`nqh.] (Bot.)
   The name of several aromatic labiate plants, mostly of the
   genus {Mentha}, yielding odoriferous essential oils by
   distillation. See {Mentha}.
   [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Corn mint} is {Mentha arvensis}.
 
   {Horsemint} is {Mentha sylvestris}, and in the United States
    {Monarda punctata}, which differs from the true mints in
    several respects.
 
   {Mountain mint} is any species of the related genus
    {Pycnanthemum}, common in North America.
 
   {Peppermint} is {Mentha piperita}.
 
   {Spearmint} is {Mentha viridis}.
 
   {Water mint} is {Mentha aquatica}.
    [1913 Webster]
 
   {Mint camphor}. (Chem.) See {Menthol}.
 
   {Mint julep}. See {Julep}.
 
   {Mint sauce}, a sauce flavored with spearmint, for meats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peppermint
   n 1: herb with downy leaves and small purple or white flowers
      that yields a pungent oil used as a flavoring [syn:
      {peppermint}, {Mentha piperita}]
   2: red gum tree of Tasmania [syn: {red gum}, {peppermint},
     {peppermint gum}, {Eucalyptus amygdalina}]
   3: a candy flavored with peppermint oil [syn: {peppermint},
     {peppermint candy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top