ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permit-, *permit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permit(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, Syn. allow, let, Ant. forbit, prohibit
permit(n) ใบอนุญาต, Syn. license
permit in(phrv) อนุญาตให้เข้า, Syn. allow in
permit up(phrv) ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), Syn. allow up
permit out(phrv) อนุญาตให้ออกไปข้างนอก, Syn. allow out
permit into(phrv) อนุญาตให้เข้า, Syn. allow into
permit through(phrv) ยอมให้ผ่าน, See also: อนุญาตให้ผ่าน, Syn. allow through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permit(เพอมิท') vt., vi. อนุญาต, อนุมัติ, ยินยอม, เปิดโอกาส, ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต, ใบอนุมัติ, ใบยินยอม, การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate, allow, grant, permission, Ant. forbid

English-Thai: Nontri Dictionary
permit(n) บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
permit(vt) ยอม, ยินยอม, อนุญาต, เปิดโอกาสให้, อนุมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitใบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน The Great Dictator (1940)
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน Rebecca (1940)
Permit me.อนุญาตให้ฉัน Help! (1965)
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How can you permit all the suffering that goes on in the world?ทำไมท่านถึงทำสิ่งที่ทรมาน ที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่าง Oh, God! (1977)
-How can I permit the suffering?ทำไมผมทำสิ่งที่ทรมาน Oh, God! (1977)
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ Oh, God! (1977)
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน *batteries not included (1987)
Fraulein, will you permit me?ดอกไม้, คุณจะอนุญาติให้ผม.. ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In that case, I permit you.ในกรณีนี้, ฉันอนุญาติให้คุณ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
Sir, I have ten work permits here for the Deutsche Emailwarenfabrik, cosigned by Mr. Bankier and myself.ผมมีใบจ้างงาน 10 ใบ... ของโรงงานภาชนะเคลือบ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permitCircumstances did not permit me to help you.
permitCircumstances do not permit me such a holiday.
permitDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
permitEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
permitHe will not permit his children to sit up late.
permitHe wouldn't permit me to swim in the river.
permitIf time permits, I'll visit the museum.
permitIf you permit me to speak, I can explain everything.
permitI'll start tomorrow, weather permitting.
permitI'm going to mow the lawn tomorrow, weather permitting.
permitIn an army no man is permitted to leave without permission.
permitIt shouldn't be permitted to store samples of DNA.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต(n) license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai Definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้(v) permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai Definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
ไฟเขียว(v) permit, See also: allow, give a chance, Example: รายงานของซีเอ็นเอ็นระบุว่า สหรัฐไฟเขียวให้ใช้กำลังทหารโจมตีอิรักแล้ว, Thai Definition: อนุญาต, ให้โอกาส, Notes: (สำนวน)
ส่งเสริม(v) permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai Definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
เป็นใจ(v) permit, See also: allow, Syn. ส่งเสริม, เอื้ออำนวย, เปิดโอกาส, Example: ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจ เราก็ไปเที่ยวข้างนอกได้
ยอม(v) allow, See also: permit, Example: ในการเจรจาต่อรองครั้งนี้คอมลิงค์ยอมลดดอกเบี้ยให้ ทศท. เหลือเพียงประมาณ 3, 800 ล้านบาท, Thai Definition: ผ่อนผันให้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERMIT
PERMIT
PERMITS
PERMITS
PERMITTED
PERMITTED
PERMITTING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permit
permit
permits
permits
permitted
permitting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ,   /  ] permit; allow #18,120 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) #1,928 [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
免許[めんきょ, menkyo] (n, vs) license; permit; licence; certificate; (P) #2,685 [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s, vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) #16,147 [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp, vs-i) { comp } to permit access [Add to Longdo]
営業許可書[えいぎょうきょかしょ, eigyoukyokasho] (n) business permit [Add to Longdo]
営業許可申請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form [Add to Longdo]
官許[かんきょ, kankyo] (n, vs) official licence; official license; government permit [Add to Longdo]
鑑札[かんさつ, kansatsu] (n) licence; license; permit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per*mit"\, v. i.
   To grant permission; to allow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per"mit\, n.
   Warrant; license; leave; permission; specifically, a written
   license or permission given to a person or persons having
   authority; as, a permit to land goods subject to duty.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Permitted}; p. pr. & vb.
   n. {Permitting}.] [L. permittere, permissum, to let through,
   to allow, permit; per + mittere to let go, send. See {Per-},
   and {Mission}.]
   1. To consent to; to allow or suffer to be done; to tolerate;
    to put up with.
    [1913 Webster]
 
       What things God doth neither command nor forbid . .
       . he permitteth with approbation either to be done
       or left undone.            --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To grant (one) express license or liberty to do an act; to
    authorize; to give leave; -- followed by an infinitive.
    [1913 Webster]
 
       Thou art permitted to speak for thyself. --Acts
                          xxvi. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. To give over; to resign; to leave; to commit.
    [1913 Webster]
 
       Let us not aggravate our sorrows,
       But to the gods permit the event of things.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To allow; let; grant; admit; suffer; tolerate; endure;
     consent to.
 
   Usage: To {Allow}, {Permit}, {Suffer}, {Tolerate}. To allow
      is more positive, denoting (at least originally and
      etymologically) a decided assent, either directly or
      by implication. To permit is more negative, and
      imports only acquiescence or an abstinence from
      prevention. The distinction, however, is often
      disregarded by good writers. To suffer has a stronger
      passive or negative sense than to permit, sometimes
      implying against the will, sometimes mere
      indifference. To tolerate is to endure what is
      contrary to will or desire. To suffer and to tolerate
      are sometimes used without discrimination.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per*mit"\, n. [Cf. Sp. palamida a kind of scombroid
   fish.]
   (a) A large pompano ({Trachinotus goodei}) of the West
     Indies, Florida, etc. It becomes about three feet long.
   (b) The round pompano. ({Trachinotus falcatus}). [Local, U.
     S.]
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permit
   n 1: a legal document giving official permission to do something
      [syn: {license}, {licence}, {permit}]
   2: the act of giving a formal (usually written) authorization
     [syn: {license}, {permission}, {permit}]
   3: large game fish; found in waters of the West Indies [syn:
     {permit}, {Trachinotus falcatus}]
   v 1: consent to, give permission; "She permitted her son to
      visit her estranged husband"; "I won't let the police
      search her basement"; "I cannot allow you to see your exam"
      [syn: {permit}, {allow}, {let}, {countenance}] [ant:
      {disallow}, {forbid}, {interdict}, {nix}, {prohibit},
      {proscribe}, {veto}]
   2: make it possible through a specific action or lack of action
     for something to happen; "This permits the water to rush in";
     "This sealed door won't allow the water come into the
     basement"; "This will permit the rain to run off" [syn:
     {let}, {allow}, {permit}] [ant: {keep}, {prevent}]
   3: allow the presence of or allow (an activity) without opposing
     or prohibiting; "We don't allow dogs here"; "Children are not
     permitted beyond this point"; "We cannot tolerate smoking in
     the hospital" [syn: {allow}, {permit}, {tolerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top