Search result for

ใบอนุญาต

(73 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบอนุญาต-, *ใบอนุญาต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ใบอนุญาตขับรถ[N] driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
ใบอนุญาตขับขี่[N] licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบอนุญาตขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตสำหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง, (ปาก) ใบขับขี่.
ประทานบัตรใบอนุญาตซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดออกให้แก่บุคคลผู้ประมูลได้ ให้มีสิทธิทำการประมงในที่ว่าประมูล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permitใบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving licenceใบอนุญาตขับขี่, ใบอนุญาตขับรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour permitใบอนุญาตทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
burial slipใบอนุญาตฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game licenceใบอนุญาตล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsory licenceใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Automobile drivers' licensesใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]
Waste Disposal License ใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Management License ใบอนุญาตจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Used to sign our permission slips from school.เอาแต่คอย เซ็น ใบอนุญาติของโรงเรียน Chuck in Real Life (2008)
No license, no selling here!ไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้โว้ย Portrait of a Beauty (2008)
Was it because you believe me?ผมอาจโดนยึดใบอนุญาต The Eye (2008)
Paul, stop the car.ใบอนุญาตหรือ The Eye (2008)
What did you see?งั้นก็ เกาะใบอนุญาตเอาไว้เถอะ The Eye (2008)
I could lose my licence.ฉันอาจจะโดนยึดใบอนุญาตเอาได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hey, you got a license?เดี๋ยวก่อน, คุณมีใบอนุญาตไหม? Day of the Dead (2008)
I ain't got a fucking license.ใบอนุญาตบ้าๆแบบนั้น. Day of the Dead (2008)
The truth is almost anyone one can take out a politician.เรื่องจริงก็คือ เกือบทุกๆคน ที่สามารถขอใบอนุญาติทางการเมืองได้ Bangkok Dangerous (2008)
Your license is suspended until finish the investigation.ใบอนุญาตของคุณถูกระงับแล้ว ยุติการสืบสวน Quantum of Solace (2008)
Don't make a big deal out of this, Bryan. Just sign the paper.อย่าทำเป็นเรื่องมากหน่อยเลยไบรอัน แค่เซ็นต์ใบอนุญาติ Taken (2008)
Can't go down to the infirmiary without the release form.เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไปคลินิกโดยที่ไม่มีใบอนุญาติ Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat thamngan) EN: work permit   FR: permis de travail [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt nam sinkhā khao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt namkhao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt phamnak) EN: residence permit   
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[n. exp.] (bai anuyāt song sinkhā øk) EN: export licence ; export licence (Am.)   FR: licence d'exportation [f]
ใบอนุญาตส่งออก[n. exp.] (bai anuyāt song-øk) EN: export licence ; export licence (Am.)   FR: licence d'exportation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charter[N] ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
franchise[N] ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
imprimatur[N] การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction
licence[N] ใบอนุญาต
license[N] ใบอนุญาต
pass[N] ใบอนุญาต, See also: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง, Syn. admittance
permit[N] ใบอนุญาต, Syn. license
ticke of leave[N] ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticke-of-leave man[N] ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticket[N] ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต,รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,พูดสอดขึ้น,ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licencee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licencer(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
licence(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
許可書[きょかしょ, kyokasho] (n ) ใบอนุญาต

German-Thai: Longdo Dictionary
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top