ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permanence

P ER1 M AH0 N AH0 N S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permanence-, *permanence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permanence[N] ความถาวร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permanence(เพอ'มะเนินซฺ) n. สภาพที่ถาวร,ลักษณะที่ถาวร, Syn. durability,fixity,stability,fixity ###A. evanescence,mortality

English-Thai: Nontri Dictionary
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว Everything Is Broken (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permanenceOne of the most curious things that has forced itself on my notice is that there is no permanence in the judgement of beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always   FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; whole time   FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence
ถาวร[adv.] (thāwøn) EN: permanently ; for a long time   FR: en permanence ; durablement
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self)   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMANENCE    P ER1 M AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permanence    (n) pˈɜːʳmənəns (p @@1 m @ n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永続[えいぞく, eizoku] (n,vs,adj-no) permanence; continuation; (P) [Add to Longdo]
永続性[えいぞくせい, eizokusei] (n) persistent; permanence [Add to Longdo]
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n,vs) durability; permanence; perpetuity [Add to Longdo]
永代[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P) [Add to Longdo]
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self) [Add to Longdo]
諸行無常[しょぎょうむじょう, shogyoumujou] (n) the impermanence of worldly things; All worldly things are transitory [Add to Longdo]
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permanence \Per"ma*nence\, Permanency \Per"ma*nen*cy\, n. [Cf.
   F. permanence.]
   The quality or state of being permanent; continuance in the
   same state or place; duration; fixedness; as, the permanence
   of institutions; the permanence of nature.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permanence
   n 1: the property of being able to exist for an indefinite
      duration [syn: {permanence}, {permanency}] [ant:
      {impermanence}, {impermanency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top