ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pas

P AA1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pas-, *pas*, pa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, See also: passer-by, passerby, Syn. passers-by
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, See also: bronchus, bronchi
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass(vt) ผ่านไป, See also: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป
pass(vt) ส่งต่อไป, See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้, Syn. carry
pass(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
pass(vt) ถ่ายทอด, See also: บอกต่อ, อธิบาย
pass(vi) เปลี่ยนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
pass(vt) ใช้เวลา, Syn. spend, devote
pass(vi) สิ้นสุด, See also: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น
pass(vt) สอบผ่าน, See also: สอบไล่ได้, Syn. achieve, accomplish, Ant. fail, funk
pass(vi) อนุมัติ, See also: อนุญาต, ยอมรับ
pass(vi) ตาย, See also: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, Syn. die, depart, Ant. be born, live, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pas(พา) n., ก้าว, จังหวะในการเต้นรำ, การเต้นรำ, อภิสิทธิ์
pas de deux(พาดะโด') n. การเต้นรำคู่
pas seul(พาเซล) n. การเต้นระบำเดี่ยว, การเต้นรำเดี่ยว
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
pasch(แพสค) n. งานเฉลิมฉลองPassover (ดู)
paseo(พาเซ'โอ) n. การเดินเล่น, พิธีเข้าสู่สนามวัวของนักสู้ วัวกระทิง
pash(แพช) vt. ตีแตก, ตีจนละเอียด n. ศีรษะ, หัว, ตัณหา, อารมณ์เร่าร้อน, กิเลส
pashan. ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงของตุรกีสมัยก่อน
pashmn. ขนแกะหรือผ้าขนแกะจากธิเบต
pasqueflowern. พืชดอกสีม่วงเป็นพืชไม้ดอกประจำรัฐ South Dakotaของอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
pasha(n) ตำแหน่งขุนนางตุรกี
pass(n) บัตรผ่าน, บัตรอนุญาต, การโบกมือ, ทางผ่าน, การสอบผ่าน
pass(vi) ผ่านไป, ล่วงลับไป, เกิดขึ้น, สอบได้, ปล่อย, สิ้นสุด
passable(adj) ผ่านไปได้, พอควร, ดีปานกลาง, ยอมรับได้
passage(n) การข้าม, ทางเดิน, การผ่าน, ค่าโดยสาร, ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน, เฉลียง, ระเบียง
passenger(n) ผู้โดยสาร, คนโดยสาร, คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
passion(n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน, หลงใหล, หลงรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pascal(ภาษา)ปาสกาล, (ภาษา)พาสคัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pass the billลงมติผ่านร่างกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pass the judgementมีคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pass; runเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage cellเซลล์แพสเซจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passbandแถบความถี่ผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pascalภาษาปาสกาล [คอมพิวเตอร์]
Pascal (Computer program language)ปาสกาล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล, รูปสามเหลี่ยมของจำนวนเต็มที่จัดเรียงเป็นแถวจำนวนในแต่ละแถวแทนสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x, y และผลคูณของ xy กำลังต่าง ๆ ที่ได้จากการกระจาย (x + y)n เมื่อ n = 0, 1, 2, 3, ..., n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruitแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juiceน้ำเสาวรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruit juiceน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา
pass for(phrase) ถูกมองว่า...
passage piétonOne day, Jean Sot's mother wanted to go to town. "Now Jean," she said, "I want you to guard the door. "Yes, Mama, " Jean Sot agreed. Jean's mother left for town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money for each man, saying: "This is for you, and this is for you, and this is for you." "And that one's for me, " Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, but couldn't see anyone. The chief robber began counting again: "This is for you, and this is for you, and this is for you." Again, Jean Sot said: "That one's for me!" "Who is that?" called the chief robber. "I will wring his fool neck!" Jean Sot was so scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. "The Devil is throwing doors at us!" shouted one of the robbers. They were so frightened that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, picked up the money and the door and took them home to his mother.
passbookสมุดคู่ฝาก
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
passionate(adj) มีใจรัก
pastor[พาส เตอร์] (n) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces.ฉันจะเอาปืนฉันเข้ามาในนี้ และฉันจะเป่าสมองมันซะ The Great Dictator (1940)
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
OK, pass these along.ตกลงผ่านเหล่านี้พร้อม 12 Angry Men (1957)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
Then suddenly, he saw a dark shadow... ... that took so long to pass the boat that he couldn't believe its length.ทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำ ที่ใช้เวลานานมากที่จะผ่านเรือ ว่าเขาไม่สามารถเชื่อว่าความ ยาวของมัน The Old Man and the Sea (1958)
- You could pass for the originals.คุณสามารถผ่านสำหรับต้นฉบับ Yellow Submarine (1968)
I haven't had to pass basic seamanship in a long time.ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว Jaws (1975)
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pas67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
pasA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
pasA car lying on its side blocked the passage.
pasA car passed by at top speed.
pasA car passed by in the dark.
pasA cloud passed across the moon.
pasA cold wave passed over Japan.
pasA cowboy is driving cattle to the pasture.
pasAdd water and stir to a paste.
pasA fallen tree blocked up the passage.
pasA few passengers went on board the plane.
pasAfter all, he succeeded in passing the exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
ผู้เดินทาง(n) traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
มรณะ(v) die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลับบ้านเก่า(v) die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
พาสเจอไรซ์(n) pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
ด้วยเสน่หา(adv) affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ผ่านการทดสอบ(v) pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai Definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ลอดผ่าน(v) pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
สอบผ่าน(v) pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai Definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สวรรคต(v) pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [ f ] ; repas surgelé [ m ]
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [ m ] ; repas de midi [ m ] ; dîner [ m ] (Belg) ; lunch [ m ]
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAS P AA1 Z
PASS P AE1 S
PASK P AE1 S K
PAST P AE1 S T
PASH P AE1 SH
PASO P AE1 S OW0
PASKE P EY1 S K
PASEK P AA1 S EH0 K
PASCO P AA1 S K OW0
PASHA P AH0 SH AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pass (v) pˈaːs (p aa1 s)
past (v) paːst (p aa s t)
passe (n) pæsˈɛɪ (p a s ei1)
pasha (n) pˈaːʃə (p aa1 sh @)
pasta (n) pˈæstə (p a1 s t @)
paste (v) pˈɛɪst (p ei1 s t)
pasts (n) pˈaːsts (p aa1 s t s)
pasty (n) pˈæstiː (p a1 s t ii)
pasty (j) pˈɛɪstiː (p ei1 s t ii)
Pashto (n) pˈʌʃtou (p uh1 sh t ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger, #3,140 [Add to Longdo]
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion, #3,406 [Add to Longdo]
被动[bèi dòng, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] passive, #5,699 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] past; former, #5,846 [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic, #5,861 [Add to Longdo]
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, ] past events; former happenings, #7,453 [Add to Longdo]
传球[chuán qiú, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] pass (in soccer); to feed (ball), #7,683 [Add to Longdo]
路人[lù rén, ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ, ] passer-by, #7,805 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] paste; cream, #8,753 [Add to Longdo]
护照[hù zhào, ㄏㄨˋ ㄓㄠˋ, / ] passport, #10,657 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] TH: เครื่องคอมพิวเตอร์  EN: personal computer

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., Syn. zusammenpassen
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastillierung { f }pastillation [Add to Longdo]
Pascal { n } [ comp. ]Pascal [Add to Longdo]
Pass { m }; Reisepass { m } | Pässe { pl }passport | passports [Add to Longdo]
Pass { m }; Ausweis { m }pass [Add to Longdo]
Passage { f } | Passagen { pl }passage | passages [Add to Longdo]
Passagier { m }; Reisender { m } | Passagiere { pl } | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Passagier { m } (Flug)pax [Add to Longdo]
Passagierdampfer { m }passenger steamer [Add to Longdo]
Passagierflugzeug { n } | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner [Add to Longdo]
Passagierliste { f } | Passagierlisten { pl }waybill | waybills [Add to Longdo]
Passagierliste { f }; Ladungsverzeichnis { n }manifest [Add to Longdo]
Passahfest { n }; Passah { n }Passover [Add to Longdo]
Passant { m }; Passantin { f }; Vorübergehende { m, f }; Vorübergehender | Passanten { pl }; Vorübergehendepasser-by | passers-by [Add to Longdo]
Passatströmung { f }equatorial current [Add to Longdo]
Passbild { n }passport photograph [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก, ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
repas(n) n.m. อาหาร, Syn. nourriture
Image:
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち, 餡, 青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp, v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp, v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no, n-adv, n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
されてしまった[sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
客船[きゃくせん, kyakusen] Passagierschiff [Add to Longdo]
峠道[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]
旅客[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pas \Pas\, n. [F. See {Pace}.]
   1. A pace; a step, as in a dance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Right of going foremost; precedence. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pas
   n 1: (ballet) a step in dancing (especially in classical ballet)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAS
     Publicly Available Specifications (ISO)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pas /pa/ 
  not

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pas /pa/ 
  pace; step; stride

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pas /pɑs/
  1. pass
  2. exclusively; just; only
  3. passport
  4. pace; step; stride
  5. just; justnow

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 pas
  passport

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top