ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

live

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live-, *live*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., Syn. livestock

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live(vi) ดำเนินชีวิต, See also: ใช้ชีวิต
live(vt) ดำเนินชีวิต, See also: ใช้ชีวิต
live(adj) ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า, Syn. charged
live(adj) ถ่ายทอดสด, Syn. unfilmed, untaped
live(adv) ถ่ายทอดสด
live(adj) ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน, Syn. current
live(vt) ประสบ, Syn. experience
live(adj) มีชีวิต, See also: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย, Syn. alive, living, Ant. dead
live(adj) มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เต็มไปด้วยชีวิตชีวา, Syn. lively
live(vi) มีชีวิตอยู่, Syn. be alive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
live 1(ลิฟว) { lived, living, lives } vi. มีชีวิตอยู่, ดำเนินชีวิต, อยู่, อาศัย, อยู่ในความทรงจำ, อยู่ได้ด้วย, กิน, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, มีอายุ, ผ่านชีวิต, ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist, be, dwell
live 2(ไลว) adj. มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิต, มีสิ่งมีชีวิต, เต็มไปด้วยพลัง, ขะมักเขม้น, มีชีวิตชีวา, ทันสมัย, สด, กำลังเล่น, ขับเคลื่อน, มีอำนาจ, ยังคงใช้กันอยู่, ประกอบด้วยผู้คนจริง ๆ adv. (รายการ) สด., See also: liveness n. ดูlive
live wireลวดไฟฟ้า, ลวดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่, สายไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อลงดิน, บุคคลที่กระฉับกระเฉง
liveable(ลิฟ'วะเบิล) adj. ดู livable, See also: liveableness n. ดูlivable liveability n. ดูlivable
lived(ไลวดฺ) adj. มีชีวิต, Syn. living
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต, วิธีการดำเนินชีวิต, ชีวิต, Syn. support
livelong(ลิฟว'ลอง) adj. (ระยะเวลา) ทั้งหมด
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา, มีพลัง, มีชีวิตจิตใจ, ร่าเริง, ฮึกเหิม, เร้าอารมณ์, ชัดเจน, แข็งแรง, สดใส, ได้ผล, เป็นฟอง, กระดอน, เด้ง, กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว, ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
liven(ไล'เวิน) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, เร้าอารมณ์, ทำให้เบิกบานใจ. vi. เบิกบานใจ, มีชีวิตชีวา, สดใสขึ้น, Syn. rouse
liver(ลิฟ'เวอะ) n. ตับ, ตับสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
live(adj) มีชีวิต, มีชีวิตชีวา, ทันสมัย, ขะมักเขม้น
live(vi) อยู่, มีชีวิต, ดำเนินชีวิต, มีอายุ, อาศัยอยู่
livelihood(n) การทำมาหากิน, อาชีพ, การดำรงชีวิต
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ, ความร่าเริง, ความสดใส, ความสนุกสนาน
livelong(adj) ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ชั่วชีวิต
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ, ร่าเริง, สนุกสนาน, สดใส, กระฉับกระเฉง
liven(vi, vt) สนุกสนานขึ้น, ร่าเริงขึ้น, สดใสขึ้น, เบิกบานใจ, เร้าอารมณ์
liver(vt) ตับ, ผู้อาศัย
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้, การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
LIVERY livery stable(n) โรงรถม้าเช่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
live axleเพลาเป็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
live birthการเกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
live syllableพยางค์เป็น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
live-bornที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
live-born childทารกที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
livedo reticularisหนังลายเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liver abscessฝีตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liver extractสารสกัดจากตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Live Birthการเกิดมีชีพ, เกิดมีชีพ, เด็กเกิดมีชีวิต, เด็กเกิดมีชีพ [การแพทย์]
Live Bornการเกิดมีชีพ [การแพทย์]
Live loadsน้ำหนักบรรทุกจร [TU Subject Heading]
Live television programsรายการสดทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Live-Birthการเกิดมีชีพ [การแพทย์]
Lived, Shortอายุขัยชั่วคราว [การแพทย์]
Liverตับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liverตับ [TU Subject Heading]
liverตับ, อวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  มีหน้าที่สำคัญหลายประการ เช่น ผลิตน้ำดี สะสมอาหาร ขจัดสารที่เป็นพิษ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Liverตับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I live alone.ฉันตัวคนเดียว Practically Perfect (2010)
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม The Great Dictator (1940)
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
We might as well die as live like this.ตายก็ตายครั้งเดียว The Great Dictator (1940)
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข The Great Dictator (1940)
As I live and breathe, a fairy!เรามีชีวิตอยู่และหายใจ, นางฟ้า! Pinocchio (1940)
A live puppet without strings.หุ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง สตริง Pinocchio (1940)
But, Jiminy, Lampwick says a guy only lives once.แต่ จิมืนี, แลมปวิก กล่าวว่าคนที่แต่งตัว ประหลาดอาศัยอยู่เพียงครั้งเดียว Pinocchio (1940)
I may be live bait down there, but I'm with ya.ฉันอาจจะเป็นเหยื่อสด ลงที่นั่น Pinocchio (1940)
Whoopie! - A real live boy!เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ มีชีวิตจริง! Pinocchio (1940)
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liveA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
liveAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
liveA cat has nine lives.
liveA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
liveAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
liveAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
liveA grasshopper and many ants lived in a field.
liveA happy life was lived by her.
liveA hideous monster used to live there.
liveAll my relatives live in this city.
liveAll of us want to live as long as possible.
liveAll sorts of people live in Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน(adj) colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
อยู่ร่วม(v) coexist, See also: live together, Example: ญี่ปุ่นมีผลการวิจัยมากมายในเรื่องของหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์, Thai Definition: อยู่ด้วยกัน
ตายทั้งเป็น(v) live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai Definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ยืนยาว(v) live long, See also: have longevity, Example: นับถึงเดือนนี้ ครูก็มีอายุยืนยาวมา 90 ปีแล้ว, Thai Definition: มีระยะเวลายาวนาน (มักใช้แก่ชีวิต)
ครองชีวิต(v) live, See also: make a living, support oneself, earn one's livelihood, Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ, Example: หากเขาเห็นใครต่อใครครองชีวิตอย่างสงบสุข ราบรื่น ปราศจากคนจ้องทำร้าย เขาจะกลัดกลุ้มและทรมานใจมาก
หอบหิ้ว(v) live together, Ant. ทอดทิ้ง, Example: เราอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมชีวิต ยามทุกข์ยากก็หอบหิ้วกันไป ไม่ทอดทิ้งกัน, Thai Definition: ร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ทอดทิ้งกัน
อยู่กิน(v) live together as husband and wife, See also: cohabit as husband and wife, Example: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน, Thai Definition: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
อยู่ดีกินดี(v) live well, See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things, Syn. สุขสบาย, Ant. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก, Example: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ, Thai Definition: มีความสุขสบาย
สด(adv) live, Example: การปราศรัยครั้งนี้ ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทั่วโลก, Thai Definition: มีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ
สำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: พอได้เป็นแชมเปี้ยน เขาก็ลืมตนสำราญอยู่ในวงสุรานารี, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
อายุสั้น[āyu san] (adj) EN: short-lived
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ใบสั่งปล่อยสินค้า[baisang plǿi sinkhā] (n, exp) EN: delivery order ; D/O
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งสินค้า[bai song sinkhā] (n, exp) EN: delivery order

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
live
live
lived
lived
liven
liver
lives
lives
lively
livers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
live
live
lived
liven
liver
lives
lives
lively
livens
livers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, ] liver #2,443 [Add to Longdo]
直播[zhí bō, ㄓˊ ㄅㄛ,  ] live broadcast (not recorded); direct internet broadcasting #4,070 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] livestock; domesticated animal; domestic animal #7,420 [Add to Longdo]
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙,   /  ] lively; vivacious; brisk; active #7,597 [Add to Longdo]
万岁[wàn suì, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ,   /  ] live long; wish a long life #7,726 [Add to Longdo]
肝脏[gān zàng, ㄍㄢ ㄗㄤˋ,   /  ] liver #8,195 [Add to Longdo]
利物浦[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ㄨˋ ㄆㄨˇ,   ] Liverpool (England) #8,991 [Add to Longdo]
肝癌[gān ái, ㄍㄢ ㄞˊ,  ] liver cancer #10,085 [Add to Longdo]
生计[shēng jì, ㄕㄥ ㄐㄧˋ,   /  ] livelihood #17,744 [Add to Longdo]
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ,     /    ] live and work in peace and contentment #25,480 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktübertragung { f }live broadcast [Add to Longdo]
Lebendfutter { n }live food [Add to Longdo]
Nullspannung { f }live zero [Add to Longdo]
Originalsendung { f }live program; live programme [ Br. ] [Add to Longdo]
sehr lebhafter Mensch; Quirl { m }live wire [Add to Longdo]
Scharfschießen { n }live shooting [Add to Longdo]
Viehbestand { m }live stock [Add to Longdo]
Viehwagen { m }live stock waggon [Add to Longdo]
stromführendes Teillive part [Add to Longdo]
Leb schnell, lieb heftig, stirb jung.Live fast, love hard, die young. [Add to Longdo]
Livedo { f }; Blaufärbung der Haut [ med. ]livedo [Add to Longdo]
Liverpool (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Liverpool (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively #547 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
配信[はいしん, haishin] (n, vs) distribution; delivery; transmission; provision; (P) #699 [Add to Longdo]
存命[ぞんめい, zonmei] (n, vs) being alive #722 [Add to Longdo]
生活[せいかつ, seikatsu] (n, vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) #763 [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[raibu (P); raivu] (n, adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) #771 [Add to Longdo]
生産[せいざん, seizan] (n) live birth #946 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n, n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune #2,523 [Add to Longdo]
青木[あおき(P);アオキ, aoki (P); aoki] (n) (1) Japanese laurel; spotted laurel; Aucuba japonica; (2) live tree; (P) #2,542 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ライブ映像[ライブえいぞう, raibu eizou] live video [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test [Add to Longdo]
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
生映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Live \Live\ (l[i^]v), v. i. [imp. & p. p. {Lived} (l[i^]vd); p.
   pr. & vb. n. {Living}.] [OE. liven, livien, AS. libban,
   lifian; akin to OS. libbian, D. leven, G. leben, OHG.
   leb[=e]n, Dan. leve, Sw. lefva, Icel. lifa to live, to be
   left, to remain, Goth. liban to live; akin to E. leave to
   forsake, and life, Gr. liparei^n to persist, liparo`s oily,
   shining, sleek, li`pos fat, lard, Skr. lip to anoint, smear;
   -- the first sense prob. was, to cleave to, stick to; hence,
   to remain, stay; and hence, to live.]
   1. To be alive; to have life; to have, as an animal or a
    plant, the capacity of assimilating matter as food, and to
    be dependent on such assimilation for a continuance of
    existence; as, animals and plants that live to a great age
    are long in reaching maturity.
    [1913 Webster]
 
       Thus saith the Lord God unto these bones; Behold, I
       will . . . lay sinews upon you, and will bring up
       flesh upon you, and cover you with skin, and put
       breath in you, and ye shall live.   --Ezek.
                          xxxvii. 5, 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass one's time; to pass life or time in a certain
    manner, as to habits, conduct, or circumstances; as, to
    live in ease or affluence; to live happily or usefully.
    [1913 Webster]
 
       O death, how bitter is the remembrance of thee to a
       man that liveth at rest in his possessions!
                          --Ecclus. xli.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To make one's abiding place or home; to abide; to dwell;
    to reside; as, to live in a cottage by the sea.
    [1913 Webster]
 
       Jacob lived in the land of Egypt seventeen years.
                          --Gen. xlvii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or continue in existence; to exist; to remain; to be
    permanent; to last; -- said of inanimate objects, ideas,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       Men's evil manners live in brass; their virtues
       We write in water.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To enjoy or make the most of life; to be in a state of
    happiness; as, people want not just to exist, but to live.
    [1913 Webster]
 
       What greater curse could envious fortune give
       Than just to die when I began to live? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To feed; to subsist; to be nourished or supported; -- with
    on; as, horses live on grass and grain.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a spiritual existence; to be quickened, nourished,
    and actuated by divine influence or faith.
    [1913 Webster]
 
       The just shall live by faith.     --Gal. iii.
                          ll.
    [1913 Webster]
 
   8. To be maintained in life; to acquire a livelihood; to
    subsist; -- with on or by; as, to live on spoils.
    [1913 Webster]
 
       Those who live by labor.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. To outlast danger; to float; -- said of a ship, boat,
    etc.; as, no ship could live in such a storm.
    [1913 Webster]
 
       A strong mast that lived upon the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To live out}, to be at service; to live away from home as a
    servant. [U. S.]
 
   {To live with}.
    (a) To dwell or to be a lodger with.
    (b) To cohabit with; to have intercourse with, as male
      with female.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Live \Live\ (l[i^]v), v. t.
   1. To spend, as one's life; to pass; to maintain; to continue
    in, constantly or habitually; as, to live an idle or a
    useful life.
    [1913 Webster]
 
   2. To act habitually in conformity with; to practice.
    [1913 Webster]
 
       To live the Gospel.          --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   {To live down}, to live so as to subdue or refute; as, to
    live down slander.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Live \Live\ (l[imac]v), n.
   Life. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {On live}, in life; alive. [Obs.] See {Alive}. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Live \Live\ (l[imac]v), a. [Abbreviated from alive. See {Alive},
   {Life}.]
   1. Having life; alive; living; not dead.
    [1913 Webster]
 
       If one man's ox hurt another's, that he die; then
       they shall sell the live ox, and divide the money of
       it.                  --Ex. xxi. 35.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in a state of ignition; burning; having active
    properties; as, a live coal; live embers. " The live
    ether." --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of earnestness; active; wide awake; glowing; as, a
    live man, or orator.
    [1913 Webster]
 
   4. Vivid; bright. " The live carnation." --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Engin.) Imparting power; having motion; as, the live
    spindle of a lathe; live steam.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) Connected to a voltage source; as, a live wire.
    [PJC]
 
   7. (Broadcasting) Being transmitted instantaneously, as
    events occur, in contrast to {recorded}.
    [PJC]
 
   8. (Sport) Still in active play; -- of a ball being used in a
    game; as, a live ball.
    [PJC]
 
   9. Pertaining to an entertainment event which was performed
    (and possibly recorded) in front of an audience;
    contrasted to performances recorded in a studio without an
    audience.
    [PJC]
 
   {Live birth}, the condition of being born in such a state
    that acts of life are manifested after the extrusion of
    the whole body. --Dunglison.
 
   {Live box}, a cell for holding living objects under
    microscopical examination. --P. H. Gosse.
 
   {Live feathers}, feathers which have been plucked from the
    living bird, and are therefore stronger and more elastic.
    
 
   {Live gang}. (Sawing) See under {Gang}.
 
   {Live grass} (Bot.), a grass of the genus {Eragrostis}.
 
   {Live load} (Engin.), a suddenly applied load; a varying
    load; a moving load; as a moving train of cars on a
    bridge, or wind pressure on a roof.
 
   {Live oak} (Bot.), a species of oak ({Quercus virens}),
    growing in the Southern States, of great durability, and
    highly esteemed for ship timber. In California the
    {Quercus chrysolepis} and some other species are also
    called live oaks.
 
   {Live ring} (Engin.), a circular train of rollers upon which
    a swing bridge, or turntable, rests, and which travels
    around a circular track when the bridge or table turns.
 
   {Live steam}, steam direct from the boiler, used for any
    purpose, in distinction from {exhaust steam}.
 
   {Live stock}, horses, cattle, and other domestic animals kept
    on a farm. whole body.
 
   {live wire}
    (a) (Elec.) a wire connected to a power source, having a
      voltage potential; -- used esp. of a power line with a
      high potential relative to ground, capable of harming
      a person who touches it.
    (b) (Fig.) a person who is unusually active, alert, or
      aggressive.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 live
   adv 1: not recorded; "the opera was broadcast live"
   adj 1: actually being performed at the time of hearing or
       viewing; "a live television program"; "brought to you
       live from Lincoln Center"; "live entertainment involves
       performers actually in the physical presence of a live
       audience" [syn: {live}, {unrecorded}] [ant: {recorded}]
   2: exerting force or containing energy; "live coals"; "tossed a
     live cigarette out the window"; "got a shock from a live
     wire"; "live ore is unmined ore"; "a live bomb"; "a live ball
     is one in play" [ant: {dead}]
   3: possessing life; "the happiest person alive"; "the nerve is
     alive"; "doctors are working hard to keep him alive"; "burned
     alive"; "a live canary" [syn: {alive(p)}, {live}] [ant:
     {dead}]
   4: highly reverberant; "a live concert hall"
   5: charged with an explosive; "live ammunition"; "a live bomb"
   6: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
     tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy
     turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient},
     {springy}]
   7: abounding with life and energy; "the club members are a
     really live bunch"
   8: in current use or ready for use; "live copy is ready to be
     set in type or already set but not yet proofread"
   9: of current relevance; "a live issue"; "still a live option"
   10: charged or energized with electricity; "a hot wire"; "a live
     wire" [syn: {hot}, {live}]
   11: capable of erupting; "a live volcano"; "the volcano is very
     much alive" [syn: {alive}, {live}]
   v 1: inhabit or live in; be an inhabitant of; "People lived in
      Africa millions of years ago"; "The people inhabited the
      islands that are now deserted"; "this kind of fish dwells
      near the bottom of the ocean"; "deer are populating the
      woods" [syn: {populate}, {dwell}, {live}, {inhabit}]
   2: lead a certain kind of life; live in a certain style; "we had
     to live frugally after the war"
   3: continue to live through hardship or adversity; "We went
     without water and food for 3 days"; "These superstitions
     survive in the backwaters of America"; "The race car driver
     lived through several very serious accidents"; "how long can
     a person last without food and water?" [syn: {survive},
     {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
     out}]
   4: support oneself; "he could barely exist on such a low wage";
     "Can you live on $2000 a month in New York City?"; "Many
     people in the world have to subsist on $1 a day" [syn:
     {exist}, {survive}, {live}, {subsist}]
   5: have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My
     grandfather lived until the end of war" [syn: {be}, {live}]
   6: have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or
     sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known
     hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug
     addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I
     lived through two divorces" [syn: {know}, {experience},
     {live}]
   7: pursue a positive and satisfying existence; "You must accept
     yourself and others if you really want to live"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 live
  /li:v/, adj.,adv.
 
   [common] Opposite of ?test?. Refers to actual real-world data or a program
   working with it. For example, the response to ?I think the record deleter
   is finished? might be ?Is it live yet?? or ?Have you tried it out on live
   data?? This usage usually carries the connotation that live data is more
   fragile and must not be corrupted, or bad things will happen. So a more
   appropriate response might be: ?Well, make sure it works perfectly before
   we throw live data at it.? The implication here is that record deletion is
   something pretty significant, and a haywire record-deleter running amok
   live would probably cause great harm.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LIVE
     LInux VErband (Linux, org.)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 live /lɑjf/
  direct; straight

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top