ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passageway

P AE1 S AH0 JH W EY2   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passageway-, *passageway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passageway[N] ทางผ่าน, See also: เฉลียง, Syn. access, corridor, hall, passage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง

English-Thai: Nontri Dictionary
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a secret passageway from the conservatory.มีทางลับจากเรือนกระจก Clue (1985)
Some of the passageways in here can run for miles.ทางผ่านบางแห่งของที่นี่ อาจยาวได้เป็นไมล์ๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There's got to be a... a secret door or a... passageway or something.มันต้องมี... ประตูทางลับหรือว่า... ช่องทาง หรืออะไรสักอย่าง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
These passageways were made for the king's security... not so you can startle me to death.ช่องทางลับ มีไว้เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้มีไว้ให้ข้าตกใจเล่นนะ The Man in the Iron Mask (1998)
Through this corridor and up the stairway... or through this secret passageway to the floor above... are the rooms of your mistress, Christine.ไปตามระเบียงและขึ้นบันได หรือจะมาทางลับก็ถึงห้อง สนมของเจ้า... The Man in the Iron Mask (1998)
To the passageway.ไปตามทางลับ The Man in the Iron Mask (1998)
-There are seven secret passageways...-ตั้งแต่ปีหนึ่ง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-The One-Eyed Witch passageway.-ทางนี้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
...right about here, which then leads to this underwater passageway....ถูกต้อง ที่นี่ล่ะ ซึ่งแอ่งน้ำนี้จะนำทาง พาลงใต้น้ำผ่านไปทางนี้ The Cave (2005)
No, I'll tell you! There's that passageway.ไม่ คุณฟังฉัน นั่นต้องมีทางออก National Treasure: Book of Secrets (2007)
These walls overlap and there's a passageway in here. Here.สิ่งที่เราทำ ที่ทำในนามของทุกสิ่งที่คุณคิดว่า. Angels & Demons (2009)
It's a passageway that leads to the Vatican.มาเรีย Santa della Vittoria! คุณทราบซึ่งเขานั้นคืออะไร? Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passagewayWatch your step, as the passageway is slippery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางสัญจร[N] thoroughfare, See also: passageway, Syn. ถนนหนทาง, ทาง, เส้นทาง, Example: สะพานไม้แข็งแรงที่ทอดข้าม เป็นทางสัญจรสำคัญของผู้คนที่อยู่ในซอยลึก, Count unit: ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSAGEWAY    P AE1 S AH0 JH W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passageway    (n) pˈæsɪʤwɛɪ (p a1 s i jh w ei)
passageways    (n) pˈæsɪʤwɛɪz (p a1 s i jh w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过道[guò dào, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, / ] passageway; corridor, #19,222 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
橋掛かり;橋掛り;橋掛(io);橋がかり;橋懸かり;橋懸り;橋懸(io)[はしがかり, hashigakari] (n) covered bridge passageway connecting the backstage (mirror room) to the noh stage [Add to Longdo]
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage [Add to Longdo]
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway [Add to Longdo]
仲見世;仲店[なかみせ, nakamise] (n) nakamise; shops lining a passageway in the precincts of a Shinto shrine [Add to Longdo]
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path) [Add to Longdo]
歩廊[ほろう, horou] (n) corridor; gallery; platform; passageway [Add to Longdo]
連絡通路[れんらくつうろ, renrakutsuuro] (n) (connecting) passageway; accessway; walk-through; skyway; sky bridge [Add to Longdo]
廊下[ろうか, rouka] (n) corridor; hallway; passageway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passageway \Pas"sage*way`\, n.
   A way for passage; a hall. See {Passage}, 5.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passageway
   n 1: a passage between rooms or between buildings
   2: a path or channel or duct through or along which something
     may pass; "the nasal passages" [syn: {passage}, {passageway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top