Search result for

spend

(89 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spend-, *spend*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spend    [VT] ใช ้(เวลา), Syn. let pass, idle, misuse
spend    [VI] ใช้เงิน, See also: ใช้จ่าย, Syn. pay, consume, give, disburse, Ant. save
spend    [VT] จ่ายเงิน, See also: ให้เงิน, Syn. pay, consume, give, disburse, Ant. save
spender    [N] คนใช้เงินฟุ่มเฟือย, See also: คนสุรุ่ยสุร่าย
spend in    [PHRV] จ่ายเงินสำหรับ, See also: จ่ายค่า, Syn. expend in
spend on    [PHRV] ใช้ (เวลา, เงิน, ความพยายามฯลฯ) สำหรับ, Syn. expend on, spend for
spend up    [PHRV] ใช้หมดแล้ว, See also: จ่ายไปหมดแล้ว
spend for    [PHRV] จ่ายเงินสำหรับ, Syn. expend on, spend on
spendthrift    [N] คนฟุ่มเฟือย, See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย, Syn. prodigal, squanderer, wastrel, Ant. tightwad
spendthrift    [ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spendI don't want to spend more than $10.
spendAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
spendI understand you are going to spend your vacation in New Zealand.
spendWhat is the amount of money you spend?
spendYou can spend your time in any way you want; it's your time, after all.
spendWhere are you going spend the summer holidays?
spendWhere did you spend your holidays?
spendHow did you spend your free time?
spendThe girl had grown up without any money and when she married she became a spendthrift.
spendDon't spend too much money.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
dispend(ดิสเพนดฺ) vt. จ่าย,ชำระ
misspend(มิสสเพนดฺ) vt. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้จ่ายในทางที่ผิด
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate

English-Thai: Nontri Dictionary
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้ชีวิต [V] live, See also: spend one's life, make a living, Syn. ดำรงชีวิต, ดำเนินชีวิต, Example: เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเกือบ 20 ปี จึงกลับมา, Thai definition: ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในแต่ละวัน
ค้างคืน    [V] stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
ค้างแรม    [V] stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม
ฆ่าเวลา    [V] kill time, See also: spend time, Example: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า, Thai definition: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มือเติบ    [V] lavish, See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: แกมือเติบ ซื้อของก็ต้องซื้อทีละมากๆ, Thai definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
แรมคืน [V] spend the night, See also: stay the night, stay overnight, lodge for the night, Syn. ค้างคืน, Example: เขาเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ แล้วไม่รู้ว่าจะแรมคืนที่ใด เพราะมีแต่ภูเขา และทะเลทราย
ซื้อรำคาญ    [V] spend some money to turn somebody away, Example: เธอให้เงินเขาเพื่อซื้อรำคาญ, Thai definition: ยอมเสียเงินหรือสิ่งของเพื่อตัดความรำคาญ
เทกระเป๋า [V] spend all money, See also: disburse, use up all one's money, Syn. เกลี้ยง, หมดตัว, Thai definition: ใช้จ่ายเงินหมดกระเป๋าหรือเท่าที่ติดตัวไป
จ่าย    [V] pay, See also: spend, Syn. ให้เงิน, จ่ายเงิน, Ant. รับ, Example: ปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 3 เท่า, Thai definition: ให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
สละเวลา    [V] devote time, See also: spend time, give time to, Example: ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเปิดงานให้เรา, Thai definition: ให้เวลาเพื่อมาช่วยเหลือเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kān chaijāi) EN: inclination to spend   
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk ra-ngap) EN: suspended account   
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living   FR: passer sa vie
ใช้จ่าย[v.] (chaijāi) EN: spend ; disburse   FR: dépenser ; débourser
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้จ่ายเงิน[v. exp.] (chaijāi ngoen) EN: spend money   
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen mot) EN: spend all the money   FR: dépenser tout l'argent
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEND    S P EH1 N D
SPENDS    S P EH1 N Z
SPENDS    S P EH1 N D Z
SPENDER    S P EH1 N D ER0
SPENDLEY    S P EH1 N D L IY0
SPENDING    S P EH1 N D IH0 NG
SPENDERS    S P EH1 N D ER0 Z
SPENDLOVE    S P EH1 N D L AH2 V
SPENDABLE    S P EH1 N D AH0 B AH0 L
SPENDTHRIFT    S P EH1 N D TH R IH2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spend    (v) (s p e1 n d)
spends    (v) (s p e1 n d z)
spender    (n) (s p e1 n d @ r)
spenders    (n) (s p e1 n d @ z)
spending    (v) (s p e1 n d i ng)
spendthrift    (n) (s p e1 n d th r i f t)
spendthrifts    (n) (s p e1 n d th r i f t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night [Add to Longdo]
サスペンダー[, sasupenda-] (n) suspenders [Add to Longdo]
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]
サスペンデットゲーム[, sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P) [Add to Longdo]
サスペンデッドゲーム[, sasupendeddoge-mu] (n) suspended game [Add to Longdo]
サスペンド[, sasupendo] (n) suspend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, ] spendthrift and foolish; sb with more money than sense [Add to Longdo]
度过[dù guò, ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] spend; pass [Add to Longdo]
败家子[bài jiā zǐ, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ, / ] spendthrift; wastrel; prodigal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寄付[きふ, kifu] Spende, Beitrag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spend \Spend\, v. i.
   1. To expend money or any other possession; to consume, use,
    waste, or part with, anything; as, he who gets easily
    spends freely.
    [1913 Webster]
 
       He spends as a person who knows that he must come to
       a reckoning.             --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To waste or wear away; to be consumed; to lose force or
    strength; to vanish; as, energy spends in the using of it.
    [1913 Webster]
 
       The sound spendeth and is dissipated in the open
       air.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To be diffused; to spread.
    [1913 Webster]
 
       The vines that they use for wine are so often cut,
       that their sap spendeth into the grapes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) To break ground; to continue working.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spend \Spend\, v. t. [imp. & p. p. {Spent}; p. pr. & vb. n.
   {Spending}.] [AS. spendan (in comp.), fr. L. expendere or
   dispendere to weigh out, to expend, dispense. See {Pendant},
   and cf. {Dispend}, {Expend}, {Spence}, {Spencer}.]
   1. To weigh or lay out; to dispose of; to part with; as, to
    spend money for clothing.
    [1913 Webster]
 
       Spend thou that in the town.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do ye spend money for that which is not
       bread?                --Isa. lv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow; to employ; -- often with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am never loath
       To spend my judgment.         --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. To consume; to waste; to squander; to exhaust; as, to
    spend an estate in gaming or other vices.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass, as time; to suffer to pass away; as, to spend a
    day idly; to spend winter abroad.
    [1913 Webster]
 
       We spend our years as a tale that is told. --Ps. xc.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   5. To exhaust of force or strength; to waste; to wear away;
    as, the violence of the waves was spent.
    [1913 Webster]
 
       Their bodies spent with long labor and thirst.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spend
   v 1: pass time in a specific way; "how are you spending your
      summer vacation?" [syn: {spend}, {pass}]
   2: pay out; "spend money" [syn: {spend}, {expend}, {drop}]
   3: spend completely; "I spend my pocket money in two days"

Are you satisfied with the result?

Go to Top