ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spend

S P EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spend-, *spend*, spen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spend(vt) ใช ้(เวลา), Syn. let pass, idle, misuse
spend(vi) ใช้เงิน, See also: ใช้จ่าย, Syn. pay, consume, give, disburse, Ant. save
spend(vt) จ่ายเงิน, See also: ให้เงิน, Syn. pay, consume, give, disburse, Ant. save
spender(n) คนใช้เงินฟุ่มเฟือย, See also: คนสุรุ่ยสุร่าย
spend in(phrv) จ่ายเงินสำหรับ, See also: จ่ายค่า, Syn. expend in
spend on(phrv) ใช้ (เวลา, เงิน, ความพยายามฯลฯ) สำหรับ, Syn. expend on, spend for
spend up(phrv) ใช้หมดแล้ว, See also: จ่ายไปหมดแล้ว
spend for(phrv) จ่ายเงินสำหรับ, Syn. expend on, spend on
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย, See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย, Syn. prodigal, squanderer, wastrel, Ant. tightwad
spendthrift(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spend(สเพนดฺ) { spent, spent, spending, spends } vt., vi. ใช้เงิน, ใช้จ่าย, ใช้, ใช้เวลา, ใช้หมด, ใช้ชีวิต, ถลุง, Syn. exhause
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
dispend(ดิสเพนดฺ) vt. จ่าย, ชำระ
misspend(มิสสเพนดฺ) vt. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย, ใช้จ่ายในทางที่ผิด
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน, ลอยตัว, เลื่อน, หยุด, งด, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว, หยุดชำระหนี้, ลอยตัว, แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang, banish, defer, swing, Ant. reinstate

English-Thai: Nontri Dictionary
spend(vt) ถลุง, ใช้จ่าย, ใช้เงิน
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย, คนสุรุ่ยสุร่าย
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้สุรุ่ยสุร่าย
suspend(vt) เลื่อนไป, แขวน, หยุดชั่วคราว, งด
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า, สายโยงกางเกง, สายแขวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)
- Who else should I spend it on?- ใครบ้างที่ฉันควรจะใช้มันใน? The Ugly American (1963)
It could work if the government would spend more money.จะใช้จ่ายเงินบางส่วน ทำใน อเมริกา ที่คุณเห็น Help! (1965)
You can spend your life with such as him.ด้วยเช่นเขา How I Won the War (1967)
-You spend time with your family?- คุณใช้เวลากับครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง The Godfather (1972)
I spend my life trying not to be careless.I spend my life trying not to be careless. The Godfather (1972)
I don't think we should spend money--ฉันว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับ... Oh, God! (1977)
I'm going on a trip to spend a little time with animals.ผมจะไปใช้เวลาอยู่กับสัตว์สักหน่อย Oh, God! (1977)
I like animals, and sometimes I don't spend enough time with them.ผมชอบสัตว์ บางครั้งผมก็อยู่กับมันไม่มากพอ Oh, God! (1977)
But on a short trip I wouldn't spend too much time on the Indian question, Mr. Walker.แต่คุณอยู่แค่ไม่นาน อย่าเสียเวลาถามเรื่อง ของคนอินเดียมากนัก Gandhi (1982)
I'd rather not spend the rest of this winter... tied to this fucking couch !How'd he get out? The door was bolted from the outside. The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spendA child should not get more spending money than is necessary.
spendA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
spendAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
spendAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
spendAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
spendAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
spendAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
spendAmericans spend most of their lives working, being productive.
spendAmericans spend much of their free time at home.
spendAn aging population will require more spending on health care.
spendAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
spendA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้ชีวิต(v) live, See also: spend one's life, make a living, Syn. ดำรงชีวิต, ดำเนินชีวิต, Example: เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเกือบ 20 ปี จึงกลับมา, Thai Definition: ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในแต่ละวัน
ค้างคืน(v) stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
ค้างแรม(v) stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม
ฆ่าเวลา(v) kill time, See also: spend time, Example: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า, Thai Definition: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มือเติบ(v) lavish, See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: แกมือเติบ ซื้อของก็ต้องซื้อทีละมากๆ, Thai Definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
แรมคืน(v) spend the night, See also: stay the night, stay overnight, lodge for the night, Syn. ค้างคืน, Example: เขาเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ แล้วไม่รู้ว่าจะแรมคืนที่ใด เพราะมีแต่ภูเขา และทะเลทราย
ซื้อรำคาญ(v) spend some money to turn somebody away, Example: เธอให้เงินเขาเพื่อซื้อรำคาญ, Thai Definition: ยอมเสียเงินหรือสิ่งของเพื่อตัดความรำคาญ
เทกระเป๋า(v) spend all money, See also: disburse, use up all one's money, Syn. เกลี้ยง, หมดตัว, Thai Definition: ใช้จ่ายเงินหมดกระเป๋าหรือเท่าที่ติดตัวไป
จ่าย(v) pay, See also: spend, Syn. ให้เงิน, จ่ายเงิน, Ant. รับ, Example: ปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 3 เท่า, Thai Definition: ให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
สละเวลา(v) devote time, See also: spend time, give time to, Example: ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเปิดงานให้เรา, Thai Definition: ให้เวลาเพื่อมาช่วยเหลือเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ในการใช้จ่าย[ārom nai kān chaijāi] (n, exp) EN: inclination to spend
บัญชีถูกระงับ[banchī thūk ra-ngap] (n, exp) EN: suspended account
ใช้[chai] (v) EN: spend ; pay ; redeem ; cost  FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้ชีวิต[chai chīwit] (v, exp) EN: live ; spend one's life ; make a living  FR: passer sa vie
ใช้จ่าย[chaijāi] (v) EN: spend ; disburse  FR: dépenser ; débourser
ใช้จ่ายมากเกินไป[chaijāi māk koēnpai] (v, exp) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself  FR: dépenser à outrance
ใช้จ่ายเงิน[chaijāi ngoen] (v, exp) EN: spend money
ใช้เงินหมด[chai ngoen mot] (v, exp) EN: spend all the money  FR: dépenser tout l'argent
ใช้สอย[chaisøi] (v) EN: spend ; make use of the services of
ใช้เวลา[chai wēlā] (v, exp) EN: spend time ; take time  FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPEND S P EH1 N D
SPENDS S P EH1 N Z
SPENDS S P EH1 N D Z
SPENDER S P EH1 N D ER0
SPENDLEY S P EH1 N D L IY0
SPENDING S P EH1 N D IH0 NG
SPENDERS S P EH1 N D ER0 Z
SPENDLOVE S P EH1 N D L AH2 V
SPENDABLE S P EH1 N D AH0 B AH0 L
SPENDTHRIFT S P EH1 N D TH R IH2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spend (v) spˈɛnd (s p e1 n d)
spends (v) spˈɛndz (s p e1 n d z)
spender (n) spˈɛndər (s p e1 n d @ r)
spenders (n) spˈɛndəz (s p e1 n d @ z)
spending (v) spˈɛndɪŋ (s p e1 n d i ng)
spendthrift (n) spˈɛndθrɪft (s p e1 n d th r i f t)
spendthrifts (n) spˈɛndθrɪfts (s p e1 n d th r i f t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度过[dù guò, ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] spend; pass #3,916 [Add to Longdo]
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, ] spendthrift and foolish; sb with more money than sense #50,074 [Add to Longdo]
败家子[bài jiā zǐ, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ, / ] spendthrift; wastrel; prodigal #54,396 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
明かす[あかす, akasu] TH: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา  EN: spend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spende { f }donation [Add to Longdo]
Spende { f } | mit Spenden gebaut werdensubscription | to be built by subscription [Add to Longdo]
Spende { f } | Spenden { pl }dole | doles [Add to Longdo]
Spende { f }; Beitrag { m }contribution [Add to Longdo]
Spende { f }; Gabe { f } | Spenden { pl }; Gaben { pl }bounty | bounties [Add to Longdo]
Spendenaktion { f }fundraising campaign [Add to Longdo]
Spendenaktion { f }campaign for donations [Add to Longdo]
Spendenaufruf { m }appeal for donations [Add to Longdo]
Spendenaffäre { f }donations scandal [Add to Longdo]
Spendenbescheinigung { f }charitable donation certificate [Add to Longdo]
Spendenkonto { n }donations account [Add to Longdo]
Spendensammler { m }; Spendensammlerin { f }; Spendenbeschaffer { m }; Spendenbeschafferin { f }fundraiser [Add to Longdo]
Spender { m } | Spender { pl }giver | givers [Add to Longdo]
spendabel { adj }generous; open-handed [Add to Longdo]
spenden | spendend | gespended | Bitte spenden Sie für ...to donate; to give | donating; giving | donated; given | Please donate sth. to (for) ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] (v5r, vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P) #6,212 [Add to Longdo]
運休[うんきゅう, unkyuu] (n, vs) service suspended (e.g. trains); (P) #8,747 [Add to Longdo]
暮らす(P);暮す[くらす, kurasu] (v5s, vt) (1) to live; to get along; (2) to spend (time); (P) #9,268 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s, vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf, v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P) #10,508 [Add to Longdo]
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n, vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P) #10,949 [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) #11,421 [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (v5s, vt) (1) (See 語り明かす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P) #13,753 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寄付[きふ, kifu] Spende, Beitrag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spend \Spend\, v. i.
   1. To expend money or any other possession; to consume, use,
    waste, or part with, anything; as, he who gets easily
    spends freely.
    [1913 Webster]
 
       He spends as a person who knows that he must come to
       a reckoning.             --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To waste or wear away; to be consumed; to lose force or
    strength; to vanish; as, energy spends in the using of it.
    [1913 Webster]
 
       The sound spendeth and is dissipated in the open
       air.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To be diffused; to spread.
    [1913 Webster]
 
       The vines that they use for wine are so often cut,
       that their sap spendeth into the grapes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) To break ground; to continue working.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spend \Spend\, v. t. [imp. & p. p. {Spent}; p. pr. & vb. n.
   {Spending}.] [AS. spendan (in comp.), fr. L. expendere or
   dispendere to weigh out, to expend, dispense. See {Pendant},
   and cf. {Dispend}, {Expend}, {Spence}, {Spencer}.]
   1. To weigh or lay out; to dispose of; to part with; as, to
    spend money for clothing.
    [1913 Webster]
 
       Spend thou that in the town.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do ye spend money for that which is not
       bread?                --Isa. lv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow; to employ; -- often with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am never loath
       To spend my judgment.         --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. To consume; to waste; to squander; to exhaust; as, to
    spend an estate in gaming or other vices.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass, as time; to suffer to pass away; as, to spend a
    day idly; to spend winter abroad.
    [1913 Webster]
 
       We spend our years as a tale that is told. --Ps. xc.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   5. To exhaust of force or strength; to waste; to wear away;
    as, the violence of the waves was spent.
    [1913 Webster]
 
       Their bodies spent with long labor and thirst.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spend
   v 1: pass time in a specific way; "how are you spending your
      summer vacation?" [syn: {spend}, {pass}]
   2: pay out; "spend money" [syn: {spend}, {expend}, {drop}]
   3: spend completely; "I spend my pocket money in two days"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top