Search result for

ส่งให้

(33 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งให้-, *ส่งให้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเคนส่งให้ถึงมือ (ใช้ในความแดกดัน) เช่น ต้องเอาไปประเคนให้จนถึงที่
สูด ๑ส่งให้สูง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her parents probably put her in the system for peace of mind.ผู้ปกครองส่งให้เธอไปเข้าระบบสงบจิตสงบใจ And How Does That Make You Kill? (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He's gonna hand them over as soon as he sees the photos.เขาจะส่งให้คุณกับมือ ทันทีที่เขาเห็นภาพถ่าย The Bank Job (2008)
How can you so easily give it to Baegeuk?ทำไมท่านถึงส่งให้แพกิอุกอย่างง่ายดายเช่นนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
A distant cousin, perhaps. Maybe they, too, were sent to find Akator.ญาติห่างๆมั้ง พวกเขาถูกส่งให้ออกไปหาอะเกเตอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
She has brought us the lost key, gentleman!เธอนำกุญแจที่หายไปมาส่งให้เรา.. ท่านทั้งหลาย The Secret of Moonacre (2008)
There's another customer.ผมต้องไปส่งให้ลูกค้าอีกคนนึงครับ My Sassy Girl (2008)
Write me a postcard from everywhere.เขียนโปสการ์ดส่งให้ฉันทุกที่นะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's for me. 1970. I was two.นี่ส่งให้หนูนี่ 1970 หนูเพิ่ง 2ขวบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Look, I'm not even gonna be showing this to my professor, all right?ฟังนะ ผมไม่ได้จะเอามัน ไปส่งให้อาจารย์ผม รู้มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We finalized the last of the models. Did you get the Polaroids we sent over?ได้นางแบบคนสุดท้ายแระ ได้รูปที่ส่งให้ปะ Shutter (2008)
Putting our family to death. That's what your family did.ส่งให้ครอบครัวของเราไปตาย นั่นคือสิ่งที่ครอบครัวของคุณทำไว้ Episode #1.7 (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assign[VT] ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
deliver over[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. give up, deliver over
deliver to[PHRV] ส่งให้
deliver up[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. deliver over, give up
give to[PHRV] ส่งให้กับ, See also: ส่งให้, มอบให้
hand down[PHRV] ส่งไปให้, See also: ส่งให้, Syn. hand up, pass down, pass up
hand round[PHRV] ส่งให้ทุกคนด้วยมือ, See also: ยื่นให้ทุกคน, Syn. pass round
hand to[PHRV] มอบให้, See also: ส่งให้
give[VT] ให้, See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้, Syn. bestow, confer, grant, Ant. take
hand[VT] ส่ง (ด้วยมือ), See also: ส่งให้, ยื่นให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart

English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top