Search result for

survive

(61 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survive-, *survive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survive[VI] ดำรงอยู่, See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด, Syn. remain alive, last
survive[VT] มีชีวิตสืบต่อ, See also: คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า, Syn. outlast, outlive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survive(เซอไวว') vi. อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังชีพอยู่,อยู่รอด,มีชีวิตอยู่ต่อไป., See also: survivability n. survivable adj., Syn. outlast,outlive,persist

English-Thai: Nontri Dictionary
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, Clark, Lex may be tenacious, but there's no way he survived that.นี่ คล๊าก เล็กอาจเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่าย ๆ แต่เชื่อเถอะว่าเขาไม่รอด Odyssey (2008)
There are still people out there fighting to survive.ยังมีคนสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
It's our job to help them survive this, or die trying.พวกเราจะต้องช่วยเหลือเค้า หรือไม่ก็ตายซะ Dead Space: Downfall (2008)
But she'll never survive total body irradiation...เอาละเข้าใจแล้ว แต่เธออาจไม่รอด ร่างกายเธอรับรังสีไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
He can survive 15 minutes on oxygen and CPR.เขาสามารถรอดชีวิตได้ 15 นาที ด้วยอ๊อกซิเจนกับซีพีอาร์ The Itch (2008)
You already got the worst news and survived.คุณพร้อมรับข่าวร้ายเสมอ\ และรอดมาได้ Emancipation (2008)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
She can't survive a second round of general anesthesia,เธอไม่รอดจากการวางยาสลบธรรมดาเป็นครั้งที่ 2 Dying Changes Everything (2008)
If anyone could survive, Master Plo could.ถ้าจะมีใครรอดตาย ก็ต้องอาจารย์โพล นี่ล่ะ! Rising Malevolence (2008)
They will not survive for long.ไม่ช้า ทุกคนคงไม่รอด The Labyrinth of Gedref (2008)
- This city can't survive without water! - We have to find this sorcerer!แล้วเมืองจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีน้ำ เราต้องค้นหาตัวพ่อมดให้เจอ The Mark of Nimueh (2008)
I only kept back what we need to survive.ข้าเก็บไว้บางส่วน เราต้องแบ่งไว้เพื่อเลี้ยงชีพ The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surviveA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
surviveAll forms of life have an instinctive urge to survive.
surviveBut for the support of the public, the President could not have survived the revolt.
surviveBut for water, no living thing could survive.
surviveFew, if any, passengers survived the crash.
surviveFew passengers survived the catastrophe.
surviveFew people, if any, could survive a nuclear war.
surviveHe has the strength to survive the illness.
surviveHe survived his wife.
surviveHe survived his wife for many years.
surviveHe survived the accident.
surviveHe survived the crash, only to die in the desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอด[V] survive, See also: escape from death, save, Syn. รอดชีวิต, Example: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล
เอาตัวรอด[V] survive, Syn. เอาชีวิตรอด, Example: ผู้ต้องหารับสารภาพกับตำรวจเพื่อเอาตัวรอดแล้วเปิดเผยผู้บงการตัวจริงให้ตำรวจรู้, Thai definition: รักษาตัวให้รอดจากอันตราย
มีชีวิตรอด[V] survive, See also: escape from death, Syn. รอดตาย, รอดชีวิต, Ant. ตาย, Example: เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
มีชีวิตรอด[V] survive, See also: escape from death, Syn. รอดตาย, รอดชีวิต, Ant. ตาย, Example: เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
รอดตาย[V] survive, See also: escape death, Syn. รอดชีวิต, อยู่รอด, Ant. เสียชีวิต, ตาย
รอดชีวิต[V] survive, See also: escape death, Syn. รอดตาย, อยู่รอด, Ant. เสียชีวิต, ตาย, Example: การปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มากก่อนที่แพทย์จะมาถึง, Thai definition: เอาชีวิตรอด, ไม่เสียชีวิต
คงไว้[V] exist, See also: survive, live, continue, remain, keep, Syn. ทรงไว้, Example: เราควรรักษาส่วนที่ดี ที่เจริญ ที่มีอยู่ให้คงไว้, Thai definition: ให้มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[v.] (damrong) EN: live ; subsist ; exist ; survive ; remain ; continue   FR: subsister
รอด[v.] (røt) EN: escape ; survive ; evade ; succeed   FR: échapper (à) ; se tirer de ; réchapper ; s'en tirer
รอดชีวิต[v. exp.] (røtchīwit) EN: survive ; escape death   FR: survivre
รอดตาย[v. exp.] (røt tāi) EN: survive   FR: échapper à la mort ; éviter la mort
รถใต้ดิน[n.] (rot tāidin) EN: survive ; escape death   FR: métro [m]
อยู่รอด[v.] (yūrøt) EN: survive   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVIVE    S ER0 V AY1 V
SURVIVED    S ER0 V AY1 V D
SURVIVES    S ER0 V AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survive    (v) (s @1 v ai1 v)
survived    (v) (s @1 v ai1 v d)
survives    (v) (s @1 v ai1 v z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive

Japanese-English: EDICT Dictionary
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions) [Add to Longdo]
死に損なう[しにそこなう, shinisokonau] (v5u) to fail to die; to survive; to outlive [Add to Longdo]
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems [Add to Longdo]
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P) [Add to Longdo]
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive [Add to Longdo]
焼け残る[やけのこる, yakenokoru] (v5r,vi) to escape being burned (esp. of a building or the items in it); to survive a fire [Add to Longdo]
食い繋ぐ;食いつなぐ[くいつなぐ, kuitsunagu] (v5g,vi) (1) to ration out and survive on (some food); (2) to eke out a living [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
生きていかれない;生きて行かれない[いきていかれない, ikiteikarenai] (exp) can't survive (without ...) [Add to Longdo]
生き延びる;生きのびる[いきのびる, ikinobiru] (v1,vi) to survive; to live long [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survive \Sur*vive"\, v. t. [imp. & p. p. {Survived}; p. pr. &
   vb. n. {Surviving}.] [F. survivre, L. supervivere; super over
   + vivere to live. See {Super-}, and {Victuals}.]
   To live beyond the life or existence of; to live longer than;
   to outlive; to outlast; as, to survive a person or an event.
   --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      I'll assure her of
      Her widowhood, be it that she survive me,
      In all my lands and leases whatsoever.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survive \Sur*vive"\, v. i.
   To remain alive; to continue to live.
   [1913 Webster]
 
      Thy pleasure,
      Which, when no other enemy survives,
      Still conquers all the conquerors.    --Sir J.
                          Denham.
   [1913 Webster]
 
      Alike are life and death,
      When life in death survives.       --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survive
   v 1: continue to live through hardship or adversity; "We went
      without water and food for 3 days"; "These superstitions
      survive in the backwaters of America"; "The race car driver
      lived through several very serious accidents"; "how long
      can a person last without food and water?" [syn: {survive},
      {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
      out}]
   2: continue in existence after (an adversity, etc.); "He
     survived the cancer against all odds" [syn: {survive}, {pull
     through}, {pull round}, {come through}, {make it}] [ant:
     {succumb}, {yield}]
   3: support oneself; "he could barely exist on such a low wage";
     "Can you live on $2000 a month in New York City?"; "Many
     people in the world have to subsist on $1 a day" [syn:
     {exist}, {survive}, {live}, {subsist}]
   4: live longer than; "She outlived her husband by many years"
     [syn: {outlive}, {outlast}, {survive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top