ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

past

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -past-, *past*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
past(n) อดีต, See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว, Syn. antiquity, long ago, good old days, former times, Ant. the present, future, tomorrow
past(n) สิ่งที่เกิดในอดีต, See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. events, happenings
past(adj) ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. before, previous, former
past(prep) เลยผ่าน, See also: ผ่าน, หลัง, Syn. farther
pasta(n) พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
paste(n) สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste(n) สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก
pastel(n) ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel(adj) เกี่ยวกับดินสอสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
past(พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย, พ้น
past participleกริยาช่อง 3
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก, ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย, การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก, ชก, ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์, ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี, ชอล์คสี, สีจาง, พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ, ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
past(adj) อดีต, เมื่อก่อน, ผ่านพ้นไป, ล่วงมาแล้ว, แต่ก่อน
past(n) อดีตกาล, ความหลัง, ประวัติ, เรื่องในอดีต
past(pre) คล้อย, เลย, พ้นไป, ผ่าน, ล่วง, เมื่ออดีต
paste(n) แป้งเปียก, ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก, ปิดแป้งเปียก, ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง, นามบัตร, ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี, ดินสอเทียน, ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
pastime(n) งานอดิเรก, กีฬา, การฆ่าเวลา
pastor(n) พระ, บาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [ มีความหมายเหมือนกับ drop ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasturesทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pastor[พาส เตอร์] (n) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน

WordNet (3.0)
past(n) the time that has elapsed, Syn. yesteryear, past times, Ant. future
past(n) a earlier period in someone's life (especially one that they have reason to keep secret)
past(n) a verb tense that expresses actions or states in the past, Syn. past tense
past(adj) earlier than the present time; no longer current, Ant. future, present
past(adj) of a person who has held and relinquished a position or office, Syn. preceding, retiring
pasta(n) a dish that contains pasta as its main ingredient
pasta(n) shaped and dried dough made from flour and water and sometimes egg, Syn. alimentary paste
paste(n) any mixture of a soft and malleable consistency
paste(n) a hard, brilliant lead glass that is used in making artificial jewelry
paste(n) an adhesive made from water and flour or starch; used on paper and paperboard, Syn. library paste

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Past

n. A former time or state; a state of things gone by. “The past, at least, is secure.” D. Webster. [ 1913 Webster ]

The present is only intelligible in the light of the past, often a very remote past indeed. Trench. [ 1913 Webster ]

Past

adv. By; beyond; as, he ran past. [ 1913 Webster ]

The alarum of drums swept past. Longfellow. [ 1913 Webster ]

Past

a. [ From Pass, v. ] Of or pertaining to a former time or state; neither present nor future; gone by; elapsed; ended; spent; as, past troubles; past offences. “Past ages.” Milton. [ 1913 Webster ]


Past master. See under Master.
[ 1913 Webster ]

Past

prep. 1. Beyond, in position, or degree; further than; beyond the reach or influence of. “Who being past feeling.” Eph. iv. 19. “Galled past endurance.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Until we be past thy borders. Num. xxi. 22. [ 1913 Webster ]

Love, when once past government, is consequently past shame. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

2. Beyond, in time; after; as, past the hour. [ 1913 Webster ]

Is it not past two o'clock? Shak. [ 1913 Webster ]

3. Above; exceeding; more than. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Not past three quarters of a mile. Shak. [ 1913 Webster ]

Bows not past three quarters of a yard long. Spenser. [ 1913 Webster ]

pasta

pos>n. Any of a variety of edible unleavened doughey preparations made from flour, eggs and water, originating in Italy, and shaped into various forms, such as solid strings (as spaghetti), hollow tubes, or layered squares (ravioli). They may be mixed with various sauces, often having a tomato base, or filled with meat or cheese fillings.
Syn. -- Italian paste, paste. [ WordNet 1.5 ]

Paste

v. t. [ imp. & p. p. Pasted; p. pr. & vb. n. Pasting. ] To unite with paste; to fasten or join by means of paste. [ 1913 Webster ]

Paste

n. [ OF. paste, F. pâte, L. pasta, fr. Gr. &unr_; barley broth; cf. &unr_; barley porridge, &unr_; sprinkled with salt, &unr_; to sprinkle. Cf. Pasty, n., Patty. ] 1. A soft composition, as of flour moistened with water or milk, or of earth moistened to the consistence of dough, as in making potter's ware. [ 1913 Webster ]

2. Specifically, in cookery, a dough prepared for the crust of pies and the like; pastry dough. [ 1913 Webster ]

3. A kind of cement made of flour and water, starch and water, or the like, -- used for uniting paper or other substances, as in bookbinding, etc., -- also used in calico printing as a vehicle for mordant or color. [ 1913 Webster ]

4. A highly refractive vitreous composition, variously colored, used in making imitations of precious stones or gems. See Strass. [ 1913 Webster ]

5. A soft confection made of the inspissated juice of fruit, licorice, or the like, with sugar, etc. [ 1913 Webster ]

6. (Min.) The mineral substance in which other minerals are imbedded. [ 1913 Webster ]


Paste eel (Zool.), the vinegar eel. See under Vinegar.
[ 1913 Webster ]

Pasteboard

n. 1. A stiff thick kind of paper board, formed of several single sheets pasted one upon another, or of paper macerated and pressed into molds, etc. [ 1913 Webster ]

2. (Cookery) A board on which pastry dough is rolled; a molding board. [ 1913 Webster ]

pasted

adj. Affixed with glue or paste.
Syn. -- glued, stuck to(predicate). [ WordNet 1.5 ]

Pastel

n. [ F.; cf. It. pastello. Cf. Pastil. ] 1. A crayon made of a paste composed of a color ground with gum water. [ Sometimes incorrectly written pastil. ] “Charming heads in pastel.” W. Black. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) A plant affording a blue dye; the woad (Isatis tinctoria); also, the dye itself. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, meet a blast from your past Whose lies were too good to lastใช่แล้ว พบกับสิ่งที่น่าตกใจ จากอดีตของเจ้า พวกที่โกหกไว้ซะคำโต Aladdin (1992)
Anything that happened in the past, I wouldn't discuss outside this room.เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นในอดีต ผมจะไม่เอาไปพูดข้างนอก Basic Instinct (1992)
Come on. I've been very good to you these past few years.เถอะน่า ผมดีกับคุณมาตลอด ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ Basic Instinct (1992)
Well, given his past record.ก็ จุดชนวนบันทึกในอดีตของเขา Basic Instinct (1992)
Paranoid Phil. Now there's a blast from the past.ฟิลช่างหวาดวิตก ตอนนี้ กลับมาแล้วสินะ Basic Instinct (1992)
Takes his bets in a small pool hall just past Sandy Bay.อยู่ที่โต๊ะพูล เลยอ่าวซันเดย์ไป Cool Runnings (1993)
That may have been true in past Olympic years, but this year the Alliance decided to change its policy.นั่นก็ถูก แต่สำหรับเมื่อก่อน Cool Runnings (1993)
He's had a spot of bother with lawyers in the past.เขามีจุดของความรำคาญ กับนักกฎหมายในอดีต In the Name of the Father (1993)
For 30 years, these women feasted, forgot past wrongs, laughed and played, lost and won and told the best stories.30 กว่าปีมาแล้วที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เลี้ยงฉลอง ลืมสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต หัวเราะและเล่น แพ้และชนะ และเล่าเรื่องราวที่ดีที่สุด The Joy Luck Club (1993)
I'll let you know when we get past the easy part.ดีกว่าที่คุณคาด หรือด้อยกว่าที่คุณหวังหละ ? Deep Throat (1993)
Can you explain your whereabouts over the past four months?คุณบอกได้ไหมว่า ไปอยู่ไหน ระหว่าง สี่เดือนที่แล้ว ? Squeeze (1993)
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastA cowboy is driving cattle to the pasture.
pastAdd water and stir to a paste.
pastAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
pastAll sorts of rumors rose about her past.
pastAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
pastA man shouldn't be a pastor until he's in his forties.
pastAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
pastAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
pastA policeman ran past.
pastAre you aware of anything concerning his past life?
pastAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
pastAs it was past 8 p.m. we called it a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
พาสเจอไรซ์(n) pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
รุ่นเก่า(adj) past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
อดีตภพ(n) past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
ความหลัง(n) past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai Definition: เรื่องราวในอดีต
แปะ(v) stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai Definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
หย่อนใจ(v) relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
ก๋วยจั๊บ(n) paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก
อดีตชาติ(n) past existence, See also: previous existence, previous birth, Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน, Example: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ
หลัง(adv) after, See also: past, Ant. ก่อน, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีมีแต่ความเสื่อมทราม ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมล้าหลัง, Thai Definition: ตรงข้ามกับก่อน (ใช้แก่เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: pastor  FR: pasteur [ m ]
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
โบราณคดี[bōrānnakhadī] (n) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
past
pasta
paste
pasts
pastas
pasted
pastel
paster
pastes
pastor

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
past
pasta
paste
pasts
pasty
pasty
pasted
pastel
pastes
pastor

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] past; former #5,846 [Add to Longdo]
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ,  ] past events; former happenings #7,453 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] paste; cream #8,753 [Add to Longdo]
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ,   /  ] pasture; grazing land; ranch #20,172 [Add to Longdo]
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ,   /  ] pastureland #21,241 [Add to Longdo]
糕点[gāo diǎn, ㄍㄠ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] pastry #22,428 [Add to Longdo]
牧草[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ,  ] pasture; forage grass; pasturage #26,204 [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ,  ] Pasteur #35,746 [Add to Longdo]
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ,  ] pastor; pastoral #59,390 [Add to Longdo]
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ,  ] past and present; yesterday and today #59,734 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastillierung { f }pastillation [Add to Longdo]
Pastell { n }pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe { f }pastel colour; pastel color [ Am. ] [Add to Longdo]
Pastellmaler { m }pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei { f }pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton { n }; Pastell { n }pastel shade [Add to Longdo]
Paste { f } | Pasten { pl }paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen { n } | Pastetchen { pl }patty | patties [Add to Longdo]
Pastete { f } | Pasteten { pl }pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete { f }pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung { f }pasteurization [Add to Longdo]
Pastille { f }pastille [Add to Longdo]
Pastinake { f }; Moorwurzel { f } [ bot. ] | Pastinaken { pl }parsnip | parsnips [Add to Longdo]
Pastor { m }parson [Add to Longdo]
Pastorale { f }pastoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]
[はん, han] (n, n-pref) (1) half; semi-; (n, n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) #1,495 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top