ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoiding

AH0 V OY1 D IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoiding-, *avoiding*, avoid
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"There's no avoiding this conclusion.♪ ไม่มีทางเลี่ยงข้อสรุปนี้ ♪ Blazing Saddles (1974)
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ. Ghost in the Shell (1995)
- I'm avoiding her. We'll just drink up and leave.\ ฉันแค่จะหลบเธอ เราแค่อยากดื่มแล้วก็จะไป Show Me Love (1998)
Of course I'm out of my mind. You're avoiding me, ignoring me!ก็เธออยากหลบฉัน เฉยเมยต่อฉันทำไม Woman on Top (2000)
Avoiding ambiguities in the contract.หนนี้หลีกเลี่ยงสัญญาที่มันกำกวมนะ Full House (2004)
-Are you avoiding us, sir?- คุณหลีกเลี่ยงพวกเราเหรอครับท่าน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
But the problem is you end up... avoiding yourself.มันก็ดีที่เสี่ยงอะไรๆ ได้ แต่ผลสุดท้าย ลูกจะลงเอย ด้วยการหนีตัวเอง The Perfect Man (2005)
Avoiding people you love.หนีคนที่ลูกรัก The Perfect Man (2005)
You end up avoiding life.และสุดท้ายก็หนีจากชีวิต The Perfect Man (2005)
You're use to avoiding them.คุณเคยหลีกเลี่ยงมันแล้วนี่ Lonesome Jim (2005)
I know she was deliberately avoiding me, so I didn't press her about it.ผมก็เลยไม่อยากไปเซ้าซี้ถาม House of Fury (2005)
But he kept avoiding me when I call him.แต่เขาเอาแต่หลบเมื่อฉันโทรไปหา Smile Again (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avoidingAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
avoidingAvoiding trouble will not always assure safety.
avoidingI make a special point of avoiding that shop.
avoidingI want you to somehow resolve the situation as promptly, as much as possible avoiding causing trouble for my sister and those around us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīeng) EN: avoiding ; avoidance   

CMU English Pronouncing Dictionary
AVOIDING    AH0 V OY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoiding    (v) ˈəvˈɔɪdɪŋ (@1 v oi1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
暑気払い[しょきばらい, shokibarai] (n) avoiding the summer heat; beating the summer heat [Add to Longdo]
責任逃れ;責任のがれ[せきにんのがれ, sekininnogare] (n,vs) avoiding or dodging responsibility [Add to Longdo]
当たらず障らず[あたらずさわらず, atarazusawarazu] (exp) avoiding to commit oneself; (being) noncommittal [Add to Longdo]
当たり障らず[あたりさわらず, atarisawarazu] (exp) avoiding committing oneself; noncommittal [Add to Longdo]
李下に冠を正さず[りかにかんむりをたださず, rikanikanmuriwotadasazu] (exp) avoiding the appearance of evil (lit [Add to Longdo]
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoid \A*void"\, v. t. [imp. & p. p. {Avoided}; p. pr. & vb. n.
   {Avoiding}.] [OF. esvuidier, es (L. ex) + vuidier, voidier,
   to empty. See {Void}, a.]
   1. To empty. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or throw out; to void; as, to avoid excretions.
    [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To quit or evacuate; to withdraw from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Six of us only stayed, and the rest avoided
       the room.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To make void; to annul or vacate; to refute.
    [1913 Webster]
 
       How can these grants of the king's be avoided?
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To keep away from; to keep clear of; to endeavor no to
    meet; to shun; to abstain from; as, to avoid the company
    of gamesters.
    [1913 Webster]
 
       What need a man forestall his date of grief.
       And run to meet what he would most avoid ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He carefully avoided every act which could goad them
       into open hostility.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To get rid of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pleading) To defeat or evade; to invalidate. Thus, in a
    replication, the plaintiff may deny the defendant's plea,
    or confess it, and avoid it by stating new matter.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To escape; elude; evade; eschew.
 
   Usage: To {Avoid}, {Shun}. Avoid in its commonest sense
      means, to keep clear of, an extension of the meaning,
      to withdraw one's self from. It denotes care taken not
      to come near or in contact; as, to avoid certain
      persons or places. Shun is a stronger term, implying
      more prominently the idea of intention. The words may,
      however, in many cases be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         No man can pray from his heart to be kept from
         temptation, if the take no care of himself to
         avoid it.             --Mason.
      [1913 Webster]
 
         So Chanticleer, who never saw a fox,
         Yet shunned him as a sailor shuns the rocks.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top