ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passionate

P AE1 SH AH0 N AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passionate-, *passionate*
Possible hiragana form: ぱっしおなて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passionate(adj) ตัณหาจัด, See also: เร่าร้อน, ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, Syn. ardent
passionate(adj) ลึกซึ้ง, See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม, Syn. excited, impassioned, Ant. calm, cool
passionate(adj) รุนแรง (อารมณ์), Syn. burning, excited, fervent, glowing, Ant. calm, cool
passionate(adj) กระตือรือร้น, Syn. keen, eager, Ant. calm, cool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย, โกรธง่าย, สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร, มีความเวทนา, มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted, sympathetic, Ant. ruthless
dispassionateadj. ไร้อารมณ์, ใจสงบ, ใจเย็น, ไม่มีอคติ, Syn. impartial
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์, มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์, ใจเย็น, ปราศจากอคตี

English-Thai: Nontri Dictionary
passionate(adj) รุ่มร้อน, หลงใหล, หลงรัก
compassionate(adj) มีความสงสาร, มีความเห็นอกเห็นใจ, มีความเวทนา
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่อคติ, ใจเย็น, ใจสงบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
passionate(adj) มีใจรัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a passionate woman who follows her heart. And I love her.เธอเป็นผู้หญิงที่มีความหลงใหลต่อไปนี้หัวใจของเธอ และฉันรักเธอ The Birdcage (1996)
What are you passionate about? What do you want?เธอใฝ่ฝันอะไร ต้องการอะไร Good Will Hunting (1997)
He cut this passionate recording personallyไม่มีทางลุง The Legend of 1900 (1998)
I've devoted five of my most passionate years to this strange little creature.ฉันอุตส่าห์สละเวลา 5 ปีในการสร้างมันขึ้นมา eXistenZ (1999)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
I got a passionate girlfriend.ผมได้มาตอนมีอะไรกับแฟน The Woodsman (2004)
One cute student is quite passionate about a player.เด็กสาวน่ารักคนหนึ่ง กำลังตะโกนเชียร์ผู้เล่น My Little Bride (2004)
Dear Passionate Baker...สวัสดีครับ สาวนักอบขนมปัง The Perfect Man (2005)
Dear Passionate Baker... as long as I'm in the kitchen cooking... it doesn't matter where I am.สวัสดีครับ ตราบใดที่ผมได้เข้าครัวทำอาหาร ไม่สำคัญเลยว่าผมจะอยู่ที่ไหน The Perfect Man (2005)
Waiting, the Passionate Baker.รอตอบ จากสาวนักอบขนมปัง The Perfect Man (2005)
Dear Passionate Baker... creativity and passion, huh?สวัสดีครับ สาวนักอบขนมปัง ความสร้างสรรค์และความรักงั้นรึ The Perfect Man (2005)
Sayuri gave such a passionate performance, don't you think?ท่านประธาน ซายูริแสดงได้ยอดเยี่ยมมาก คุณคิดอย่างนั้นไหม? Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passionate"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
passionateBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
passionateFall passionately in love.
passionateI like such a passionate picture as Gogh painted.
passionateMy father loved me no less passionately than my mother.
passionateShe had a passionate interest in music.
passionateSo passionate was his letter that she was moved to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา(adv) affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ใหลหลง(adv) fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
ตัณหาจัด(adj) lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai Definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์รุนแรง
ตัณหาจัด(adj) lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai Definition: มีความรู้สึกในทางกามรมณ์รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[jūjī] (adv) EN: amorously ; lovingly ; passionately  FR: passionnément
สังเวช[sangwēt] (v) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on  FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[somphēt] (v) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity  FR: s'apitoyer ; compatir
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PASSIONATE P AE1 SH AH0 N AH0 T
PASSIONATELY P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passionate (j) pˈæʃənət (p a1 sh @ n @ t)
passionately (a) pˈæʃənətliː (p a1 sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] passionately desire #95,123 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heißblütig; leidenschaftlich { adj } | heißblütiger | am heißblütigstenpassionate | more passionate | most passionate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッショネート[passhone-to] (n) passionate [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp, v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) { Buddh } Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate [Add to Longdo]
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp, v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate [Add to Longdo]
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P) [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k, vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]
多情[たじょう, tajou] (adj-na, n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental [Add to Longdo]
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]
熱々(P);熱熱[あつあつ, atsuatsu] (adj-na, n, adj-no) (1) piping hot; (2) passionately in love; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passionate \Pas"sion*ate\, a. [LL. passionatus: cf. F.
   passionn['e].]
   1. Capable or susceptible of passion, or of different
    passions; easily moved, excited or agitated; specifically,
    easily moved to anger; irascible; quick-tempered; as, a
    passionate nature.
    [1913 Webster]
 
       Homer's Achilles is haughty and passionate. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by passion; expressing passion; ardent in
    feeling or desire; vehement; warm; as, a passionate
    friendship. "The passionate Pilgrim." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Suffering; sorrowful. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passionate \Pas"sion*ate\, v. i.
   1. To affect with passion; to impassion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Great pleasure, mixed with pitiful regard,
       The godly king and queen did passionate. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To express feelingly or sorrowfully. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passionate
   adj 1: having or expressing strong emotions [ant: {passionless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top