ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passen-, *passen*
Possible hiragana form: ぱっせん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passenger(n) ผู้โดยสาร, See also: ผู้เดินทาง, คนโดยสาร, Syn. rider, traveller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร, คนโดยสาร, คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ, รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์, เรือโดยสาร, เที่ยวบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
passenger(n) ผู้โดยสาร, คนโดยสาร, คนเดินทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thosen with good in their heart always passen too soon.คนที่มีจิตใจดี มักจะจากไปเร็วเสมอ The Gungan General (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passenA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
passenA few passengers went on board the plane.
passenA highwayman robbed a foot passenger of his money.
passenAll passengers are required to show their tickets.
passenAll the passengers aboard were killed in the crash.
passenAll the passengers got seasick during the storm.
passenAll the passengers left the plane in a hurry.
passenAll the passengers were killed in the crash.
passenAll the passengers were requested to get off the train.
passenAll the passengers were saved from drowning.
passenAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
passenA lot of passengers were injured in the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง(n) traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
รถโดยสารประจำทาง(n) bus, See also: passenger car, omnibus, Syn. รถเมล์, รถประจำทาง, Example: เขากลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทาง, Count Unit: คัน, สาย, Thai Definition: รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนโดยสาร(n) passenger, Syn. ผู้โดยสาร, Example: คนขับรถสองแถวไม่คำนึงถึงความพอใจของคนโดยสารเลยสักนิด, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[ākhān thīphak phūdōisān] (n, exp) EN: passenger terminal
บรรทุกผู้โดยสาร[banthuk phūdōisān] (v, exp) EN: transport passengers
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนผู้โดยสาร[jamnūan phūdōisān] (n, exp) EN: number of passengers  FR: nombre de passagers [ m ] ; nombre de voyageurs [ m ]
คนโดยสาร[khondøisān] (n) EN: passenger  FR: passager [ m ] ; passagère [ f ]
ความจุผู้โดยสาร[khwām ju phū dōisān] (n, exp) EN: number of passengers  FR: capacité d'accueil [ f ] ; capacité d'hébergement [ m ] ; nombre de voyageurs [ m ] ; nombre de passagers [ m ] ; nombre de plaisanciers [ m ]
เพื่อนโดยสาร[pheūoen dōisān] (n, exp) EN: fellow passenger
ผู้เดินทาง[phūdoēnthāng] (n) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger  FR: voyageur [ m ]
ผู้โดยสาร[phūdōisān] (n) EN: passenger  FR: passager [ m ] ; passagère [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PASSENGER P AE1 S AH0 N JH ER0
PASSENGERS P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGER'S P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGERS' P AE1 S AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passenger (n) pˈæsɪnʤər (p a1 s i n jh @ r)
passengers (n) pˈæsɪnʤəz (p a1 s i n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger, #3,140 [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic, #5,861 [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane, #11,389 [Add to Longdo]
客轮[kè lún, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] passenger ship, #34,832 [Add to Longdo]
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] passenger train (or bus) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., Syn. zusammenpassen
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passen (zu); sich eignen fürto suit [Add to Longdo]
passen; anpassen; anprobierento fit [Add to Longdo]
passen (Kartenspiel) | (Ich) passe!to pass | (I) pass! [Add to Longdo]
passend; geeignet; richtig { adj }appropriate [Add to Longdo]
passend; richtig; geeignet; angemessen { adj } | sehr passendproper | fit and proper [Add to Longdo]
passend; geeignet; angemessen; günstig { adj }fitting [Add to Longdo]
passend { adj }companion [Add to Longdo]
passend { adv }aptly [Add to Longdo]
passend { adv }befittingly [Add to Longdo]
passend { adv }suitably [Add to Longdo]
passend; treffend { adj }apropos [Add to Longdo]
passend; treffend { adj }apt [Add to Longdo]
passend; wohlangebracht { adj }seasonable [Add to Longdo]
passend { adv }appositely [Add to Longdo]
Passen Sie auf!Be careful! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートレーン[ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
パッセンジャー[passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s, vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
貨客[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers [Add to Longdo]
貨客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 passen /pasən/
  be suitable; to fit

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 passen /pɑsən/
  1. befit; befitting
  2. fit
  3. conform; fit; fitin
  4. beappropriate; suit; besuitable
  5. attempt; test; try
  6. fit
  7. tryon
  8. tryon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top