ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make the grade

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make the grade-, *make the grade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make the grade[IDM] พอใจ, See also: เป็นไปตามคาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know if I'm gonna make the grade.ผมไม่รู้ต้องทำยังไง ให้มันผ่าน The Dwarf in the Dirt (2009)
♪ what is it that you've done to make the grade?# what is it that you've done to make the gradeThat Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make the gradeI don't think I'll make the grade if I try to play professional baseball.
make the gradeTom couldn't make the grade with Mary; she refused him when he asked her for a date.
make the gradeWe all try hard to make the grade in life, but only a few succeed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่านการทดสอบ[V] pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สอบผ่าน[V] pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เข้าขั้น[V] be in the level of, See also: make the grade, be rational, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐาน, Thai definition: เข้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่านการทดสอบ[v. exp.] (phān kān thotsøp) EN: pass the test ; make the grades   
ถึงขั้น[v. exp.] (theung khan) EN: make the grade   FR: parvenir à une étape
ตกรอบ[v.] (tokrøp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running   FR: être éliminé

Japanese-English: EDICT Dictionary
単位を落とす[たんいをおとす, tan'iwootosu] (exp,v5s) (1) to fail to earn a credit; (2) fail to make the grade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top