ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funk

F AH1 NG K   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funk-, *funk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง), Syn. musty, smelly
funky[ADJ] รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกไม่ค่อยดี
funky[SL] ติดดิน, See also: ง่ายๆ, พื้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
funk artศิลปะสะพรึงกลัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Full of nasty little green things in a funky old ragเต็มไปด้วยสิ่งน่ารังเกียจ สีเขียวในเศษเก่าๆ James and the Giant Peach (1996)
The funky spaceman over here is Mr. Cooper. What exactly is it you do on board this ship, Coop?ส่วนมนุษย์อวกาศจอมกวนคนนี้คือ คูเปอร์ ไหนบอกสิว่านายมีหน้าที่อะไร Event Horizon (1997)
- Anything gets funky, Cooper...-ถ้าพบอะไรเสียหายละก็ Event Horizon (1997)
Well, bring on the noise and bring on the funk, because I'm bringing out what's in my trunk.รถกระป๋อง? โอหรอ? ส่งเสียงและฟั๊งกี้หน่อย... Inspector Gadget 2 (2003)
Yeah.My mom, she runs this funky little clothing shop.แม่ฉันเปิดร้านเสื้อผ้าน่ะ Raise Your Voice (2004)
What a funky hairstyle!ทรงจิ๊กกี๋รึไง! My Little Bride (2004)
Phil. Wake up, you funky monkey.ฟิล ตื่นได้แล้ว เจ้าลิงเหม็น Madagascar (2005)
No. It's a fusion of jazz and funk.เอาน่า นี่มันลูกผสมระหว่างแจ๊ซกับฟังค์นะ Robots (2005)
But I know it's not his fault... {Play That Funky Music White Boy by Wild Cherry}แต่ฉันรู้ไม่ใช่ความผิดเค้า Play That Funky Music White Boy American Pie Presents: Band Camp (2005)
Funky-licious.!Funky-licious! Little Miss Sunshine (2006)
Funky Shit!Funky Shit! Unstoppable Marriage (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNK    F AH1 NG K
FUNKE    F AH1 NG K
FUNKS    F AH1 NG K S
FUNKY    F AH1 NG K IY0
FUNKHOUSER    F AH1 NG K HH AW2 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funk    (v) fˈʌŋk (f uh1 ng k)
funks    (v) fˈʌŋks (f uh1 ng k s)
funky    (j) fˈʌŋkiː (f uh1 ng k ii)
funked    (v) fˈʌŋkt (f uh1 ng k t)
funkier    (j) fˈʌŋkɪəʴr (f uh1 ng k i@ r)
funking    (v) fˈʌŋkɪŋ (f uh1 ng k i ng)
funkiest    (j) fˈʌŋkɪɪst (f uh1 ng k i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funkverkehr {m}radiotraffic [Add to Longdo]
Funk {m}; Funkmusik {f} [mus.]funk; funk music [Add to Longdo]
Funk-Fernschreiber {m}radio teleprinter [Add to Longdo]
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter [Add to Longdo]
Funkamateur {m}; Funkamateurin {f}radio ham; radio amateur; amateur radio enthusiast [Add to Longdo]
Funkanlage {f}radio installation [Add to Longdo]
Funkausstellung {f}radio show [Add to Longdo]
Funkbild {n}radio-photogram [Add to Longdo]
Funkdienst {m}radio service [Add to Longdo]
Funke {m} | Funken {pl} | Funken sprühenspark | sparks | to spark [Add to Longdo]
Funkeinheit {f}radio unit [Add to Longdo]
Funkeln {n}; Blitzen {n}twinkling [Add to Longdo]
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher [Add to Longdo]
Funkenstrecke {f}spark gap [Add to Longdo]
Funkentstörung {f}radio interference suppression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
ハワイ式噴火[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption [Add to Longdo]
ファンキー[, fanki-] (adj-na,n) funky; (P) [Add to Longdo]
ファンク[, fanku] (n,adj-no) funk; (P) [Add to Longdo]
ブルカノ式噴火[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption [Add to Longdo]
花粉管[かふんかん, kafunkan] (n) (flower's) pollen tube [Add to Longdo]
花粉管核[かふんかんかく, kafunkankaku] (n) pollen tube nucleus [Add to Longdo]
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption [Add to Longdo]
数分間[すうふんかん, suufunkan] (exp) a few minutes; for a few minutes; for a number of minutes; for a period of a few minutes; for several minutes [Add to Longdo]
製粉機[せいふんき, seifunki] (n) milling machine; a mill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
噴火[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
奮起[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] Funktion [Add to Longdo]
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] Verwirrung, Verwicklung [Add to Longdo]
紛骨砕身[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] sich_auf_aeusserste_anstrengen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\, v. i.
   1. To emit an offensive smell; to stink.
    [1913 Webster]
 
   2. To be frightened, and shrink back; to flinch; as, to funk
    at the edge of a precipice. [Colloq.] --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   {To funk out}, to back out in a cowardly fashion. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       To funk right out o' political strife. --Lowell
                          (Biglow
                          Papers).
    Funk

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\, Funking \Funk"ing\, n.
   A shrinking back through fear. [Colloq.] "The horrid panic,
   or funk (as the men of Eton call it)." --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\ (f[u^][ng]k), n. [OE. funke a little fire; akin to
   Prov. E. funk touchwood, G. funke spark, and perh. to Goth.
   f[=o]n fire.]
   1. An offensive smell; a stench. [Low]
    [1913 Webster]
 
   2. One who funks; a shirk; a coward. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a state of fear.
    [PJC]
 
   4. a mildly depressed state of mind; -- often used in the
    phrase {blue funk}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\ (f[u^][ng]k), n.
   an earthy, seemingly unsophisticated style of jazz music
   having elements of black American blues and gospel.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\, v. t.
   1. To envelop with an offensive smell or smoke. [Obs.]
    --King.
    [1913 Webster]
 
   2. To funk at; to flinch at; to shrink from (a thing or
    person); as, to funk a task. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To frighten; to cause to flinch. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funk
   n 1: a state of nervous depression; "he was in a funk" [syn:
      {funk}, {blue funk}]
   2: United States biochemist (born in Poland) who showed that
     several diseases were caused by dietary deficiencies and who
     coined the term `vitamin' for the chemicals involved
     (1884-1967) [syn: {Funk}, {Casimir Funk}]
   3: an earthy type of jazz combining it with blues and soul; has
     a heavy bass line that accentuates the first beat in the bar
   v 1: draw back, as with fear or pain; "she flinched when they
      showed the slaughtering of the calf" [syn: {flinch},
      {squinch}, {funk}, {cringe}, {shrink}, {wince}, {recoil},
      {quail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top