Search result for

bronchi

(63 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronchi-, *bronchi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bronchial[ADJ] เกี่ยวกับหลอดลม, Syn. bronchitic
bronchitic[ADJ] เกี่ยวกับหลอดลม, Syn. bronchial
bronchitis[N] โรคหลอดลมอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bronchi(บรอง'โค) n. พหูพจน์ของ bronchus
bronchia(บรอง'เคีย) n. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่
bronchial(บรอง'เคียล) adj. เกี่ยวกับหลอดลม
bronchiolen. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่., See also: bronchiolar adj. ดูbronchiole
bronchitis(บรองไค'ทิส) n. หลอดลมอักเสบ, See also: bronchitic adj. หลอดลมอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bronchial-หลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial asthmaโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial glandต่อมหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial spasmการหดเกร็งของหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial treeกิ่งก้านหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiectasisโรคหลอดลมพอง, โรคมองคร่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioceleกระพุ้งหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioleหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiolitisหลอดลมฝอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiospasm; bronchospasmหลอดลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchiหลอดลมฝอย,หลอดลม [การแพทย์]
Bronchi, Crowding ofรูเปิดของหลอดลมถูกดึงให้มาอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Bronchi, Extrapulmonary and Intrapulmonaryหลอดลมนอกปอดและในปอด [การแพทย์]
Bronchi, Largeแขนงหลอดลม [การแพทย์]
Bronchi, Mainหลอดลมใหญ่ [การแพทย์]
Bronchial Angiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดบร็องเฆียล [การแพทย์]
Bronchial Arteriesหลอดเลือดแดงหลอดลม [การแพทย์]
Bronchial Circulationระบบเลือดบรองเคียล [การแพทย์]
Bronchial Diseasesหลอดลม,โรค [การแพทย์]
Bronchial Drainageการระบายเสมหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Emphysema, asthma, bronchitis.โรคปอดเรื้อรัง โรคหืด,โรคหลอดลมอักเสบ Lost (2010)
I'm covering Rothman's shift. He's got the flu, bronchitis or something.ฉันอยากไปตรวจห้องของร็อธแมน เผื่อมันจะซ่อนผงขาวเอาไว้ Batman: Under the Red Hood (2010)
I open in "tosca" in a week, and he gave me bronchitis.ผมเปิดโอเปราในหนึ่งอาทิตย์ แล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นหลอดลมอักเสบ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Could be vasculitis, bronchiectasis, inhaled particles.อาจเป็นเส้นเลือดอักเสบ, โรคหลอดลมพอง,อณุภาคที่สูดดม Bombshells (2011)
E.R. ruled out bronchitis, pneumonia, and lung cancer.E.R.ตัดเรื่องหลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมะเร็งปอดไปแล้ว The Dig (2011)
His epithelium are enlarged, and the primary bronchi appear to be filled with mucus or... or some kind of liquid.เยื่อบุผิวของเขา ขยายใหญ่ขึ้น หลอดลม ปรากฏว่าเต็มไปด้วย/ เมือกหรือ ... Strain (2011)
Dr. Adalian asked me to check the status of her bronchitis.ดร.อดาเลี่ยนขอให้ผมมาตรวจ อาการหลอดลมอักเสบของหล่อน Baby Blue (2012)
Normally she'd be given up for adoption by now, but she had medical issues like her bronchitis.ตามปกติตอนนี้เธอน่าจะมีคนขอไปเลี้่ยงแล้ว แต่เธอมีปัญหาทางสุขภาพ อย่างเช่น หลอดลมอักเสบ Baby Blue (2012)
The mucosa of the epiglottis, glottis, and major bronchi are anatomic.มีเยื่อเมือกบนลิ้นไก่ ช่องสายเสียง และตามโครงสร้างของหลอดลม Red and Itchy (2013)
He's bronchial, that's why.เขาเป็นโรคหืด นั่นละเหตุผล Goodfellas (1990)
If he's legitimately bronchial, we'll consider that.ถ้าเขาเป็นจริงๆ เราจะพิจารณาดู Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bronchiWhen she catches a cold, she often develops bronchitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดลมฝอย[N] bronchiole, Syn. หลอดลม, Example: การอักเสบของหลอดลมฝอยทำให้ผนังหลอดลมบวม
หลอดลมอักเสบ[N] bronchitis, Example: หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โดยอาจติดต่อจากผู้อื่นหรือติดต่อโดยทางอากาศที่หายใจ, Thai definition: การเกิดการระคายเคืองและบวมของท่อทางเดินอากาศที่ทำหน้าที่เชื่อมปอดกับหลอดคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]
หลอดลมอักเสบ[n. exp.] (løtlom aksēp) EN: bronchitis   FR: bronchite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRONCHIAL    B R AA1 N CH IY0 AH0 L
BRONCHITIS    B R AA0 NG K AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bronchi    (n) (b r o1 ng k ai)
bronchial    (j) (b r o1 ng k i@ l)
bronchitic    (j) (b r o1 ng k i1 t i k)
bronchitis    (n) (b r o1 ng k ai1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronchial...; bronchial {adj} [anat.]bronchial [Add to Longdo]
Bronchiektase {f} [med.]bronchiectasis [Add to Longdo]
Bronchitis {f}; Entzündung der Bronchien [med.]bronchitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
気管支[きかんし, kikanshi] (n) bronchial tube; (P) [Add to Longdo]
気管支炎[きかんしえん, kikanshien] (n,adj-no) bronchitis [Add to Longdo]
気管支肺炎[きかんしはいえん, kikanshihaien] (n) bronchial pneumonia [Add to Longdo]
気管支喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
慢性気管支炎[まんせいきかんしえん, manseikikanshien] (n) chronic bronchitis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支气管炎[zhī qì guǎn yán, ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bronchitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bronchi \Bron"chi\, n. pl. (Anat.)
   See {Bronchus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bronchus \Bron"chus\, n.; pl. {Bronchi}. [NL., fr. Gr. ?
   windpipe. Cf. {Bronchia}.] (Anat.)
   One of the subdivisions of the trachea or windpipe; esp. one
   of the two primary divisions.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top