หรือคุณหมายถึง anpaßen?
Search result for

anpassen

(20 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anpassen-, *anpassen*
Possible hiragana form: あんぱっせん
German-Thai: Longdo Dictionary
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassen {n}; Abstimmen {n}suiting [Add to Longdo]
anpassento acclimatize [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto accommodate | accommodating | accommodated [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasst | nicht angepasstto adapt to | adapting | adapted | unadapted [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasstto match with | matching | matched [Add to Longdo]
anpassento modulate [Add to Longdo]
anpassen; einpassen; ausrichten | anpassend; einpassend; ausrichtend | angepasst; eingepasst; ausgerichtetto adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto assimilate | assimilating | assimilated [Add to Longdo]
anpassen an | anpassendto suit to | suiting [Add to Longdo]
anpassendadaptational [Add to Longdo]
anpassendassimilative [Add to Longdo]
anpassendleveling [Add to Longdo]
anpassendparalleling [Add to Longdo]
anpassend {adv}adaptationally [Add to Longdo]
anpassendassimilatory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
合わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anpassen [anpasən]
     to acclimatize; to accommodate; to adapt; to adjust; to assimilate; to modulate; to re-adjust
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top