Search result for

grac

(123 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grac-, *grac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grace[N] มารยาท, See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา, Syn. elegance, Ant. ungracefulness
grace[VT] ทำให้งดงาม, See also: ทำให้ดีงาม, Syn. beautify
grackle[N] นกตระกูล Quiscalus, Syn. crow blackbird
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
gracious[ADJ] ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
grace with[PHRV] ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ, See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ, Syn. honour with
gracefully[ADV] อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
graciously[ADV] อย่างงดงาม
gracefulness[N] ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance
graciousness[N] ความงดงาม, See also: ความมีเสน่ห์, Syn. complaisance, refinement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
gracile(แกรส'ซิล) adj. ยาวเรียว,อรชร., See also: gracility,gracileness,n.
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
gracklen. นกหางยาวตระกูลหนึ่ง
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable

English-Thai: Nontri Dictionary
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgrace(vt) ทำให้ขายหน้า,ทำให้อับอาย,ทำให้เสียหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
ungracious(adj) ไม่สุภาพ,ไม่กรุณา,วางปึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [ดู pardon] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace period๑. ระยะผ่อนผัน๒. ระยะปลอดดอกเบี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace periodระยะผ่อนผัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace periodระยะผ่อนผัน, ระยะปลอดดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace, days ofวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน
ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Gracilisกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grace period (n ) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Easy grace with strangers,กับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
And I need to get back in the good graces of the Dean.และฉันต้องการที่จะไปกับคณบดีที่ดี New Haven Can Wait (2008)
Father! A unicorn's horn to grace the walls of Camelot.ท่านพ่อ นี่คือเขาของยูนิคอนมันเหมาะกับผนังของคาเมรอท The Labyrinth of Gedref (2008)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
As long as I grace these lands, you shall never see him again.ตราบใดที่ข้ายังอยู่ในเมืองนี้ เจ้าจะไม่มีวันได้เห็นพระองค์อีก The Kingdom of the Winds (2008)
The eventide moon shall soon grace us.จวนจะพลบค่ำแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Goodness gracious!โอ้.. พระคุ้มครอง The Secret of Moonacre (2008)
Ah ah ah! Not till we say grace.อา อา ไม่จนกว่า เราจะสวดมนต์ Superhero Movie (2008)
- grace, and her limitless beauty...และความสวยอย่างไม่จำกัด Superhero Movie (2008)
Shit. Grace, we should've had this.- โธ่เกรสรู้งี้เตรียมไว้ก่อน Vantage Point (2008)
Mary, Your Grace.แมรี่เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracEverybody at the party was charmed with her grace.
gracShe is graceful.
gracGrace has not come yet.
gracIf Grace had not studied so hard, she would surely have failed the test.
gracShe is beautiful, and what is more, very graceful.
gracShe is a most gracious neighbor.
gracI am descended from a graceful family.
gracThe queen was gracious enough to invite us.
gracGrace wore an indignant look.
gracThe spectators were moved by her graceful performance.
gracAll her motions were graceful.
gracThe lady has a graceful manner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า[ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
ลีลา[N] grace, See also: proceed gracefully, Syn. ท่าทาง, ลีลาท่าทาง, Example: ลีลาการเต้นบัลเล่ต์ของคณะนี้ช่างพริ้วไหวจริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขุนทอง[N] hill myna, See also: Gracula religiosa, Syn. นกขุนทอง, Example: ปัจจุบันประเทศไทยส่งนกขุนทองไปขายต่างประเทศปีละเป็นแสนตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Sturnidae ขนดำเลื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซม และมีติ่งหรือเหนียงสีเหลืองติดอยู่ทางหางตาทั้ง 2 ข้าง ปากสีแสด เท้าสีเหลืองจัด เลียนภาษาคนหรือเสียงอื่นๆ บางอย่างได้
อุปการะคุณ[N] support, See also: grace, favour, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ, Thai definition: บุญคุณอันได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
สิริ[N] fortune, See also: grace, luck, Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, Example: เขาไปรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว, Thai definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี)
ตระการ[ADV] beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
นุ่มนิ่ม[ADJ] bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
กระชดกระช้อย[ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
คมขำ[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful   
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACE    G R EY1 S
GRACI    G R AA1 CH IY0
GRACY    G R EY1 S IY0
GRACO    G R AE1 K OW0
GRACIE    G R EY1 S IY0
GRACED    G R EY1 S T
GRACIA    G R AA1 CH AH0
GRACES    G R EY1 S AH0 Z
GRACEY    G R EY1 S IY0
GRACZYK    G R AA1 CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grace    (v) (g r ei1 s)
graced    (v) (g r ei1 s t)
graces    (v) (g r ei1 s i z)
gracing    (v) (g r ei1 s i ng)
graceful    (j) (g r ei1 s f @ l)
gracious    (j) (g r ei1 sh @ s)
graceless    (j) (g r ei1 s l i s)
gracefully    (a) (g r ei1 s f @ l ii)
graciously    (a) (g r ei1 sh @ s l ii)
gracelessly    (a) (g r ei1 s l i s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
グレイス[, gureisu] (n) grace [Add to Longdo]
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant [Add to Longdo]
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] graceful [Add to Longdo]
[ē, , ] graceful; willowy; unstable [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] graceful; tactful [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] graceful [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] graceful [Add to Longdo]
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, / ] graceful; charming [Add to Longdo]
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, / ] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed [Add to Longdo]
韵致[yùn zhì, ㄩㄣˋ ㄓˋ, / ] grace; natural charm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top