ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鸿

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸿-, *鸿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
鸿[鸿, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: Decomposition: 江 (jiāng ㄐㄧㄤ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,924

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸿[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] eastern bean goose; great; large, #8,353 [Add to Longdo]
鸿门宴[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate, #23,101 [Add to Longdo]
鸿[Lǐ Hóng zhāng, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄥˊ ㄓㄤ, 鸿 / ] Li Hung-chang or Li Hongzhang (1823-1901), Qing dynasty general, politician and diplomat, #23,260 [Add to Longdo]
鸿[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]
徐悲鸿[Xú Bēi hóng, ㄒㄩˊ ㄅㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Xu Beihong (1895-1953), famous European trained painter and influential art teacher, #39,974 [Add to Longdo]
鸿[jīng hóng, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] graceful (esp. of female posture); lithe, #42,347 [Add to Longdo]
黄飞鸿[Huáng Fēi hóng, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Wong Fei Hung, #48,771 [Add to Longdo]
鸿[hóng yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Swan Goose, #58,481 [Add to Longdo]
鸿遍野[āi hóng biàn yě, ㄞ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 鸿 / ] lit. plaintive whine of geese (成语 saw); fig. land swarming with disaster victims; starving people fill the land, #90,576 [Add to Longdo]
鸿[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 鸿 / ] major undertaking; vast plan; grand prospect; same as 宏圖|宏图, #93,061 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've come at the request of Lady Hong-li. Lady Hong-li?[CN] 鸿利姑娘让我来找长谷川小姐 The Divine Weapon (2008)
You put as much distance between yourself and the real world as you can.[CN] 你在自己和现实世界直接划下一条鸿 Lions for Lambs (2007)
Hong-li![CN] 鸿利! The Divine Weapon (2008)
I'm on a roll. I mean, I haven't lost a bet in fucking months.[CN] 我那时候鸿运当头 连续几个月我逢赌必胜 Remember When (2007)
"He was born with not much, raised with even less.[CN] "他就生来没什么鸿鹄之志 长大后就更没追求了 Cover Story (2007)
If you help Hong-li and make the weapon, you'll be free to do business with the court.[CN] 如果你帮鸿利姑娘一起制造武器 你可以不用向朝廷进贡 The Divine Weapon (2008)
Maybe here, maybe there.[CN] 鸿利在哪? 那里,那里 The Divine Weapon (2008)
We don't know anyone by that name nor do we deal with sulfur.[CN] 对不起 我不认识什么鸿利姑娘 也没有硫磺 The Divine Weapon (2008)
We need some sulfur.[CN] 鸿利姑娘? The Divine Weapon (2008)
- That's good. Good job.[CN] -真是鸿运高照。 What Doesn't Kill You (2008)
I am Hong-li.[CN] 我叫鸿 The Divine Weapon (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top