ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鴻-, *鴻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鴻, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: Decomposition: 江 (jiāng ㄐㄧㄤ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,738

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸿[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] eastern bean goose; great; large, #8,353 [Add to Longdo]
鸿门宴[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate, #23,101 [Add to Longdo]
李鸿章[Lǐ Hóng zhāng, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄥˊ ㄓㄤ, 鸿 / ] Li Hung-chang or Li Hongzhang (1823-1901), Qing dynasty general, politician and diplomat, #23,260 [Add to Longdo]
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]
徐悲鸿[Xú Bēi hóng, ㄒㄩˊ ㄅㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Xu Beihong (1895-1953), famous European trained painter and influential art teacher, #39,974 [Add to Longdo]
惊鸿[jīng hóng, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] graceful (esp. of female posture); lithe, #42,347 [Add to Longdo]
黄飞鸿[Huáng Fēi hóng, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Wong Fei Hung, #48,771 [Add to Longdo]
鸿雁[hóng yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Swan Goose, #58,481 [Add to Longdo]
哀鸿遍野[āi hóng biàn yě, ㄞ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 鸿 / ] lit. plaintive whine of geese (成语 saw); fig. land swarming with disaster victims; starving people fill the land, #90,576 [Add to Longdo]
鸿图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 鸿 / ] major undertaking; vast plan; grand prospect; same as 宏圖|宏图, #93,061 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;菱食[ひしくい;ヒシクイ, hishikui ; hishikui] (n) (uk) bean goose (Anser fabalis) [Add to Longdo]
基;洪基[こうき, kouki] (n) foundation of a great project; base of a great enterprise [Add to Longdo]
業;洪業[こうぎょう, kougyou] (n) glorious achievement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Old Dark was nicked, Hung Fei![CN] 飛! 聽說老Dark糟了! On the Edge (2006)
I told you I was burnin' up tonight.[CN] 我告訴過你 我今晚運當頭 Tombstone (1993)
A witness saw a man... shot Hung Fei 3 times in the back... as soon as he walked into the restaurant[CN] 一進入茶餐廳,就走到飛身邊 對準他的脊背開了三槍 On the Edge (2006)
-Konno. -Yes?[JA] (新婦)野(こうの)さん (由梨)はい Shitagi gyoukai e youkoso (2015)
He who values his life dies a dog's death.[CN] 死可以輕如毛,也可以重如泰山 13 Assassins (2010)
Safe everywhere and conduct[CN] 保佑我出差平安. 運當頭 Meng gui chu long (1983)
I don't, but I've got four floors to kill in, and I'm on a hot streak.[CN] 我不關心 但是我還要消磨電梯的時間 而且我正運當頭呢 I Will Survive (2011)
Hung Fei's man, Tai Fei, was found chopped up on a hillside... a few days ago[CN] 飛有個手下叫大飛 前幾天被人砍死 屍體扔在山邊 On the Edge (2006)
Brother Hung, Brother Hung[CN] 哥 港哥 Triads: The Inside Story (1989)
Howdy, Hung Fei![CN] 怎樣啊,飛? On the Edge (2006)
It's nice to see you.[JA] 野(こうの)さん お世話になってます Bakêshon (2015)
This Is Brother Hung[CN] 這位是 Triads: The Inside Story (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top