Search result for

利益

(38 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -利益-, *利益*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利益[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
利益[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

Japanese-English: EDICT Dictionary
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n,vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) [Add to Longdo]
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism [Add to Longdo]
利益社会[りえきしゃかい, riekishakai] (n) society based on mutual self-interest [Add to Longdo]
利益相反[りえきそうはん, riekisouhan] (n) conflict of interest [Add to Longdo]
利益配当[りえきはいとう, riekihaitou] (n,adj-no) dividend; share of profits [Add to Longdo]
利益[りえきはば, riekihaba] (n) profit margin [Add to Longdo]
利益目的のために[りえきもくてきのために, riekimokutekinotameni] (adv) for profit; for (financial) gain [Add to Longdo]
利益[りえきりつ, riekiritsu] (n) profit ratio [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest, #827 [Add to Longdo]
利益集团[lì yì jí tuán, ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] interest group [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が同国の利益の高いペットフード市場に参入をねらっている。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
Let's agree to share in the profits.お互いに利益の分け前にあずかることにしよう。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾン層の将来についての論議は、ほとんどが利益追求と政治中心のものです。
This new investment will multiply our profit.この新たな投資が利益増につながるだろう。
This product brought us a large margin.この製品のお陰で我が社は大きな利益をあげた。
Mr Jones believes in hard work and profits.ジョーンズ氏は一生懸命働いて利益を得ることを良いことだと信じている。
The project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.そのプロジェクトはよく計画されていて興味深いが、当面の利益には大した結果をもたらさないと見られている。
The company's profit amounted to $250 million before tax.その会社の税引き前利益は2億5000万ドルだった。
The firm has made large profits from exports.その会社は輸出によって多額の利益を得た。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々双方の利益を増進することになろう。
The loan bears an 8% interest.その貸付金は、8分の利益を生む。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our terrible loss will be his new employer's most fortuitous gain.[JA] "私どもの甚大な損失は 新しい雇用主に" "利益をもたらすでしょう" Sexy Rollercoasters (2017)
She took it, instead of going to court.[CN] -可你又退出了 -我跟你说了是因为利益冲突 Divide and Conquer (2017)
And a husband shouldn't profit from his wife's death.[JA] そして夫は利益を得るべきではない 彼の妻の死から。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- Well, how 'bout I make it up to you and not take you out to lunch?[CN] 老实说 你让我签了奥利佛的 监狱案的利益冲突放弃书后 Brooklyn Housing (2017)
Whatever the case, I can't get my own vaccine raincoat.[CN] 不過它們不只是為了大眾利益 Do Some Shots, Save the World (2017)
I've come to believe that an accommodation with the Dragon Queen could be in our immediate interest.[JA] 竜の女王との調停が利益になると 私は結論づけた Eastwatch (2017)
You must never use your powers for personal gain.[JA] 個人的な利益のために 力を使ってはいけない Power Rangers (2017)
My second night in Danbury,[CN] 说得很好 迈克 但我还是算了吧 因为还是有你的自身利益在里面 一向如此 Mudmare (2017)
Harvey, I thought we were in this together.[CN] 因为这和马斯特森建筑公司有利益冲突 Mudmare (2017)
We inflict economic damage on those who profit from their misery.[JA] 虐待で利益を得る者を公表し Okja (2017)
"He ain't a fuckin' warrior. He don't wanna fight the best."[CN] 大家都追逐商业利益 CounterPunch (2017)
That's not a conflict. That's a shakedown. - Mike--[CN] 核实过有没有利益冲突 Mudmare (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利益[りえき, rieki] Vorteil, Nutzen, Gewinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top