ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

利益

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -利益-, *利益*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest #827 [Add to Longdo]
既得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest #32,330 [Add to Longdo]
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] common interest; mutual benefit [Add to Longdo]
利益集团[lì yì jí tuán, ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] interest group [Add to Longdo]
国防利益[guó fáng lì yì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] (national) defense interests [Add to Longdo]
最佳利益[zuì jiā lì yì, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] best interests [Add to Longdo]
社会公共利益[shè huì gōng gòng lì yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] public interest [Add to Longdo]
符合美国利益[fú hé Měi guó lì yì, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] in line with American interests [Add to Longdo]
自身利益[zì shēn lì yì, ㄗˋ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] one's own interests [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利益[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
利益[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] TH: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป  EN: profits

Japanese-English: EDICT Dictionary
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism [Add to Longdo]
利益社会[りえきしゃかい, riekishakai] (n) society based on mutual self-interest [Add to Longdo]
利益相反[りえきそうはん, riekisouhan] (n) conflict of interest [Add to Longdo]
利益配当[りえきはいとう, riekihaitou] (n, adj-no) dividend; share of profits [Add to Longdo]
利益[りえきはば, riekihaba] (n) profit margin [Add to Longdo]
利益目的のために[りえきもくてきのために, riekimokutekinotameni] (adv) for profit; for (financial) gain [Add to Longdo]
利益[りえきりつ, riekiritsu] (n) profit ratio [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が同国の利益の高いペットフード市場に参入をねらっている。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
Let's agree to share in the profits.お互いに利益の分け前にあずかることにしよう。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾン層の将来についての論議は、ほとんどが利益追求と政治中心のものです。
This new investment will multiply our profit.この新たな投資が利益増につながるだろう。
This product brought us a large margin.この製品のお陰で我が社は大きな利益をあげた。
Mr Jones believes in hard work and profits.ジョーンズ氏は一生懸命働いて利益を得ることを良いことだと信じている。
The project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.そのプロジェクトはよく計画されていて興味深いが、当面の利益には大した結果をもたらさないと見られている。
The company's profit amounted to $250 million before tax.その会社の税引き前利益は2億5000万ドルだった。
The firm has made large profits from exports.その会社は輸出によって多額の利益を得た。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々双方の利益を増進することになろう。
The loan bears an 8% interest.その貸付金は、8分の利益を生む。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Government? - Well, it's for the public good.[CN] 政府 可能不太准确 但那是为了公众利益 Shadow of a Doubt (1943)
All they care about is profits.[JP] 利益しか眼中にない Tucker: The Man and His Dream (1988)
But that's what's so irritating – to know that I could get you someplace without doing any harm either.[CN] 可是这样太气人了 明知道我能在不损利益的情况下 帮你争取一些工作 The Palm Beach Story (1942)
Which i don't mind telling you was on behalf of italy.[CN] 我不介意告诉你这涉及到意大利的利益 The Mask of Dimitrios (1944)
"we suggest in the interest of our beloved country...[CN] 我们建议为了我们 伟大国家的利益 Ninotchka (1939)
In the interest of Mr Deeds, I have tolerated a great deal of informality.[CN] 为了迪斯先生的利益着想 我已经忍受了很多 不合常规的行为 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
It brought me entertainment and I stayed to take my profits.[JP] 楽しみでもあるし 利益も出る Rough Night in Jericho (1967)
War does have its benefits...[JP] 戦争は利益をもたらす... La Grande Vadrouille (1966)
You mind your own business.[CN] 你只在乎你自己的利益 Applause (1929)
I've figured this out. That's why he gets upset when he makes a profit.[JP] 私は理由がわかったの、彼が利益を生むと 気が動転する事がね Brewster's Millions (1985)
- He's trying to do some good.[JP] - 利益を還元しようと試みてるのよ Brewster's Millions (1985)
Don't you know that the greatest men in the world have told lies... and let things be misunderstood if it was useful to them?[CN] 难道你不知道那些伟人... ...为了利益 会说话,让大家都产生误会 The Palm Beach Story (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利益[りえき, rieki] Vorteil, Nutzen, Gewinn [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top