Search result for

goodwill

(51 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodwill-, *goodwill*
English-Thai: Longdo Dictionary
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodwill[N] ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodwillไมตรีจิต,ความนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถดี,ความนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Goodwillความนิยม, [การแพทย์]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
goodwillค่าความนิยม
goodwill[กู้ดวิล] (n ) กระชับมิตร
See also: S. amity, benevolence, brotherhood, charity, cordiality, cordialness, fellowship, fr

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
I'm buying some goodwill.ซื้อข้อแม้ไงหล่ะ Under & Out (2008)
I'll just give it all to goodwill.ฉันเพิ่งบริจาคทั้งหมดให้กาชาด London. Of Course (2009)
Yes, I am, and find a lawyer, because you've run out of all the goodwill I've got, okay?และจะหาทนาย เพราะคุณหนี จากความเป็นมิตรที่ผมมี โอเคไม๊ The Fourth Kind (2009)
But despite the Visitors' convincing show of goodwill, the media still had questions.ให้ยานทุกลำเพื่อเตรียมการบุกรุก ดีมาก เพราะการปล่อยฝนสีแดง V (2009)
You are jeopardizing my cheerios' role as goodwill ambassadors.นายกำลังทำลายทีมเชียร์ ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นมิตรไมตรี Throwdown (2009)
The question was born of goodwill,เหล่าคำถามเกิดจากความนิยมชมชอบ The Thing in the Pit (2010)
A goodwill gesture doesn't have to accomplish anything.การแสดงท่าทางที่ดี ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ทุกสิ่งสำเร็จได้หรอกนะ Incursion: Part 1 (2010)
And goodwill toward all men.และความดีงามแก่มวลมนุษยชาติ Guadalcanal/Leckie (2010)
Christmas is supposed to be a time of peace and joy, goodwill toward men.คริสมาสต์ควรเป็นเวลา แห่งความสงบและสนุก A Simple Christmas (2010)
And Madame Shin's goodwill towards me is broken.ความไว้วางใจที่มาดามชินมีให้ฉัน มันหมดไปด้วย Episode #1.7 (2010)
And Madame Shin's goodwill towards me is broken.และความหวังดีของคุณนายชิน ที่มีต่อชั้นก็จบลงด้วย Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodwillYour goodwill sank into my heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูตสันถวไมตรี[N] goodwill ambassador, Example: เรากำลังจะส่งทูตสันถวไมตรีไปยังเวียดนามใต้, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรี
ความปรารถนาดี[N] goodwill, See also: good intention, Syn. ความหวังดี, Example: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี
ความหวังดี[N] goodwill, See also: good wishes, concernedness, Syn. ความปรารถนาดี, Example: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด, Thai definition: การคิดอย่างเป็นมิตร
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention   FR: bonnes intentions [fpl]
ค่าความนิยม[n. exp.] (khā khwām niyom) EN: goodwill   
ความปรารถนาดี[n. exp.] (khwām prātthanā dī) EN: goodwill ; good intention   
ความหวังดี[n. exp.] (khwāmwang dī) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness   
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
กู๊ดวิลล์[n.] (kūtwin) EN: goodwill   
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
สันถวไมตรี[n.] (santhawamaitrī) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship   
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODWILL    G UH0 D W IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goodwill    (n) (g u2 d w i1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n,ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n,ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n,n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P) [Add to Longdo]
国際親善[こくさいしんぜん, kokusaishinzen] (n) international goodwill [Add to Longdo]
商売の株[しょうばいのかぶ, shoubainokabu] (n) goodwill of a business [Add to Longdo]
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P) [Add to Longdo]
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
日洪親善[にっこうしんぜん, nikkoushinzen] (n) goodwill between Japan and Hungary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善意[shàn yì, ㄕㄢˋ ㄧˋ, ] goodwill; good-will [Add to Longdo]
亲善[qīn shàn, ㄑㄧㄣ ㄕㄢˋ, / ] goodwill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goodwill
   n 1: (accounting) an intangible asset valued according to the
      advantage or reputation a business has acquired (over and
      above its tangible assets) [syn: {good will}, {goodwill}]
   2: the friendly hope that something will succeed [syn: {good
     will}, {goodwill}]
   3: a disposition to kindness and compassion; "the victor's grace
     in treating the vanquished" [syn: {grace}, {good will},
     {goodwill}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 goodwill [gudwil]
   affection
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top