ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goodwill

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodwill-, *goodwill*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodwill(n) ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodwillไมตรีจิต, ความนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
goodwill(n) ไมตรีจิต, น้ำใจ, ความปรารถนาดี, ความนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Goodwillความนิยม, [การแพทย์]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
goodwillค่าความนิยม
goodwill[กู้ดวิล] (n) กระชับมิตร, See also: benevolence, brotherhood, charity, cordiality, cordialness, fellowship, fr, Syn. amity

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Haven't you heard of peace on earth and goodwill toward men?นายไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสินติบนโลกหรือ และสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเขา The Nightmare Before Christmas (1993)
A final gesture of goodwill to the people of this planet who have given from whom I have taken so much.ท่าทางสุดท้ายของ ค่าความนิยมที่จะ ผู้คนในโลกใบนี้ที่ได้รับ จากที่ฉันได้เอามาก Contact (1997)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
He'll get his goodwill when whistler's out.เราจะไม่เคี่ยวเมื่อวิสท์เลอร์ออกมาแล้ว Call Waiting (2007)
We needed a goodwill gesture.เราต้องดูชั้นเชิงของความเป็นมิตรก่อน Seeds (2008)
We sell 'em those guns. It's a goodwill gesture.เราขายปืนพวกนั้น มันเป็นสัญญาณที่ดี The Sleep of Babies (2008)
Engenders goodwill in the community, ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
Yes, I am, and find a lawyer, because you've run out of all the goodwill I've got, okay?และจะหาทนาย เพราะคุณหนี จากความเป็นมิตรที่ผมมี โอเคไม๊ The Fourth Kind (2009)
You are jeopardizing my cheerios' role as goodwill ambassadors.นายกำลังทำลายทีมเชียร์ ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นมิตรไมตรี Throwdown (2009)
A goodwill gesture doesn't have to accomplish anything.การแสดงท่าทางที่ดี ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ทุกสิ่งสำเร็จได้หรอกนะ Incursion: Part 1 (2010)
And goodwill toward all men.และความดีงามแก่มวลมนุษยชาติ Guadalcanal/Leckie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodwillYour goodwill sank into my heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูตสันถวไมตรี(n) goodwill ambassador, Example: เรากำลังจะส่งทูตสันถวไมตรีไปยังเวียดนามใต้, Count Unit: คน, Thai Definition: ทูตที่ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรี
ความปรารถนาดี(n) goodwill, See also: good intention, Syn. ความหวังดี, Example: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี
ความหวังดี(n) goodwill, See also: good wishes, concernedness, Syn. ความปรารถนาดี, Example: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด, Thai Definition: การคิดอย่างเป็นมิตร
ไมตรีจิต(n) goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนาดี[jēttanā dī] (n, exp) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention  FR: bonnes intentions [ fpl ]
ค่าความนิยม[khā khwām niyom] (n, exp) EN: goodwill
ความปรารถนาดี[khwām prātthanā dī] (n, exp) EN: goodwill ; good intention
ความหวังดี[khwāmwang dī] (n, exp) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
กู๊ดวิลล์[kūtwin] (n) EN: goodwill
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [ f ] ; relation amicale [ f ]
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
สันถวไมตรี[santhawamaitrī] (n) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship
ถนอมน้ำใจ[thanøm nāmjai] (v, exp) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
goodwill

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goodwill

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善意[shàn yì, ㄕㄢˋ ㄧˋ,  ] goodwill; good-will #11,811 [Add to Longdo]
亲善[qīn shàn, ㄑㄧㄣ ㄕㄢˋ,   /  ] goodwill #43,897 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n, ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n, ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n, n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P) #3,179 [Add to Longdo]
国際親善[こくさいしんぜん, kokusaishinzen] (n) international goodwill [Add to Longdo]
商売の株[しょうばいのかぶ, shoubainokabu] (n) goodwill of a business [Add to Longdo]
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P) [Add to Longdo]
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
日洪親善[にっこうしんぜん, nikkoushinzen] (n) goodwill between Japan and Hungary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goodwill
   n 1: (accounting) an intangible asset valued according to the
      advantage or reputation a business has acquired (over and
      above its tangible assets) [syn: {good will}, {goodwill}]
   2: the friendly hope that something will succeed [syn: {good
     will}, {goodwill}]
   3: a disposition to kindness and compassion; "the victor's grace
     in treating the vanquished" [syn: {grace}, {good will},
     {goodwill}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 goodwill /gudwil/
  affection

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top