ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exquisite

EH1 K S K W AH0 Z AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exquisite-, *exquisite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exquisite(adj) ที่รุนแรง (เกี่ยวกับความรู้สึก), Syn. intense
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
exquisite(adj) สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
exquisitely(adv) อย่างสวยงาม, See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต, Syn. beautifully, delicately, elegantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต, ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก, คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine

English-Thai: Nontri Dictionary
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, สวยมาก, วิจิตรบรรจง, งดงาม, ประณีต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eat, my exquisite brideกิน, เจ้าสาวงดงามของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I, however, have exquisite hearing. Yeah?อย่างไรก็ตาม ฉันมีประสาทหูยอดเยี่ยม James and the Giant Peach (1996)
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก Titanic (1997)
If love was a choice, who would ever choose such exquisite pain?If love was a choice, who would ever choose such exquisite pain? Anna and the King (1999)
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก Woman on Top (2000)
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน Girl with a Pearl Earring (2003)
Raw saw-edged perch is an exquisite treat in Cheju.ปลาเพิซดิบๆ มันมีเลี้ยงในเชจูหน่ะค่ะ Art of Seduction (2005)
Just then you didn't see my acting... total exquisite skills.ถ้านายได้เห็นฉันแกล้งละก็ นายต้องว่าฉันเก่ง My Girl (2005)
The most exquisite bits of the fish are the cheeks.ส่วนที่อร่อยที่สุด คือตรงแก้มปลา Hannibal Rising (2007)
It's an exquisite piece.งามหยดย้อยมาก Heaven and Hell (2008)
That sells the most exquisite antique dollsที่ขายตุ๊กตาสวยงามโบราณ What More Do I Need? (2008)
Your art consultant has exquisite taste.ที่ปรึกษาด้านศิลปะของแม่รสนิยมดีจริงๆ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exquisiteThe emotion they gave me was exquisite, but I could not preserve it, nor could I indefinitely repeat it; the most beautiful things in the world finished by boring me.
exquisiteThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.
exquisiteThis is an exquisite little painting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร(adv) exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
วิจิตร(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai Definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai Definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
หยดย้อย(adj) exquisite, See also: sweet, delicate, Syn. ไพเราะ, Example: นางในรูปภาพที่สวยสดหยดย้อยเหล่านั้นคงเป็นนางฟ้าแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
แก้ว[kaēo] (adj) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
น่าเอ็นดู[nā-endū] (adj) EN: lovely ; charming ; exquisite  FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (v) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?
ไพจิตร[phaijit] (adj) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent  FR: splendide ; magnifique
สวยงาม[sūay-ngām = suay-ngam] (adj) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely  FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[sūay yāt yoēm] (v) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring
วิจิตร[wijit] (adj) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic  FR: fantastique ; féerique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXQUISITE EH1 K S K W AH0 Z AH0 T
EXQUISITELY EH2 K S K W IH1 Z IH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exquisite (j) ˈɛkskwɪzɪt (e1 k s k w i z i t)
exquisitely (a) ˈɛkskwɪzɪtliː (e1 k s k w i z i t l ii)
exquisiteness (n) ˈɛkskwɪzɪtnəs (e1 k s k w i z i t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细腻[xì nì, ㄒㄧˋ ㄋㄧˋ,   /  ] exquisite #7,032 [Add to Longdo]
绝妙[jué miào, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄧㄠˋ,   /  ] exquisite #26,150 [Add to Longdo]
玉髓[yù suǐ, ㄩˋ ㄙㄨㄟˇ,  ] exquisite wine #90,970 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auserlesen; köstlich; exquisit { adj } | auserlesener; köstlicher | am auserlesenstenexquisite | more exquisite | most exquisite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1, vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable #9,436 [Add to Longdo]
いみじくも[imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n, adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
奇絶[きぜつ, kizetsu] (adj-na) very rare; exquisite [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exquisite \Ex"qui*site\, a. [L. exquisitus, p. p. of exquirere
   to search out; ex out + quarere to seek, search. See
   {Quest}.]
   1. Carefully selected or sought out; hence, of distinguishing
    and surpassing quality; exceedingly nice; delightfully
    excellent; giving rare satisfaction; as, exquisite
    workmanship.
    [1913 Webster]
 
       Plate of rare device, and jewels
       Of reach and exquisite form.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have no exquisite reason for 't, but I have reason
       good enough.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exceeding; extreme; keen; -- used in a bad or a good
    sense; as, exquisite pain or pleasure.
    [1913 Webster]
 
   3. Of delicate perception or close and accurate
    discrimination; not easy to satisfy; exact; nice;
    fastidious; as, exquisite judgment, taste, or discernment.
    [1913 Webster]
 
       His books of Oriental languages, wherein he was
       exquisite.              --Fuller.
 
   Syn: Nice; delicate; exact; refined; choice; rare; matchless;
     consummate; perfect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exquisite \Ex"qui*site\, n.
   One who manifests an exquisite attention to external
   appearance; one who is overnice in dress or ornament; a fop;
   a dandy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exquisite
   adj 1: intense or sharp; "suffered exquisite pain"; "felt
       exquisite pleasure" [syn: {exquisite}, {keen}]
   2: lavishly elegant and refined [syn: {exquisite}, {recherche}]
   3: delicately beautiful; "a dainty teacup"; "an exquisite cameo"
     [syn: {dainty}, {exquisite}]
   4: of extreme beauty; "her exquisite face"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top