ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favour

F EY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favour-, *favour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favour(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
favour(n) การยกย่อง, See also: การชื่นชม, การเชิดชู, Syn. admiration, esteem
favour(n) ของขวัญ, See also: ของสมนาคุณ, ของที่ระลึก, Syn. souvenir
favour(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favour(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, Syn. advocate
favour with(phrv) ทำให้พึงพอใจกับ, See also: ทำให้ยินดีกับ, Syn. oblige with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ, ความไม่เห็นด้วย, การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ, ไม่โปรด, Syn. disgrace
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด, ไม่น่าดู, เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
well-favoured(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม, หน้าตาดี, หล่อ, งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
favour(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
favour(vt) ชอบ, ให้, โปรดปราน, พอใจ, นิยม, เข้าข้าง, สนับสนุน
favourable(adj) เหมาะ, โชคอำนวย, ซึ่งอำนวยประโยชน์, เป็นที่ชื่นชอบ, เป็นที่โปรดปราน
favourably(adv) อย่างเหมาะ, อย่างชื่นชอบ, โดยการสนับสนุน
favourite(adj) ที่ชอบมาก, ที่โปรดปราน, ที่ชื่นชอบ
favourite(n) สิ่งที่ชอบมาก, คนโปรด, ของโปรด, ตัวโปรด, ตัวเก็ง
favouritism(n) การชอบสิ่งใดโดยเฉพาะ, ความลำเอียง, การเลือกที่รักมักที่ชัง
disfavour(n) ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ, ความไม่ถูกใจ, ความไม่เห็นด้วย
disfavour(vt) ไม่พอใจ, ไม่โปรด, กริ้ว, ไม่ชอบ, ไม่ถูกใจ, ไม่เห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
favourite sonตัวเก็งของท้องถิ่น (ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
favourite, theตัวเก็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
favoured contender(n) ตัวเก็ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด 12 Angry Men (1957)
The vote is eight to four in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 8-4 ในความโปรดปรานของความผิด 12 Angry Men (1957)
- I am not in favour of that.- ฉันไม่ได้อยู่ในความโปรดปรานของที่ 12 Angry Men (1957)
Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.Well, the vote's nine to three in favour of acquittal. 12 Angry Men (1957)
May I ask a favour of you, Dorothy?ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหม ดอโรธี? Return to Oz (1985)
So why don't you do her a favour and clean yourself up?ทำไมไม่ไปอาบน้ำซะหน่อย ให้แม่ดีใจบ้าง The Cement Garden (1993)
if you would favour me with your company.ถ้าเธอจะสงเคราะห์ช่วยมาเป็นเพื่อนฉันหน่อย Episode #1.6 (1995)
- Need you to do a favour for me.-ช่วยอะไรผมหน่อยได้มั้ย? Love Actually (2003)
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่ The Corporation (2003)
Dear knight, I pray that you take this favour as a token of my gratitude.อัศวินที่รัก , ฉันหวังว่า คุณจะยอมรับสิ่งนี้ แทนทำขอบคุณของฉัน. Shrek 2 (2004)
Dust your ship with this powder and the winds will favour it.โรยผงนี่ลงบนเรือของเธอนะ แล้วเดี๋ยวลมจะพาไปเอง Howl's Moving Castle (2004)
They did us the favour of polishing our boots.พวกเขาทำเราโปรดปรานของการขัดรองเท้าของเรา Cubeº: Cube Zero (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favourAre you in favour or against that policy?
favourBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
favourEr, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.
favourFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.
favourI'll recommend him as chairman, whether you are in favour of it or not.
favourI'm also in favour so it's three to one. And thus your objection is overruled.
favourI think your favourite actress is in it.
favourMay I request a favour of you?
favourMy favourite game is football.
favourShe favours quiet colors.
favourSpring is my favourite of the four seasons.
favourThe boy more than justified the favourable opinion they had formed of him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นพรรคเล่นพวก(v) play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง, Example: นักการเมืองคนนี้เล่นพรรคเล่นพวกทำให้เขามีพวกพ้องมากมาย, Thai Definition: ถือเอาพรรคพวกของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
เล่นพวกเล่นพ้อง(v) play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก, Example: ีเขามักจะเล่นพวกเล่นพ้องเสมอ ใครๆ ก็รู้, Thai Definition: ถือเอาพวกพ้องของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
คุณ(n) kindness, See also: favour, grace, gratitude, Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ, Example: เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่
พระคุณ(n) favour, See also: kindness, benevolence, Syn. บุญคุณ, Example: ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู
เล่นพวก(v) favour one's friend, See also: give to favoritism, Syn. เล่นพวกเล่นพ้อง, เล่นพรรคเล่นพวก, Example: คนในบริษัทนี้เล่นพวกเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: ถือพวกพ้องเป็นใหญ่หรือสำคัญ
หัวแก้วหัวแหวน(adj) most beloved, See also: favourite, Syn. คนโปรด, Example: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่, Thai Definition: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก
เห็นดี(v) approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม, Example: ประชาชนหลายๆ ฝ่ายเห็นดีด้วยกับการกระทำของรัฐบาล, Thai Definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
เห็นดีเห็นชอบ(v) approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ, Example: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล, Thai Definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
บุญคุณ[bunkhun] (x) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes  FR: bienfait [ m ] ; faveur [ f ]
ชัยภูมิ[chaiyaphūm] (n) EN: strategically located place ; strategically favourable position  FR: position stratégique [ f ]
ชนะใจ[chana jai] (v, exp) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of  FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[chāt thī dāirap anukhrǿ ying] (n, exp) EN: Most favoured nation (MFN)
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
ชุดเก่ง[chut keng] (n, exp) EN: favourite outfit
ได้หน้า[dāi nā] (v, exp) EN: get the favour of ; earn one's face ; gain one's face
ได้หน้าได้ตา[dāi nā dāi tā] (v, exp) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAVOUR F EY1 V ER0
FAVOURS F EY1 V ER0 Z
FAVOURITE F EY1 V ER0 IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favour (v) fˈɛɪvər (f ei1 v @ r)
favours (v) fˈɛɪvəz (f ei1 v @ z)
favoured (v) fˈɛɪvəd (f ei1 v @ d)
favouring (v) fˈɛɪvərɪŋ (f ei1 v @ r i ng)
favourite (n) fˈɛɪvərɪt (f ei1 v @ r i t)
favourable (j) fˈɛɪvərəbl (f ei1 v @ r @ b l)
favourably (a) fˈɛɪvərəbliː (f ei1 v @ r @ b l ii)
favourites (n) fˈɛɪvərɪts (f ei1 v @ r i t s)
favouritism (n) fˈɛɪvrɪtɪzəm (f ei1 v r i t i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp, v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp, v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n, vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
マイフェイバリットソング[maifeibarittosongu] (exp) my favourite song [Add to Longdo]
愛器[あいき, aiki] (n) favourite musical instrument, utensil, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favour
   n 1: a feeling of favorable regard [syn: {favor}, {favour}]
   2: an inclination to approve; "that style is in favor this
     season" [syn: {favor}, {favour}]
   3: an advantage to the benefit of someone or something; "the
     outcome was in his favor" [syn: {favor}, {favour}]
   4: souvenir consisting of a small gift given to a guest at a
     party [syn: {party favor}, {party favour}, {favor}, {favour}]
   5: an act of gracious kindness [syn: {favor}, {favour}]
   v 1: treat gently or carefully [syn: {favor}, {favour}]
   2: bestow a privilege upon [syn: {privilege}, {favor}, {favour}]
   3: promote over another; "he favors his second daughter" [syn:
     {prefer}, {favor}, {favour}]
   4: consider as the favorite; "The local team was favored" [syn:
     {favor}, {favour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top