ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gracious

G R EY1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracious-, *gracious*, graciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gracious(adj) ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
graciously(adv) อย่างงดงาม
graciousness(n) ความงดงาม, See also: ความมีเสน่ห์, Syn. complaisance, refinement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท, กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind, courteous, Ant. harsh
ungracious(อันเกร'เชิส) adj. ไม่สุภาพ, วางปึ่ง, หยาบคาย, ไม่กรุณา, ไม่มีมารยาท.

English-Thai: Nontri Dictionary
gracious(adj) เมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, มีมารยาท, สุภาพ
ungracious(adj) ไม่สุภาพ, ไม่กรุณา, วางปึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God save our gracious Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้มีเมตตา Gandhi (1982)
You are the most gracious hostess.คุณเป็นเจ้าภาพมีน้ำใจมากที่สุด The Birdcage (1996)
Thank you. It is very gracious of you.ขอบใจ ใจดีจริงๆ Seven Years in Tibet (1997)
The others were gracious and curious... about the man who'd saved my life.คนอื่นๆปลาบปลื้มกับคนที่ช่วยชีวิตฉัน Titanic (1997)
It can't be a gracious hostess in a state of anger.มันไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่สวยงามได้ ถ้าตกอยู่ในความเครียด The Story of Us (1999)
Gracious me!โทษทีเถอะ! Anna and the King (1999)
Gracious ladies, kind sirs, on behalf of 68 brothers and sisters, we thank you immeasurably and bid you most gracious evening.Gracious ladies, kind sirs, on behalf of 68 brothers and sisters, we thank you immeasurably and bid you most gracious evening. Anna and the King (1999)
Good gracious me.คุณมีมารยาทที่ดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Lord make His face... to shine upon him and be gracious unto him... and give him peace.พระเจ้าสร้างหน้าของเค้าให้ส่งแสง และงดงาม และพาเค้าไปสู่สุคติ เอเมน The Butterfly Effect (2004)
- Surely you would like to thank Hatsumomo for her gracious compliment.ใช่สิ เธอคงอยากจะกล่าวขอบคุณ ฮัตสุโมโมะสำหรับคำชมอันแสนจะงดงาม Memoirs of a Geisha (2005)
O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who's ever fled to Thy protection, implored Thy help, and sought Thy intercession was left unaided.โอ้ พรหมจารีมารีอา ผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งท่าน มาขอความช่วยเหลือ Loving Annabelle (2006)
William Reisner was an extremely gracious employer.วิลเลี่ยม ไรซ์เนอร์ เป็นนายจ้างที่มีความกรุณาอย่างยิ่ง Hollow Man II (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciousI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.
graciousIt was gracious of you to accept.
graciousI was taken in by his good looks and gracious manners.
graciousShe held back her anger, and smiled graciously.
graciousShe is a most gracious neighbor.
graciousShe is gracious to everyone.
graciousThe queen was gracious enough to invite us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [ f ] ; bienveillance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRACIOUS G R EY1 SH AH0 S
GRACIOUSLY G R EY1 SH AH0 S L IY0
GRACIOUSNESS G R EY1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gracious (j) grˈɛɪʃəs (g r ei1 sh @ s)
graciously (a) grˈɛɪʃəsliː (g r ei1 sh @ s l ii)
graciousness (n) grˈɛɪʃəsnəs (g r ei1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gnädig; gütig { adj } | gnädiger | am gnädigstengracious | more gracious | most gracious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
畏くも[かしこくも, kashikokumo] (adv) graciously [Add to Longdo]
畏れ多くも[おそれおおくも, osoreookumo] (exp) graciously [Add to Longdo]
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words [Add to Longdo]
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
至れり尽くせり;至れり尽せり;至れりつくせり[いたれりつくせり, itareritsukuseri] (adj-no, exp) very polite; most gracious [Add to Longdo]
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gracious \Gra"cious\ (gr[=a]"sh[u^]s), a. [F. gracieux, L.
   gratiosus. See {Grace}.]
   1. Abounding in grace or mercy; manifesting love, or
    bestowing mercy; characterized by grace; beneficent;
    merciful; disposed to show kindness or favor;
    condescending; as, his most gracious majesty.
    [1913 Webster]
 
       A god ready to pardon, gracious and merciful. --Neh.
                          ix. 17.
    [1913 Webster]
 
       So hallowed and so gracious in the time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding in beauty, loveliness, or amiability; graceful;
    excellent.
    [1913 Webster]
 
       Since the birth of Cain, the first male child, . . .
       There was not such a gracious creature born. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced by divine grace; influenced or controlled by the
    divine influence; as, gracious affections.
 
   Syn: Favorable; kind; benevolent; friendly; beneficent;
     benignant; merciful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gracious
   adj 1: characterized by charm, good taste, and generosity of
       spirit; "gracious even to unexpected visitors"; "gracious
       living"; "he bears insult with gracious good humor" [ant:
       {ungracious}]
   2: characterized by kindness and warm courtesy especially of a
     king to his subjects; "our benignant king" [syn: {benignant},
     {gracious}]
   3: exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture" [syn:
     {courteous}, {gracious}, {nice}]
   4: disposed to bestow favors; "thanks to the gracious gods"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top