ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chivalrous

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chivalrous-, *chivalrous*, chivalrou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chivalrous[ADJ] ที่ให้เกียรติสตรี, Syn. gentlemanly, gentlemanlike, polite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the most Chivalrous knight is not above a little romantic retaliation.ถึงแม้ว่าอัศวินอันทรงเกียรติที่สุด ก็หนีความโรแมนติกบน การแก้แค้นไม่ได้ The Ex-Files (2008)
Reid: there might be an almost chivalrous aspect to this.และที่จริงคนทุกประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่กับถนนมี เช่นนางฟ้าซาตาน Solitary Man (2010)
Your fake, compelled girlfriend wants you to be a chivalrous boyfriend?นายมันแกล้งทำ แฟนที่ถูกสะกดจิตของนาย อยากให้นายเป็นแฟนที่ให้เกียรติผู้หญิงใช่มั๊ย The Birthday (2011)
Very chivalrous of him.เขาช่างเอาใจจริง ๆ Lady Killer (2013)
Well, that's damn chivalrous of you but completely out of the question.ก็ ที่ประณามกล้าหาญของคุณ แต่ อย่างสมบูรณ์ออกจากคำถาม Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chivalrousMr Tanaka is a chivalrous man.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chivalrous (j) ʃˈɪvəlrəs (sh i1 v @ l r @ s)
chivalrously (a) ʃˈɪvəlrəsliː (sh i1 v @ l r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侠义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] chivalrous; chivalry; knight-errantry, #30,198 [Add to Longdo]
侠客[xiá kè, ㄒㄧㄚˊ ㄎㄜˋ, / ] chivalrous person; knight-errant, #30,825 [Add to Longdo]
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] chivalrous; helping the weak for the sake of justice, #121,396 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
義侠心[ぎきょうしん, gikyoushin] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
義心[ぎしん, gishin] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
義賊[ぎぞく, gizoku] (n) chivalrous thief [Add to Longdo]
侠気;男気;俠気[きょうき(侠気;俠気);おとこぎ, kyouki ( kyou ki ; esa ki ); otokogi] (n) chivalrous spirit; chivalry [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
侠骨[きょうこつ, kyoukotsu] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
女伊達;女達[おんなだて, onnadate] (n) (arch) chivalrous female [Add to Longdo]
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chivalrous \Chiv"al*rous\, a. [OF. chevalerus, chevalereus, fr.
   chevalier. See {Chivalry}.]
   Pertaining to chivalry or knight-errantry; warlike; heroic;
   gallant; high-spirited; high-minded; magnanimous.
   [1913 Webster]
 
      In brave pursuit of chivalrous emprise. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chivalrous
   adj 1: being attentive to women like an ideal knight [syn:
       {chivalrous}, {gallant}, {knightly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top