Search result for

elegance

(35 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegance-, *elegance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegance[N] ความงดงาม, See also: ความสละสลวย
elegance[N] ความดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม,ความไม่ประณีต,ความหยาบ,สิ่งที่ไม่งดงาม,สิ่งที่ไม่ประณีต,สิ่งที่หยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
The shining gold accessories on the dress will show out more elegance.เครื่องประดับสีทองที่ส่องประกายอยู่บนชุดเดรส ช่วยให้ดูมีระดับมากขึ้น Episode #1.3 (2009)
I really appreciate a woman who knows how to dress herself well like you do with such elegance and grace.ผมขอขอบคุณผู้หญิง ใครรู้จักวิธีการแต่งตัวของเธอเอง ได้ดีเท่าคุณ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Such style, elegance.ช่างมีสไตล์ และงดงาม I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Southern classic elegance.ความงดงามคสาสสิตแบบชาวใต้ Isobel (2010)
"the elegance of Nanking.""เป็นความงามสง่าของนานกิง" The Flowers of War (2011)
Oh, the procedure is simple, to the point of elegance.ขั้นตอนง่ายๆธรรมดา เพื่อให้ผลที่เลิศหรู Prisoner of War (2011)
The perfect marriage of European elegance... and American enterprise.และบริษัทอเมริกัน Dark Shadows (2012)
With elegance and grace.งดงามเสมอมา What's to Discuss, Old Friend (2012)
I'm just standing here, swimming in the elegance of your ungodly manliness.ผมเเค่ยืนอยู่ตรงนี้, แล้วก็ชื่นชมในความเป็นชายของคุณ. Bear Fan (2012)
- He has a certain elegance, doesn't he?- เขามีความสง่างามบางอย่างที่เขาไม่? Grudge Match (2013)
There was an elegance to things back then.มันจะกลับมาสง่างามอีกครั้ง 0-8-4 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหรูหรา[N] gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai definition: การงามอย่างฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่โก้[n. exp.] (khwām mai kō) FR: inélégance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANCE    EH1 L AH0 G AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegance    (n) (e1 l i g @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eleganz {f} | Eleganz {f} der Kleidungelegance | sartorial elegance [Add to Longdo]
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
エレガンス[, eregansu] (adj-na) elegance; (P) [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
雅;雅び[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance [Add to Longdo]
雅趣[がしゅ, gashu] (n) elegance [Add to Longdo]
雅致[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P) [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma [Add to Longdo]
景趣[けいしゅ, keishu] (n) elegance; taste; refinement [Add to Longdo]
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elegance \El"e*gance\, Elegancy \El"e*gan*cy\, n. [L. elegantia,
   fr. elegans, -antis, elegant: cf. F. ['e]l['e]gance.]
   1. The state or quality of being elegant; beauty as resulting
    from choice qualities and the complete absence of what
    deforms or impresses unpleasantly; grace given by art or
    practice; fine polish; refinement; -- said of manners,
    language, style, form, architecture, etc.
    [1913 Webster]
 
       That grace that elegance affords.   --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       The endearing elegance of female friendship.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A trait of native elegance, seldom seen in the
       masculine character after childhood or early youth,
       was shown in the General's fondness for the sight
       and fragrance of flowers.       --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is elegant; that which is tasteful and highly
    attractive.
    [1913 Webster]
 
       The beautiful wildness of nature, without the nicer
       elegancies of art.          --Spectator.
 
   Syn: {Elegance}, {Grace}. Elegance implies something of a
     select style of beauty, which is usually produced by
     art, skill, or training; as, elegance of manners,
     composition, handwriting, etc.; elegant furniture; an
     elegant house, etc. Grace, as the word is here used,
     refers to bodily movements, and is a lower order of
     beauty. It may be a natural gift; thus, the manners of a
     peasant girl may be graceful, but can hardly be called
     elegant.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegance
   n 1: a refined quality of gracefulness and good taste; "she
      conveys an aura of elegance and gentility" [ant:
      {inelegance}]
   2: a quality of neatness and ingenious simplicity in the
     solution of a problem (especially in science or mathematics);
     "the simplicity and elegance of his invention"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top