ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegance

EH1 L AH0 G AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegance-, *elegance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegance(n) ความงดงาม, See also: ความสละสลวย
elegance(n) ความดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม, ความเก๋, ความสละสลวย, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่เรียบร้อย, สิ่งที่เก๋, ความดีเลิศ, Syn. fineness
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม, ความไม่ประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม, สิ่งที่ไม่ประณีต, สิ่งที่หยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
elegance(n) ความงดงาม, ความสง่า, ความโก้, ความเก๋, ความสะโอดสะอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน Episode #1.5 (1995)
I do not think Georgiana Darcy has her equal for beauty, elegance and accomplishment.ฉันไม่คิดว่า จะมีใครเทียบ จอร์จีน่า ดาร์ซี่ ทั้งในเรื่องความสวย Pride & Prejudice (2005)
It has been a beacon of elegance and grace.มันเป็นไฟนำทาง ของความอลังการและงามสง่า The Devil Wears Prada (2006)
I probably won't do it with much elegance or grace.ฉันคงทำมันไม่ได้แบบที่เยี่ยมหรือดีนัก Hello, Little Girl (2008)
I really appreciate a woman who knows how to dress herself well like you do with such elegance and grace.ผมขอขอบคุณผู้หญิง ใครรู้จักวิธีการแต่งตัวของเธอเอง ได้ดีเท่าคุณ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
"the elegance of Nanking.""เป็นความงามสง่าของนานกิง" The Flowers of War (2011)
With elegance and grace.งดงามเสมอมา What's to Discuss, Old Friend (2012)
I'm just standing here, swimming in the elegance of your ungodly manliness.ผมเเค่ยืนอยู่ตรงนี้, แล้วก็ชื่นชมในความเป็นชายของคุณ. Bear Fan (2012)
There was an elegance to things back then.มันจะกลับมาสง่างามอีกครั้ง 0-8-4 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหรูหรา(n) gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai Definition: การงามอย่างฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่โก้[khwām mai kō] (n, exp) FR: inélégance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELEGANCE EH1 L AH0 G AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegance (n) ˈɛlɪgəns (e1 l i g @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eleganz { f } | Eleganz { f } der Kleidungelegance | sartorial elegance [Add to Longdo]
Wunderkoralle { f } (Catalaphyllia spp.) [ zool. ]elegance coral; elegant coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマ[aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
エレガンス[eregansu] (adj-na) elegance; (P) [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n, adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
雅;雅び[みやび, miyabi] (n, adj-na) refinement; elegance [Add to Longdo]
雅趣[がしゅ, gashu] (n) elegance [Add to Longdo]
雅致[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P) [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma [Add to Longdo]
景趣[けいしゅ, keishu] (n) elegance; taste; refinement [Add to Longdo]
古雅[こが, koga] (adj-na, n) classical elegance; antiquity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elegance \El"e*gance\, Elegancy \El"e*gan*cy\, n. [L. elegantia,
   fr. elegans, -antis, elegant: cf. F. ['e]l['e]gance.]
   1. The state or quality of being elegant; beauty as resulting
    from choice qualities and the complete absence of what
    deforms or impresses unpleasantly; grace given by art or
    practice; fine polish; refinement; -- said of manners,
    language, style, form, architecture, etc.
    [1913 Webster]
 
       That grace that elegance affords.   --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       The endearing elegance of female friendship.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A trait of native elegance, seldom seen in the
       masculine character after childhood or early youth,
       was shown in the General's fondness for the sight
       and fragrance of flowers.       --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is elegant; that which is tasteful and highly
    attractive.
    [1913 Webster]
 
       The beautiful wildness of nature, without the nicer
       elegancies of art.          --Spectator.
 
   Syn: {Elegance}, {Grace}. Elegance implies something of a
     select style of beauty, which is usually produced by
     art, skill, or training; as, elegance of manners,
     composition, handwriting, etc.; elegant furniture; an
     elegant house, etc. Grace, as the word is here used,
     refers to bodily movements, and is a lower order of
     beauty. It may be a natural gift; thus, the manners of a
     peasant girl may be graceful, but can hardly be called
     elegant.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegance
   n 1: a refined quality of gracefulness and good taste; "she
      conveys an aura of elegance and gentility" [ant:
      {inelegance}]
   2: a quality of neatness and ingenious simplicity in the
     solution of a problem (especially in science or mathematics);
     "the simplicity and elegance of his invention"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top