Search result for

มงคล

(45 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มงคล-, *มงคล*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มงคล    [N] garland, Example: ผู้กว้างขวางในสังคมมักได้รับเชิญให้สวม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส, Count unit: วง, Thai definition: ด้ายที่ทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล    [ADJ] auspicious, See also: favorable, propitious, Syn. สิริมงคล, Example: แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า, Thai definition: เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล    [N] favorable thing, See also: auspicious/propitious thing, Syn. สิริมงคล, Example: พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก, Thai definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคลวาท    [N] blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
มงคลแฝด    [N] nuptial good luck thread worn around the bride's and bridegroom's heads, Syn. มงคลจักร, Example: ประธานในพิธีกำลังจะสวมมงคลแฝดลงบนศีรษะของคู่บ่าวสาว, Count unit: คู่, Thai definition: ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดน้ำ, Notes: (ปาก)
มงคลจักร    [N] nuptial good luck thread worn around the bride's and bridegroom's heads, Syn. มงคลแฝด, Example: ญาติผู้ใหญ่สวมมงคลจักรแก่คู่บ่าวสาวก่อนพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์, Count unit: คู่, Thai definition: ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดน้ำ
มงคลฤกษ์    [N] auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai definition: เวลาที่ดี
มงคลสมรส    [N] wedding, See also: nuptials, nuptial ceremony, matrimony, Syn. งานแต่งงาน, การสมรส, Example: พิธีรดน้ำสังข์น่าจะถือได้ว่า เป็นหัวใจของการทำพิธีมงคลสมรส, Thai definition: การแต่งงานอันเป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคลสมัย    [N] auspicious time, See also: joyful festival, happy occasion, Thai definition: คราวอันเป็นมงคล
มงคลสูตร    [N] sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel, Thai definition: ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อน้ำมนตร์ในพิธีทำบุญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มงคล, มงคล-(มงคน, มงคนละ-) น. เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ เช่น มงคล ๓๘, สิ่งซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกราย, เรียกงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญวันเกิด ว่า งานมงคล
มงคล, มงคล-เรียกเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ว่า วัตถุมงคล
มงคล, มงคล-สิ่งที่ทำเป็นวงด้วยด้ายเป็นต้นสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล นิยมใช้เฉพาะในเวลาชกมวยไทยหรือตีกระบี่กระบอง.
มงคลจักร(มงคนละจัก) น. ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดนํ้า, มงคลแฝด ก็เรียก.
มงคลวาท(มงคนละวาด) น. คำให้พร, คำแสดงความยินดี.
มงคลวาร(มงคนละวาน) น. วันดี, วันอังคาร.
มงคลสมรส(มงคน-) น. งานแต่งงาน.
มงคลสูตร(มงคนละสูด) น. ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อนํ้ามนตร์
มงคลสูตรชื่อพระสูตรที่สำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ.
มงคลหัตถี(มงคนละ-) น. ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม, ช้าง ๑๐ ตระกูล คือ ๑. กาฬาวกหัตถี ๒. คังไคยหัตถี ๓. ปัณฑรหัตถี ๔. ตามพหัตถี ๕. ปิงคลหัตถี ๖. คันธหัตถี ๗. มงคลหัตถี ๘. เหมหัตถี ๙. อุโบสถหัตถี ๑๐. ฉัททันตหัตถี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มงคล[n.] (mongkhon) EN: garland ; worn   FR: guirlande [f]
มงคล[adj.] (mongkhon) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky   FR: favorable ; propice ; propitiatoire

English-Thai: Longdo Dictionary
Coronation Day(n) วันฉัตรมงคล
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice    [N] ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt,timely ###A. inappropriate
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
propitious(adj) เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล,เป็นลางดี
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล

Are you satisfied with the result?

Go to Top