ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gracefully

G R EY1 S F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracefully-, *gracefully*, graceful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gracefully(adv) อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม Don Juan DeMarco (1994)
And gracefully drape it aroundและประดับมันอย่างประณีตรอบๆ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Figure out how to gracefully demureFigure out how to gracefully demure Brave New World (2008)
And they should be dying gracefully with dignity and honor. But I don't think we ought to put them out to pasture this way.ผมเข้าใจเรื่องคนที่กำลังจะตาย แต่ควรตายอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี You Don't Know Jack (2010)
The breeze blows in spring. The feeling of love gracefully fills our hearts. Aeng Yaeng is my name.สายลมในฤดูใบไม้ผลิ ความรักมันเติมเต็มหัวใจข้า อัน หยางคือชื่อข้า The Duo (2011)
Personally, William, I think you should take this opportunity to bow out gracefully and explore other job opportunities.ส่วนตัวนะ วิลเลี่ยม ฉันคิดว่านายควร ถือโอกาสนี้ล้างมือ ออกมาอย่างสง่างาม แล้วก็มองหา โอกาสใหม่ๆ ทางการงานดีกว่า Makeover (2012)
Let's move gracefully into Warrior One.ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นท่านักรบหนึ่ง You Get Me (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracefullyI want to age gracefully.
gracefullyShe bore herself gracefully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการ(adv) beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai Definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement
ลีลา[lilā] (v) EN: proceed gracefully

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRACEFULLY G R EY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gracefully (a) grˈɛɪsfəliː (g r ei1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp, v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graceful \Grace"ful\, a.
   Displaying grace or beauty in form or action; elegant; easy;
   agreeable in appearance; as, a graceful walk, deportment,
   speaker, air, act, speech.
   [1913 Webster]
 
      High o'er the rest in arms the graceful Turnus rode.
                          --Dryden.
   -- {Grace"ful*ly}, adv. {Grace"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gracefully
   adv 1: in a graceful manner; "she swooped gracefully" [ant:
       {gracelessly}]
   2: in a gracious or graceful manner; "he did not have a chance
     to grow up graciously" [syn: {graciously}, {gracefully}]
     [ant: {gracelessly}, {ungracefully}, {ungraciously},
     {woodenly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top