Search result for

good will

(26 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good will-, *good will*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good willไมตรีจิต,ความนิยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing good will come from provoking King Daeso right now.ไม่เป็นการดีที่จะไปแหย่กษัตริยแทโซ์ในตอนนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Good will hunting has got to be there--กู๊ดวิลฮันติ่ง ต้องอยู่อันดับนึงสิ Time (2009)
This is the time we should come together and celebrate peace on earth and good will towards men and...- เวลานี้ล่ะ เราจะต้องอยู่ด้วยกัน และเฉลิมฉลองความสงบสุขแด่โลกใบนี้ ไปสู่ทั้งผู้ชายและ.. Boom Crunch (2009)
We are humbled by the generous faith, the courage and the good will you've demonstrated.พวกเรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน จากความศรัทธาที่แสนใจกว้าง ด้วยความกล้าหาญและสิ่งดีๆ ที่ทางคุณได้มอบให้กับเรา There Is No Normal Anymore (2009)
Well you can stick your good will in your ass.ถ้างั้น เก็บคำพูดดีๆ เอาไว้ในตูดมึงละกัน The Thing in the Pit (2010)
- what good will these rifles be?-แล้วไรเฟิลนี่จะไปทำอะไรได้ล่ะ? The Zillo Beast Strikes Back (2010)
What good will that do? A few hours after his last victim, and now he receives a text that can only be from her.เพื่ออะไรอ่ะ เขาพึ่งฆ่าคนตายไปไม่กี่ชั่วโมง และได้พึ่งรับข้อความที่ส่งจากคนตาย A Study in Pink (2010)
What good will thinking do?เอาเถอะ... ยังกับจะมีอะไรให้ปิดบังอีก Episode #1.7 (2010)
Is it treating you good will make you feel surprised?เธอไม่คิดว่ามันดีจนรู้สึกแปลกใจเหรอ Episode #1.12 (2010)
- Good Will Hunting.- กู๊ดวิล ฮันติ้ง Horrible Bosses (2011)
Good Will Hunting.- กู๊ดวิล ฮันติ้ง Horrible Bosses (2011)
Good Will Hunting rip. Instead of saying "apples" he said "nipples. "คล้ายๆ กู๊ดวิล แต่เปลี่ยนแอ็ปเปิ้ลเป็นหัวนม Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good willShe abounds in good will.
good willThe good will not necessarily prosper.
good willWhat good will that do?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันถวไมตรี[N] friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
ประสงค์ดี[V] good will, See also: good intention, Syn. หวังดี, เจตนาดี, Ant. ประสงค์ร้าย, Example: พ่อแม่ประสงค์ดีต่อลูกๆ ทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสงค์ดี[X] (prasong dī) EN: good will ; good intention   

Japanese-English: EDICT Dictionary
グッドウィル[, guddouiru] (n) good will [Add to Longdo]
好意[こうい, koui] (n) good will; favor; favour; courtesy; (P) [Add to Longdo]
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P) [Add to Longdo]
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words,
   though used as the comparative and superlative of good, are
   from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS.
   g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god,
   Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and
   akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end
    designed; promoting success, welfare, or happiness;
    serviceable; useful; fit; excellent; admirable;
    commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive,
    or troublesome, etc.
    [1913 Webster]
 
       And God saw everything that he had made, and behold,
       it was very good.           --Gen. i. 31.
    [1913 Webster]
 
       Good company, good wine, good welcome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious;
    religious; -- said of persons or actions.
    [1913 Webster]
 
       In all things showing thyself a pattern of good
       works.                --Tit. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite;
    propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by
    to or toward, also formerly by unto.
    [1913 Webster]
 
       The men were very good unto us.    --1 Sam. xxv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be
    relied upon; -- followed especially by for.
    [1913 Webster]
 
       All quality that is good for anything is founded
       originally in merit.         --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed
    especially by at.
    [1913 Webster]
 
       He . . . is a good workman; a very good tailor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those are generally good at flattering who are good
       for nothing else.           --South.
    [1913 Webster]
 
   6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious;
    valid; in a commercial sense, to be depended on for the
    discharge of obligations incurred; having pecuniary
    ability; of unimpaired credit.
    [1913 Webster]
 
       My reasons are both good and weighty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My meaning in saying he is a good man is . . . that
       he is sufficient . . . I think I may take his bond.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest;
    in good sooth.
    [1913 Webster]
 
       Love no man in good earnest.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Not small, insignificant, or of no account; considerable;
    esp., in the phrases a good deal, a good way, a good
    degree, a good share or part, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. Not lacking or deficient; full; complete.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together, and
       running over.             --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied;
     as in the phrases a good name, a good report, good
     repute, etc.
     [1913 Webster]
 
        A good name is better than precious ointment.
                          --Eccl. vii.
                          1.
     [1913 Webster]
 
   {As good as}. See under {As}.
 
   {For good}, or {For good and all}, completely and finally;
    fully; truly.
    [1913 Webster]
 
       The good woman never died after this, till she came
       to die for good and all.       --L'Estrange.
 
   {Good breeding}, polite or polished manners, formed by
    education; a polite education.
    [1913 Webster]
 
       Distinguished by good humor and good breeding.
                          --Macaulay.
 
   {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap.
 
   {Good consideration} (Law).
     (a) A consideration of blood or of natural love and
       affection. --Blackstone.
     (b) A valuable consideration, or one which will sustain a
       contract.
 
   {Good fellow}, a person of companionable qualities.
    [Familiar]
 
   {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies,
    etc. [Colloq. Eng. & Scot.]
 
   {Good for nothing}.
     (a) Of no value; useless; worthless.
     (b) Used substantively, an idle, worthless person.
       [1913 Webster]
 
          My father always said I was born to be a good
          for nothing.           --Ld. Lytton.
 
   {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches
    as a fast, in memoory of our Savior's passion or
    suffering; the anniversary of the crucifixion.
 
   {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper
    or state of mind.
 
   {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor
    ice-cream (or some similar ice-cream) from a small
    refrigerated truck; he usually drives slowly through
    residential neighborhoods in summertime, loudly playing
    some distinctive recorded music to announce his presence.
    [U. S.]
 
   {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or
    mildness of temper or disposition; amiability; state of
    being in good humor.
    [1913 Webster]
 
       The good nature and generosity which belonged to his
       character.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The young count's good nature and easy
       persuadability were among his best characteristics.
                          --Hawthorne.
 
   {Good people}. See {Good folk} (above).
 
   {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old
    form of wishing success. See {Speed}.
 
   {Good turn}, an act of kidness; a favor.
 
   {Good will}.
     (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling.
     (b) (Law) The custom of any trade or business; the
       tendency or inclination of persons, old customers and
       others, to resort to an established place of
       business; the advantage accruing from tendency or
       inclination.
       [1913 Webster]
 
          The good will of a trade is nothing more than
          the probability that the old customers will
          resort to the old place.     --Lord Eldon.
 
   {In good time}.
     (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor
       too late.
     (b) (Mus.) Correctly; in proper time.
 
   {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to
    remain in force or effect; as, his promise holds good; the
    condition still holds good.
 
   {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to
    supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or
    verify (an accusation); to prove to be blameless; to
    clear; to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       Each word made good and true.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Of no power to make his wishes good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I . . . would by combat make her good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Convenient numbers to make good the city. --Shak.
 
   {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with;
    to consider expedient or proper.
    [1913 Webster]
 
       If ye think good, give me my price; and if not,
       forbear.               --Zech. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in
      greeting and leave-taking; as, good day, good night,
      good evening, good morning, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, n. [OE. wille, AS. willa; akin to OFries. willa,
   OS. willeo, willio, D. wil, G. wille, Icel. vili, Dan.
   villie, Sw. vilja, Goth wilja. See {Will}, v.]
   [1913 Webster]
   1. The power of choosing; the faculty or endowment of the
    soul by which it is capable of choosing; the faculty or
    power of the mind by which we decide to do or not to do;
    the power or faculty of preferring or selecting one of two
    or more objects.
    [1913 Webster]
 
       It is necessary to form a distinct notion of what is
       meant by the word "volition" in order to understand
       the import of the word will, for this last word
       expresses the power of mind of which "volition" is
       the act.               --Stewart.
    [1913 Webster]
 
       Will is an ambiguous word, being sometimes put for
       the faculty of willing; sometimes for the act of
       that faculty, besides [having] other meanings. But
       "volition" always signifies the act of willing, and
       nothing else.             --Reid.
    [1913 Webster]
 
       Appetite is the will's solicitor, and the will is
       appetite's controller; what we covet according to
       the one, by the other we often reject. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The will is plainly that by which the mind chooses
       anything.               --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   2. The choice which is made; a determination or preference
    which results from the act or exercise of the power of
    choice; a volition.
    [1913 Webster]
 
       The word "will," however, is not always used in this
       its proper acceptation, but is frequently
       substituted for "volition", as when I say that my
       hand mover in obedience to my will.  --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. The choice or determination of one who has authority; a
    decree; a command; discretionary pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Thy will be done.           --Matt. vi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Our prayers should be according to the will of God.
                          --Law.
    [1913 Webster]
 
   4. Strong wish or inclination; desire; purpose.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Inclination is another word with which will is
      frequently confounded. Thus, when the apothecary says,
      in Romeo and Juliet, 
      [1913 Webster]
 
         My poverty, but not my will, consents; . . .
         Put this in any liquid thing you will,
         And drink it off.
      [1913 Webster] the word will is plainly used as,
      synonymous with inclination; not in the strict logical
      sense, as the immediate antecedent of action. It is
      with the same latitude that the word is used in common
      conversation, when we speak of doing a thing which duty
      prescribes, against one's own will; or when we speak of
      doing a thing willingly or unwillingly." --Stewart.
      [1913 Webster]
 
   5. That which is strongly wished or desired.
    [1913 Webster]
 
       What's your will, good friar?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The mariner hath his will.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   6. Arbitrary disposal; power to control, dispose, or
    determine.
    [1913 Webster]
 
       Deliver me not over unto the will of mine enemies.
                          --Ps. xxvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The legal declaration of a person's mind as to the
    manner in which he would have his property or estate
    disposed of after his death; the written instrument,
    legally executed, by which a man makes disposition of his
    estate, to take effect after his death; testament; devise.
    See the Note under {Testament}, 1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wills are written or nuncupative, that is, oral. See
      {Nuncupative will}, under {Nuncupative}.
      [1913 Webster]
 
   {At will} (Law), at pleasure. To hold an estate at the will
    of another, is to enjoy the possession at his pleasure,
    and be liable to be ousted at any time by the lessor or
    proprietor. An estate at will is at the will of both
    parties.
 
   {Good will}. See under {Good}.
 
   {Ill will}, enmity; unfriendliness; malevolence.
 
   {To have one's will}, to obtain what is desired; to do what
    one pleases.
 
   {Will worship}, worship according to the dictates of the will
    or fancy; formal worship. [Obs.]
 
   {Will worshiper}, one who offers will worship. [Obs.] --Jer.
    Taylor.
 
   {With a will}, with willingness and zeal; with all one's
    heart or strength; earnestly; heartily.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 good will
   n 1: a disposition to kindness and compassion; "the victor's
      grace in treating the vanquished" [syn: {grace}, {good
      will}, {goodwill}]
   2: (accounting) an intangible asset valued according to the
     advantage or reputation a business has acquired (over and
     above its tangible assets) [syn: {good will}, {goodwill}]
   3: the friendly hope that something will succeed [syn: {good
     will}, {goodwill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top