ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refinement

R AH0 F AY1 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refinement-, *refinement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refinement(n) ความละเอียดปราณีต, Syn. civilization, cultivation, sophistication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย, ความประณีต, ความสำรวย, ความละเอียดลออ, การทำให้บริสุทธิ์, การกลั่นกรอง, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว, สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness, elegance

English-Thai: Nontri Dictionary
refinement(n) การขัดเกลา, การทำให้สะอาด, การกลั่น, ความสุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refinementการแบ่งละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
refinement of a partitionผลแบ่งกั้นละเอียดขึ้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's a refinement of Shinra technology.งานมาสเตอร์พีซของชินระเชียวนะ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
It's my fault for expecting refinement from a woman like you.ความผิดฉันเองที่คาดหวังการมีรสนิยมกับคุณ Episode #1.7 (2010)
The wife of such a man must possess refinement and poise.เป็นภรรยาของชายคนดังกล่าวต้อง มีการปรับแต่งและความสุขุม Empty Hands (2012)
His prose could use refinement but we get the point.ถึงจะใช้คำเรียบหรูแค่ไหนก็เหอะ The Axeman Cometh (2013)
So, I ask you again, presented with a woman of utmost grace and refinement within whose breast rolls passion so great she fears they will destroy her, what treatment would you prescribe?ผมจะถามคุณอีกครั้ง ภายนอกเป็นสุภาพสตรีเรียบร้อย ภายในมีไฟสวาทสุมทรวง เธอกลัวมากว่ามันจะทำลายเธอ คุณจะสั่งยาอะไร Stonehearst Asylum (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFINEMENT R AH0 F AY1 N M AH0 N T
REFINEMENTS R IH0 F AY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refinement (n) rˈɪfˈaɪnmənt (r i1 f ai1 n m @ n t)
refinements (n) rˈɪfˈaɪnmənts (r i1 f ai1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ,   ] refinement; to add precision #175,024 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf, ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) #1,244 [Add to Longdo]
雅;雅び[みやび, miyabi] (n, adj-na) refinement; elegance #3,337 [Add to Longdo]
教養[きょうよう, kyouyou] (n, vs, adj-no) cultivation; refinement; culture; education; (P) #5,407 [Add to Longdo]
趣(P);趣き(io)(P)[おもむき, omomuki] (n) (1) meaning; tenor; gist; (2) effect; influence; (3) appearance; aspect; (4) taste; (5) grace; charm; refinement; (P) #17,283 [Add to Longdo]
洗練(P);洗煉;洗錬[せんれん, senren] (n, vs) polish; refinement; (P) #17,745 [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n, adj-na, adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
気韻[きいん, kiin] (n) dignity; refinement [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma [Add to Longdo]
京風[きょうふう, kyoufuu] (n) Kyoto style; urbanity; refinement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refinement \Re*fine"ment\ (r?*f?n"ment), n. [Cf. F.
   raffinement.]
   1. The act of refining, or the state of being refined; as,
    the refinement or metals; refinement of ideas.
    [1913 Webster]
 
       The more bodies are of kin to spirit in subtilty and
       refinement, the more diffusive are they. --Norris.
    [1913 Webster]
 
       From the civil war to this time, I doubt whether the
       corruptions in our language have not equaled its
       refinements.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is refined, elaborated, or polished to excess;
    an affected subtilty; as, refinements of logic. "The
    refinements of irregular cunning." --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Purification; polish; politeness; gentility; elegance;
     cultivation; civilization.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refinement
   n 1: a highly developed state of perfection; having a flawless
      or impeccable quality; "they performed with great polish";
      "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost
      an inspiration which gives to all work that finish which is
      almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
      {culture}, {cultivation}, {finish}]
   2: the result of improving something; "he described a refinement
     of this technique" [syn: {refinement}, {elaboration}]
   3: the process of removing impurities (as from oil or metals or
     sugar etc.) [syn: {refining}, {refinement}, {purification}]
   4: a subtle difference in meaning or opinion or attitude;
     "without understanding the finer nuances you can't enjoy the
     humor"; "don't argue about shades of meaning" [syn: {nuance},
     {nicety}, {shade}, {subtlety}, {refinement}]
   5: the quality of excellence in thought and manners and taste;
     "a man of intellectual refinement"; "he is remembered for his
     generosity and civilization" [syn: {refinement},
     {civilization}, {civilisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top