ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณงามความดี

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณงามความดี-, *คุณงามความดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณงามความดี[N] goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count unit: ประการ, อย่าง, ข้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The girls around here are beautiful...but virtuous.สาว ๆ ที่นี่มีความสวยงาม ... แต่คุณงามความดี The Godfather (1972)
My goodness, it's very fast. Let's get you out of the sun.คุณงามความดีของฉันก็ไปอย่างรวดเร็วมาก ให้ของได้รับคุณออกจากดวงอาทิตย์ The Birdcage (1996)
The Moon Princess truly believe in the goodness of all...เจ้าหญิงจันทราเชื่อโดยแท้จริงในคุณงามความดีทั้งหลาย The Secret of Moonacre (2008)
Perhaps the gods will finally grace usบางทีพระเจ้าจะเห็นคุณงามความดีของเรา The Thing in the Pit (2010)
But you've got to know that you are still a man that is capable of goodness and of heartbreak and generosity of spirit.แต่คุณต้องรู้เอาไว้น่ะ ว่าคุณยังเป็นมนุษย์ ที่ยังสามารถประกอบ คุณงามความดีได้ Bad Blood (2010)
Collecting degrees and doing good deeds.เพื่อเก็บเกี่ยวปริญญาและทำความคุณงามความดี Trust (2011)
Oh, well, if that threat has any merit,โอ้ ดี ถ้าคำขู่ ทำให้เกิด คุณงามความดีละก็ Confidence (2012)
"there is no one on earth more virtuous"มีหนึ่งในโลกที่ไม่มี คุณงามความดีมากขึ้น The Invisible Woman (2013)
You never prey upon the virtuous or the poor.ที่คุณไม่เคยเหยื่อ คุณงามความดีหรือไม่ดี The Art of the Steal (2013)
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว Pizza Box (2013)
As you may recall, patience isn't one of my virtues.ถ้านายยังจำได้ ความอดทนไม่ใช่คุณงามความดีของฉันนะ Taxi Driver (2013)
Well, I don't have any virtues, but if I did,เอ่อ ฉันไม่มีคุณงามความดีหรอก แต่ถ้าฉันมี Taxi Driver (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benevolence[N] ความเมตตากรุณา, See also: คุณงามความดี, ความใจดี, Syn. generosity, Ant. stinginess
goodness[N] ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty
grace[N] มารยาท, See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา, Syn. elegance, Ant. ungracefulness
virtue[N] คุณงามความดี, Syn. goodness, Ant. badness, vice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล,เป็นการทำความดี,เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value

English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี
virtuous(adj) มีคุณงามความดี,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とく, toku] (n) คุณงามความดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top