ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blessing

B L EH1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blessing-, *blessing*, bless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blessing(n) สิ่งที่ทำให้ดีใจ, See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing(n) การสวดให้พร, See also: การให้พร
blessing(n) การเห็นด้วย, Syn. approval
blessing in disguise(idm) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร, การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ผลประโยชน์, ความกรุณา, ของขวัญ, สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข, การสรรเสริญบารมี, การบูชา, การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction

English-Thai: Nontri Dictionary
blessing(n) พร, การอวยพร, การประสาทพร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน Oh, God! (1977)
You are not a boy anymore. I'm saying a blessing for you.ขอให้เจริญๆเถอะพ่อหนุ่ม Schindler's List (1993)
I understood the obligation the Lord spoke of to share one's blessings with those less fortunate.ผมเข้าในภาระพระวาจาของพระเป็นเจ้า ในการแบ่งปันความรักให้ผู้ที่ด้อยกว่า Don Juan DeMarco (1994)
The death of your sister would have been a blessing in comparison.การตายของน้องสาวคุณ อาจจะทำให้ได้รับการอวยพรก็ได้ Episode #1.5 (1995)
May the blessings of Elves and Men and all Free Folk go with you.ขอให้พรอันประเสริฐของเอลฟ์, มนุษย์ และปุถุชนทั้งหลายจงสถิตย์อยู่กับพวกท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was a blessing in disguise.นี่เป็นลาภลอยที่แปลงกายมาแท้ ๆ The Corporation (2003)
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
At which time the king will bestow his royal blessing upon you and your...err...ได้เวลาแล้วที่พระราชาจพระราชทานพร ให้เป็นศิริมงคล ให้กับพระธิดา และ คุณ... Shrek 2 (2004)
Children are a blessing just the sameเด็กๆ น่ะ ยังไงก็น่ารัก เหมือนกันหมด Saving Face (2004)
Look, the blessing is leaving.ดูนั่นสิ สาวฟ้าประทานของเรา กำลังจะออกไปแล้ว Love So Divine (2004)
Please make your blessing completed, Amen.ขอพระเจ้าโปรดอวยพร ให้กับลูกด้วย เอแมน Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blessingFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
blessingGood health is a great blessing.
blessingHer baby was a great blessing to her.
blessingHe sent us his blessing.
blessingIt is not until we lose our health that we know it's blessing.
blessingMay the blessing of God be upon them.
blessingPeople do not know the blessing of good health until they lose it.
blessingPoverty is, in a sense, a blessing.
blessingThe ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.
blessingThe priest give me his blessing.
blessingWe take the blessing of the sun for granted.
blessingWhat a blessing it is that they did not come.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิษฐาน(n) blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
พร(n) blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
อาศิรพจน์(n) blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิร(n) benediction, See also: blessing, Syn. การอวยพร
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การอำนวยพร(n) blessing, See also: compliment, wish, Syn. การอวยพร, การให้พร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุรพร[jaturaphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
จตุรพิธพร[jaturaphitphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
พิธีสู่ขวัญ[phithī sukhwān] (n, exp) EN: Thai blessing ceremony
พร[phøn] (n) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour  FR: bénédiction [ f ] ; don [ m ] ; faveur divine [ f ]
ประสาทพร[prasāt phøn] (v, exp) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on  FR: bénir
รับพร[rap phøn] (v) EN: accept a blessing  FR: recevoir une bénédiction
รดน้ำดำหัว[rotnām damhūa] (n, exp) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder
อวยชัย[ūay chai] (v, exp) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune
อวยชัยให้พร[ūay chai hai phøn] (v, exp) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLESSING B L EH1 S IH0 NG
BLESSINGS B L EH1 S IH0 NG Z
BLESSINGER B L EH1 S IH0 NG ER0
BLESSINGTON B L EH1 S IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blessing (v) blˈɛsɪŋ (b l e1 s i ng)
blessings (n) blˈɛsɪŋz (b l e1 s i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ,  ] blessings; wish well #2,045 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] blessing; the throne #42,908 [Add to Longdo]
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ,   /  ] blessing #87,290 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] blessings #90,033 [Add to Longdo]
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ,  ] blessings from heaven [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segen { m } | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na, n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) #5,147 [Add to Longdo]
祝福[しゅくふく, shukufuku] (n, vs, adj-no) blessing; (P) #11,488 [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P) #18,249 [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P) [Add to Longdo]
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit [Add to Longdo]
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n, vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace [Add to Longdo]
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bless \Bless\, v. t. [imp. & p. p. {Blessed}or {Blest}; p. pr. &
   vb. n. {Blessing}.] [OE. blessien, bletsen, AS. bletsian,
   bledsian, bloedsian, fr. bl?d blood; prob. originally to
   consecrate by sprinkling with blood. See {Blood}.]
   1. To make or pronounce holy; to consecrate
    [1913 Webster]
 
       And God blessed the seventh day, and sanctified it.
                          --Gen. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To make happy, blithesome, or joyous; to confer prosperity
    or happiness upon; to grant divine favor to.
    [1913 Webster]
 
       The quality of mercy is . . . twice blest;
       It blesseth him that gives and him that takes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It hath pleased thee to bless the house of thy
       servant, that it may continue forever before thee.
                          --1 Chron.
                          xvii. 27 (R.
                          V. )
    [1913 Webster]
 
   3. To express a wish or prayer for the happiness of; to
    invoke a blessing upon; -- applied to persons.
    [1913 Webster]
 
       Bless them which persecute you.    --Rom. xii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. To invoke or confer beneficial attributes or qualities
    upon; to invoke or confer a blessing on, -- as on food.
    [1913 Webster]
 
       Then he took the five loaves and the two fishes, and
       looking up to heaven, he blessed them. --Luke ix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   5. To make the sign of the cross upon; to cross (one's self).
    [Archaic] --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   6. To guard; to keep; to protect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   7. To praise, or glorify; to extol for excellences.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul: and all that is within
       me, bless his holy name.       --Ps. ciii. 1.
    [1913 Webster]
 
   8. To esteem or account happy; to felicitate.
    [1913 Webster]
 
       The nations shall bless themselves in him. --Jer.
                          iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   9. To wave; to brandish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And burning blades about their heads do bless.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Round his armed head his trenchant blade he blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is an old sense of the word, supposed by Johnson,
      Nares, and others, to have been derived from the old
      rite of blessing a field by directing the hands to all
      parts of it. "In drawing [their bow] some fetch such a
      compass as though they would turn about and bless all
      the field." --Ascham.
      [1913 Webster]
 
   {Bless me!} {Bless us!} an exclamation of surprise. --Milton.
 
   {To bless from}, to secure, defend, or preserve from. "Bless
    me from marrying a usurer." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To bless the doors from nightly harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To bless with}, {To be blessed with}, to favor or endow
    with; to be favored or endowed with; as, God blesses us
    with health; we are blessed with happiness.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blessing \Bless"ing\, n. [AS. bletsung. See {Bless}, v. t.]
   1. The act of one who blesses.
    [1913 Webster]
 
   2. A declaration of divine favor, or an invocation imploring
    divine favor on some or something; a benediction; a wish
    of happiness pronounces.
    [1913 Webster]
 
       This is the blessing, where with Moses the man of
       God blessed the children of Israel.  --Deut.
                          xxxiii. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. A means of happiness; that which promotes prosperity and
    welfare; a beneficent gift.
    [1913 Webster]
 
       Nature's full blessings would be well dispensed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bib.) A gift. [A Hebraism] --Gen. xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
   5. Grateful praise or worship.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blessing
   n 1: the formal act of approving; "he gave the project his
      blessing"; "his decision merited the approval of any
      sensible person" [syn: {blessing}, {approval}, {approving}]
      [ant: {disapproval}]
   2: a desirable state; "enjoy the blessings of peace"; "a
     spanking breeze is a boon to sailors" [syn: {blessing},
     {boon}]
   3: a short prayer of thanks before a meal; "their youngest son
     said grace" [syn: {grace}, {blessing}, {thanksgiving}]
   4: a ceremonial prayer invoking divine protection [syn:
     {benediction}, {blessing}]
   5: the act of praying for divine protection [syn: {blessing},
     {benediction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top