Search result for

friendship

(71 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendship-, *friendship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendship[N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To friendship.เพื่อมิตรภาพ Pret-a-Poor-J (2008)
That is part of the pleasure of friendship:นั่นเป็นส่วนหนึ่งของความไว้ใจในมิตรภาพ Not Cancer (2008)
And there's the foundation of our entire friendship.เป็นรากฐานของมิตรภาพเรา Birthmarks (2008)
You're worried the friendship has changed.มิตรภาพอาจเปลี่ยนไป Lucky Thirteen (2008)
Your friendship matters more to me than this patient.มิตรภาพของนายสำคัญมากกว่าคนไข้คนนี้ Dying Changes Everything (2008)
Is this how you show your friendship... By bludgeoning him with guilt?นี่คือการแสดงออกถึงมิตรภาพของคุณเหรอ เอาความผิดฟาดหัวเขา? Dying Changes Everything (2008)
You betrayed that friendship. I did as you asked!เจ้าทรยศต่อมิตรภาพนั่น ข้าทำตามที่ท่านขอ Excalibur (2008)
You speak of friendship I have not witnessed of late.เจ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพ แต่ข้าไม่เห็นว่ามีใครรู้เห็นถึงความล่าช้า Bombad Jedi (2008)
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
I had to give up my friend, friendship, and even my own baby.นายคือเพื่อนของชั้นน่ะ, เพื่อนสนิท, และเด็กคนนั้นก็คือลูกของชั้น, เข้าใจมั๊ย? Baby and I (2008)
Because of your uncle's friendship with His Majesty we're alone in knowing this.เนื่องจากลุงของเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดของพระราชา เราจึงได้รู้เป็นพวกแรก แต่ก็อีกไม่นานหรอก... The Other Boleyn Girl (2008)
You knew full well Mary's friendship with the king is at an extremely delicate stage.เจ้ารู้เต็มอก... ...ว่าความสัมพันธ์ของแมรีกับพระราชา อยู่มในขั้นที่ละเอียดอ่อนมาก The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendshipA foolish misunderstanding severed their long friendship.
friendshipA hedge between keeps friendship green.
friendshipBy degrees the friendship between him and her grew into love.
friendshipBy degrees their friendship grew into love.
friendshipEven good friends should make an effort to keep up their friendship.
friendshipEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
friendshipFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
friendshipFriendship bound them together.
friendshipFriendship consists of mutual understanding.
friendshipFriendship is a plant which must be often watered.
friendshipFriendship is as precious as anything else.
friendshipFriendship is more precious than anything else.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
สันถวไมตรี[N] friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
ความเป็นเพื่อน[N] friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น
ความเป็นมิตร[N] friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
สัมพันธไมตรี[n.] (samphanthamaitrī) EN: friendly relations ; friendship   FR: relation amicale [f]
สันถวไมตรี[n.] (santhawamaitrī) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship   
สะพานมิตรภาพ[n. prop.] (Saphān Mittraphāp) EN: Friendship Bridge   FR: pont de l'Amitié [m]
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mittraphāp) EN: improve frienship ; promote friendship   
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged   FR: se brouiller
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture   FR: prendre la liberté de

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIENDSHIP    F R EH1 N D SH IH2 P
FRIENDSHIP    F R EH1 N SH IH2 P
FRIENDSHIPS    F R EH1 N D SH IH2 P S
FRIENDSHIPS    F R EH1 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendship    (n) (f r e1 n d sh i p)
friendships    (n) (f r e1 n d sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundschaft {f} | Freundschaften {pl}friendship | friendships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship [Add to Longdo]
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
義理合い[ぎりあい, giriai] (n) social relationship; friendship [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
旧誼[きゅうぎ, kyuugi] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
旧知[きゅうち, kyuuchi] (n) old friend; old friendship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, ] friendship of people in same year; one's contemporaries [Add to Longdo]
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] friendship between classmates; one's contemporaries [Add to Longdo]
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] friendship; camaraderie [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] friendship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friendship \Friend"ship\, n. [AS. fre['o]ndscipe. See {Friend},
   and {-ship}.]
   1. The state of being friends; friendly relation, or
    attachment, to a person, or between persons; affection
    arising from mutual esteem and good will; friendliness;
    amity; good will.
    [1913 Webster]
 
       There is little friendship in the world. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       There can be no friendship without confidence, and
       no confidence without integrity.   --Rambler.
    [1913 Webster]
 
       Preferred by friendship, and not chosen by
       sufficiency.             --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Kindly aid; help; assistance, [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some friendship will it [a hovel] lend you gainst
       the tempest.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Aptness to unite; conformity; affinity; harmony;
    correspondence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Those colors . . . have a friendship with each
       other.                --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friendship
   n 1: the state of being friends (or friendly) [syn:
      {friendship}, {friendly relationship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top