ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enmity

EH1 N M AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enmity-, *enmity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enmity(n) ความเป็นศัตรู, See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน, Syn. antagonism, hatred, hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีเจตนาเป็นอริ

English-Thai: Nontri Dictionary
enmity(n) ความเป็นอริ, ความเป็นศัตรู, ความคุมแค้น, ความเกลียดชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enmityBy love alone is enmity allayed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [ f ] ; aversion [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENMITY EH1 N M AH0 T IY0
ENMITY EH1 N M IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enmity (n) ˈɛnmɪtiː (e1 n m i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌意[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, / ] enmity; hostility, #22,948 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] enmity; feud, #53,129 [Add to Longdo]
衅隙[xìn xì, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧˋ, / ] enmity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feindschaft { f } | Feindschaften { pl }enmity | enmities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺恨[いこん, ikon] (n) grudge; ill will; enmity; (P) [Add to Longdo]
怨恨[えんこん, enkon] (n) enmity; grudge [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
恨みを買う;怨みを買う[うらみをかう, uramiwokau] (exp, v5u) to incur someone's enmity [Add to Longdo]
私怨[しえん, shien] (n) personal grudge or enmity [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n, vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
敵愾心[てきがいしん, tekigaishin] (n) hostility; enmity [Add to Longdo]
反目[はんもく, hanmoku] (n, vs) enmity; antagonism; hostility [Add to Longdo]
反目嫉視[はんもくしっし, hanmokushisshi] (n, vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
目の敵にする[めのかたきにする, menokatakinisuru] (exp) to hate the very sight of; to hold a grudge against; to treat like an enemy; to bear constant enmity; to be gunning for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enmity \En"mi*ty\, n.; pl. {Enmities}. [OE. enemyte, fr. enemy:
   cf. F. inimiti['e], OF. enemisti['e]. See {Enemy}, and cf.
   {Amity}.]
   1. The quality of being an enemy; hostile or unfriendly
    disposition.
    [1913 Webster]
 
       No ground of enmity between us known. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of opposition; hostility.
    [1913 Webster]
 
       The friendship of the world is enmity with God.
                          --James iv. 4.
 
   Syn: Rancor; hostility; hatred; aversion; antipathy;
     repugnance; animosity; ill will; malice; malevolence.
     See {Animosity}, {Rancor}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enmity
   n 1: a state of deep-seated ill-will [syn: {hostility},
      {enmity}, {antagonism}]
   2: the feeling of a hostile person; "he could no longer contain
     his hostility" [syn: {hostility}, {enmity}, {ill will}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top