Search result for

hostility

(38 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hostility-, *hostility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostility[N] ความเป็นศัตรู, See also: การมุ่งร้าย, Syn. animosity, antagonism, enmity, Ant. friendliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hostilityความเป็นศัตรูกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hostility (n ) unfriendly and not liking or agreeing with something:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could have some definite potential... buried under all this hostility.จริงๆนะ พี่อาจจะมีเสน่ห์ ฝังลึกอยู่ในความก้าวร้าวก็ได้ 10 Things I Hate About You (1999)
You have such hostility in you.คุณนี่มันขวางโลกจริงๆ American Beauty (1999)
You probably thought that was some form of latent hostility.ในใจคุณคิดอะไรอยู่. Fantastic Four (2005)
- I'm sensing some hostility here./ ผมแค่พยายามแก้ความผิดของผมโดยมาที่นี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
Initially I thought it's a profession filled with hostility...ในขั้นต้น ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยศัตรู... Episode #1.9 (2008)
HARVEY: Where's this hostility coming from?ที่นี่มันที่ไหนกัน พิธีกรคนนี้มาจากไหนกัน Fighting (2009)
In the midst of all the chaos and, yes, even hostility from some, came something unexpected from our new friends...นายอยากเจอฉัน - ใช่ ขอบใจที่มา V (2009)
the droid displays unusual hostility toward the honorable kin robb... but it seems to like you, senator merrik.เจ้าดรอยด์นี้แสดงออก ถึงความมุ่งร้ายผิดสังเกต ต่อท่านคิน รอบบ์ ผู้ทรงเกียรติ Voyage of Temptation (2010)
I mean, a girl like yourself with marginal social standing, takes out her hostility by striking the popular girl.ผมหมายถึง ผู้หญิงอย่างพวกคุณ ด้วยภาวะทางสังคม ระบายความเกลียดชัง The Death of the Queen Bee (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostilityHostility was replaced by love.
hostilityI have no personal hostility to the system.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
ความไม่เป็นมิตร[n. exp.] (khwām mai pen mit) EN: hostility ; animosity ; resentment   
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen pørapak) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy   FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSTILITY    HH AA0 S T IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostility    (n) (h o1 s t i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, ] hostility; animosity; suspicion, #78,871 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfeindung {f}; Feindschaft {f} | Anfeindungen {pl}hostility | hostilities [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners [Add to Longdo]
Fremdenfeindlichkeit {f}; Xenophobie {f}; Angst vor Fremdenhostility towards foreigners; xenophobia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵意[てきい, tekii] (n) hostility; animosity; (P) [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] (n,vs) hostility; antagonism; opposition; (P) [Add to Longdo]
敵愾心[てきがいしん, tekigaishin] (n) hostility; enmity [Add to Longdo]
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P) [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
反目[はんもく, hanmoku] (n,vs) enmity; antagonism; hostility [Add to Longdo]
不和反目[ふわはんもく, fuwahanmoku] (n) discord and hostility; feud [Add to Longdo]
眈々;眈眈[たんたん, tantan] (adj-na,n) vigilant hostility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostility \Hos*til"i*ty\, n.; pl. {Hostilities}. [L. hostilitas:
   cf. F. hostilit['e].]
   1. State of being hostile; public or private enemy;
    unfriendliness; animosity.
    [1913 Webster]
 
       Hostility being thus suspended with France.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of an open enemy; a hostile deed; especially in the
    plural, acts of warfare; attacks of an enemy. See
    {hostilities}
    [1913 Webster]
 
       He who proceeds to wanton hostility, often provokes
       an enemy where he might have a friend. --Crabb.
 
   Syn: Animosity; enmity; opposition; violence; aggression;
     contention; warfare.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostility
   n 1: a hostile (very unfriendly) disposition; "he could not
      conceal his hostility" [syn: {hostility}, {ill will}]
   2: a state of deep-seated ill-will [syn: {hostility}, {enmity},
     {antagonism}]
   3: the feeling of a hostile person; "he could no longer contain
     his hostility" [syn: {hostility}, {enmity}, {ill will}]
   4: violent action that is hostile and usually unprovoked [syn:
     {aggression}, {hostility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top