Search result for

outcast

(40 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outcast-, *outcast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outcast[N] คนที่สังคมไม่ยอมรับ, See also: บุคคลที่ถูกขับออกจากสังคม, Syn. pariah, leper, exile
outcast[ADJ] ที่สังคมไม่ยอมรับ, See also: ที่สังคมไม่คบหาสมาคม, ซึ่งถูกขับออกจากสังคม
outcaste[N] ผู้ที่ถูกถอนวรรณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outcast(เอาทฺ'คาสทฺ) n. บุคคลที่ถูกขับออก,ผู้ถูกทอดทิ้ง,คนจรจัดadj. ซึ่งถูกขับออก,ซึ่งถูกทอดทิ้ง,จรจัด,ไม่มีบ้านอยู่, Syn. vagabond
outcaste(เอาทฺ'คาสทฺ) n. จัณฑาล,ผู้ไม่มีวรรณะ,ผู้ถูกถอนวรรณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง
outcast(n) คนที่ถูกขับไล่,คนสารเลว,คนจรจัด,ของทิ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the families would come after you. The Corleone family would be outcasts!ทุกครอบครัวจะมาหลังจากที่คุณ ครอบครัวคอร์เลโอเนจะเป็นจัณฑาล! The Godfather (1972)
All alone like an outcastอยู่คนเดียวเหมือนถูกไล่ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
You're not an outcast!นายไม่ได้ถูกไล่หรอก 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม The Russia House (1990)
That's right, I'm an outcast.ถูกแล้วแหละ ผมมันพวกนอกคอก Dasepo Naughty Girls (2006)
Yeah, I'm not a total outcast yet.*ใช่ ยังไงก็ยังไม่ใช่พวกนอกคอกซะทีเดียวหรอกนะ* Dasepo Naughty Girls (2006)
He'll be an outcast forever.เขาก็ยังคงนอกคอกเสมอมาและตลอดไป Dasepo Naughty Girls (2006)
You see, this place is a refuge for outcasts.ที่นี่นะ เป็นที่หลบภัยของพวกที่สังคมไม่ยอมรับ Everybody Loves a Clown (2006)
But even there he was an outcast.และเขายังเป็นบุคคลที่ไม่มีใครอยากคบหาด้วย Epic Movie (2007)
Like outcasts in a jane austen novel, so be it.เหมือนกับตัวละครในนิยายของ Jan Austen ไง The Magnificent Archibalds (2008)
He can be the outcast. He can make the choice that no one else can make.เขาเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับได้ เขาเลือกได้ ไม่มีใครทำแบบนั้นได้อีก The Dark Knight (2008)
Hopeless outcasts...สิ้นหวัง โดดเดี่ยว... Gokusen: The Movie (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัณฑาล[N] untouchable, See also: outcast, Example: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTCAST    AW1 T K AE2 S T
OUTCASTS    AW1 T K AE2 S T S
OUTCASTS    AW1 T K AE2 S S
OUTCASTS    AW1 T K AE2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outcast    (n) (au1 t k aa s t)
outcaste    (n) (au1 t k aa s t)
outcasts    (n) (au1 t k aa s t s)
outcastes    (n) (au1 t k aa s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßener | Ausgestoßenen {pl}; Ausgestoßeneoutcast | outcasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role [Add to Longdo]
夙;宿;守公;守宮[しゅく, shuku] (n,adj-no) (See 畿内,賤民) outcasts (those from Kamakura period to the Edo period, common around the Kyoto region) [Add to Longdo]
除け者;のけ者[のけもの, nokemono] (n) outcast; odd man out; pariah [Add to Longdo]
日陰者[ひかげもの, hikagemono] (n) person who avoids others; social outcast [Add to Longdo]
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group) [Add to Longdo]
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore [Add to Longdo]
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group) [Add to Longdo]
落伍者;落後者[らくごしゃ, rakugosha] (n) dropout; straggler; outcast; failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outcast \Out"cast`\, a. [Cf. Sw. utkasta to cast out.]
   Cast out; degraded. "Outcast, rejected." --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outcast \Out"cast`\, n.
   1. One who is cast out or expelled; an exile; one driven from
    home, society, or country; hence, often, a degraded
    person; a vagabond.
    [1913 Webster]
 
       The Lord . . . gathereth together the outcasts of
       Israel.                --Ps. cxlvii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. A quarrel; a contention. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outcast
   adj 1: excluded from a society [syn: {friendless}, {outcast}]
   n 1: a person who is rejected (from society or home) [syn:
      {outcast}, {castaway}, {pariah}, {Ishmael}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top