Search result for

fellow

(95 entries)
(0.1214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fellow-, *fellow*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fellowship (n vi vt slang abb) academic professional

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellow    [N] คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow    [N] เพื่อน, See also: เกลอ, สหาย, Syn. associate, companion, friend
fellow    [ADJ] ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน, See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน, Syn. colleague, counterpart
fellowship    [N] สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship    [N] กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league
fellow traveller    [N] ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowI absolutely will not speak to that fellow again!
fellowI can't abide that fellow.
fellowThat fellow is a cool hand.
fellowHe is a self-willed fellow.
fellowThat fellow can't tell right from wrong.
fellowThat fellow is a thorough fool.
fellowThe fellow standing over there is my friend.
fellowOne of the fellows you were with is a friend of mine.
fellowJudging from what you have seen of him, this fellow is not a coward.
fellowMy fellow Americans : ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
good fellowเพื่อนที่ดี,บุคคลที่น่าคบ,บุคคลที่มีใจกรุณา
prize fellown. บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
playfellow(n) เพื่อนเล่น
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนมนุษย์ [N] fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
สมาชิก    [N] member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ร่วมงาน    [N] colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
พี่น้องร่วมชาติ    [N] fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count unit: คน, Thai definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนเดินทาง [N] fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
เพื่อนร่วมชาติ [N] compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนร่วมทาง [N] fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow   FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
ภาคีสมาชิก[n.] (phākhīsamāchik) EN: associate member ; associate fellow   FR: membre associé [m]
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doēnthāng) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion   FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนโดยสาร[n. exp.] (pheūoen dōisān) EN: fellow passenger   
เพื่อนมนุษย์[n. exp.] (pheūoen manut) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen   
เพื่อนร่วมชาติ[n. exp.] (pheūoen ruam chāt) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman   FR: compatriote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLOW    F EH1 L OW0
FELLOWS    F EH1 L OW0 Z
FELLOW'S    F EH1 L OW0 Z
FELLOWES    F EH1 L OW2 Z
FELLOWSHIP    F EH1 L OW0 SH IH2 P
FELLOWSHIPS    F EH1 L OW0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellow    (n) (f e1 l ou)
fellows    (n) (f e1 l ou z)
fellowship    (n) (f e1 l ou sh i p)
fellowships    (n) (f e1 l ou sh i p s)
fellow-feeling    (n) - (f e2 l ou - f ii1 l i ng)
fellow-traveller    (n) - (f e2 l ou - t r a1 v l @ r)
fellow-traveller    (n) - (f e2 l ou - t r a1 v l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitbürger {m}fellow citizen [Add to Longdo]
Mitkämpfer {n}fellow combatant [Add to Longdo]
Mitbewohner {m}fellow lodger [Add to Longdo]
Mitmenschen {pl}fellow men [Add to Longdo]
Glaubensgenosse {m}fellow believer [Add to Longdo]
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer [Add to Longdo]
Kommilitone {m}; Mitstudent {m} | Kommilitonen {pl}; Mitstudenten {pl}fellow student | fellow students [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n,vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
果報者[かほうもの, kahoumono] (n) lucky fellow [Add to Longdo]
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow [Add to Longdo]
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] fellow workers [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company [Add to Longdo]
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, ] fellow citizen or countryman [Add to Longdo]
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, ] fellow-traveler; like-minded person [Add to Longdo]
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, / ] fellow countryman (from the same village); the folks back home [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown [Add to Longdo]
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, / ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, n. [OE. felawe, felaghe, Icel. f[=e]lagi, fr.
   f[=e]lag companionship, prop., a laying together of property;
   f[=e] property + lag a laying, pl. l["o]g law, akin to liggja
   to lie. See {Fee}, and {Law}, {Lie} to be low.]
   1. A companion; a comrade; an associate; a partner; a sharer.
    [1913 Webster]
 
       The fellows of his crime.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We are fellows still,
       Serving alike in sorrow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That enormous engine was flanked by two fellows
       almost of equal magnitude.      --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Commonly used of men, but sometimes of women. --Judges
      xi. 37.
      [1913 Webster]
 
   2. A man without good breeding or worth; an ignoble or mean
    man.
    [1913 Webster]
 
       Worth makes the man, and want of it, the fellow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. An equal in power, rank, character, etc.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible that ever Rome
       Should breed thy fellow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a pair, or of two things used together or suited to
    each other; a mate; the male.
    [1913 Webster]
 
       When they be but heifers of one year, . . . they are
       let go to the fellow and breed.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
       This was my glove; here is the fellow of it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A person; an individual.
    [1913 Webster]
 
       She seemed to be a good sort of fellow. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. In the English universities, a scholar who is appointed to
    a foundation called a fellowship, which gives a title to
    certain perquisites and privileges.
    [1913 Webster]
 
   7. In an American college or university, a member of the
    corporation which manages its business interests; also, a
    graduate appointed to a fellowship, who receives the
    income of the foundation.
    [1913 Webster]
 
   8. A member of a literary or scientific society; as, a Fellow
    of the Royal Society.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fellow is often used in compound words, or adjectively,
      signifying associate, companion, or sometimes equal.
      Usually, such compounds or phrases are
      self-explanatory; as, fellow-citizen, or fellow
      citizen; fellow-student, or fellow student;
      fellow-workman, or fellow workman; fellow-mortal, or
      fellow mortal; fellow-sufferer; bedfellow; playfellow;
      workfellow.
      [1913 Webster]
 
         Were the great duke himself here, and would lift
         up
         My head to fellow pomp amongst his nobles.
                          --Ford.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, v. t.
   To suit with; to pair with; to match. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellow
   n 1: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow
      at the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke"
      [syn: {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
      {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   2: a friend who is frequently in the company of another;
     "drinking companions"; "comrades in arms" [syn: {companion},
     {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   3: a person who is member of one's class or profession; "the
     surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
     fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]
   4: one of a pair; "he lost the mate to his shoe"; "one eye was
     blue but its fellow was brown" [syn: {mate}, {fellow}]
   5: a member of a learned society; "he was elected a fellow of
     the American Physiological Association"
   6: an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are
     you doing?"; "Hey buster, what's up?" [syn: {fellow}, {dude},
     {buster}]
   7: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
     known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
     {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) February, Fellow, France, Friday, son.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top