ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fellow

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fellow-, *fellow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellow(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow(n) เพื่อน, See also: เกลอ, สหาย, Syn. associate, companion, friend
fellow(adj) ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน, See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน, Syn. colleague, counterpart
fellowship(n) สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship(n) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league
fellow traveller(n) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย, เด็กผู้ชาย, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, บุคคล, มนุษย์, เจ้าหมอ, คนชั้นเดียวกัน, สิ่งประกอบเป็นคู่, ของคู่กัน, นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา, สมาชิกของสมาคมวิชาการ, ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ, เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ, ความสัมพันธ์ของมนุษย์, มิตรภาพ, การคบหา, ความเป็นมิตร, สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ, รสนิยม, บริษัท, กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน, ผู้ร่วมงาน
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
good fellowเพื่อนที่ดี, บุคคลที่น่าคบ, บุคคลที่มีใจกรุณา
prize fellown. บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา
yokefellow(-เฟลโล, -เมท) n. คู่ขา, เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส, Syn. partner, spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
fellow(n) มิตรสหาย, เพื่อน, ภาคีสมาชิก, มนุษย์, นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
bedfellow(n) คู่นอน, เพื่อนนอน
playfellow(n) เพื่อนเล่น
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน, คู่ชีวิต, คู่ขา, คู่สมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fellowship(n, vi, vt, slang, abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ The Great Dictator (1940)
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้-- Rebecca (1940)
It's a pity some of you fellows haven't anything better to do.น่าเสียดายที่พวกคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทํา Rebecca (1940)
To find a fellow astronaut.ตามหาเพื่อนนักบินอวกาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
You'll find several fellow Americans among these girls-Miriam, for one.มีคนอเมริกันอยู่หลายคน ในบรรดาสาวสาวเหล่านี้--มิเรียม, คนนึงละ. Suspiria (1977)
Besides, you know what a cautious fellow I am.นอกเหนือไปจากนี้, คุณก็รู้ว่า มีคำเตือนอะไรตามผมไปด้วย Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา Gandhi (1982)
As a fellow human beingในฐานะเพื่อนมนุษย์ Idemo dalje (1982)
You fellows here for long?คุณที่นี่นาน? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- This fellow D'Arnot...เพื่อน ดึอาโนท นี้ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I've seen other fellows sell off bits of theirs.ฉันเคยเห็นพวกอื่น ๆ ที่ขายออกบิตของพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
fellowAn amiable fellow.
fellowA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
fellowA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
fellowFor all his faults, he is a good fellow.
fellowFred is a lazy fellow.
fellowHe is a good fellow.
fellowHe is a good fellow at heart.
fellowHe is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.
fellowHe is a kind and nice fellow.
fellowHe is a lazy fellow.
fellowHe is always isolated from his fellow workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนมนุษย์(n) fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
สมาชิก(n) member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ร่วมงาน(n) colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
พี่น้องร่วมชาติ(n) fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนเดินทาง(n) fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai Definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
เพื่อนร่วมชาติ(n) compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai Definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนร่วมทาง(n) fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [ m ]
ชาย[chāi] (n) EN: male ; man ; fellow  FR: homme [ m ] ; garçon [ m ] ; mâle [ m ]
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [ f ]
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; camarade [ m, f ] ; compagnon [ m ] ; pote [ m ] (fam.)
ภาคีสมาชิก[phākhīsamāchik] (n) EN: associate member ; associate fellow  FR: membre associé [ m ]
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; camarade [ m ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; pote [ m ] (fam.) ; compagnon [ m ] (vx – litt.) ; compagnie [ f ]
เพื่อนเดินทาง[pheūoen doēnthāng] (n, exp) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion  FR: compagnon de voyage [ m ]
เพื่อนโดยสาร[pheūoen dōisān] (n, exp) EN: fellow passenger
เพื่อนมนุษย์[pheūoen manut] (n, exp) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fellow
fellows
fellow's
fellowes
fellowship
fellowships

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellow
fellows
fellowship
fellowships
fellow-feeling
fellow-traveller
fellow-traveller

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ,  ] fellow citizen or countryman #5,031 [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ,   /  ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown #9,890 [Add to Longdo]
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ,   /  ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home #20,350 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ,     /    ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company #48,625 [Add to Longdo]
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ,   ] fellow-traveler; like-minded person #186,777 [Add to Longdo]
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ,  ] fellow workers [Add to Longdo]
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ,     /    ] fellow countryman (from the same village); the folks back home [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensgenosse { m }fellow believer [Add to Longdo]
Kommilitone { m }; Mitstudent { m } | Kommilitonen { pl }; Mitstudenten { pl }fellow student | fellow students [Add to Longdo]
Mitbewohner { m }fellow lodger [Add to Longdo]
Mitbürger { m }fellow citizen [Add to Longdo]
Mitkämpfer { n }fellow combatant [Add to Longdo]
Mitmenschen { pl }fellow men [Add to Longdo]
Schicksalsgefährte { m }fellow sufferer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
[そう, sou] (pref) together; mutually; fellow #2,134 [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n, n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) #3,338 [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (pn, adj-no) (1) (やつ only) (uk) (derog) fellow; guy; chap; (2) (やつ only) (col) thing; object; (3) (derogatory or familiar) he; she; him; her; (P) #6,984 [Add to Longdo]
同行[どうこう, doukou] (n, vs) fellow pilgrim; fellow practicer of austerities; (P) #6,995 [Add to Longdo]
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P) #7,604 [Add to Longdo]
乗合;乗り合い[のりあい, noriai] (n, adj-no) (1) riding together; fellow passenger; (2) joint partnership #10,221 [Add to Longdo]
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P) #11,679 [Add to Longdo]
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P) #19,049 [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, n. [OE. felawe, felaghe, Icel. f[=e]lagi, fr.
   f[=e]lag companionship, prop., a laying together of property;
   f[=e] property + lag a laying, pl. l["o]g law, akin to liggja
   to lie. See {Fee}, and {Law}, {Lie} to be low.]
   1. A companion; a comrade; an associate; a partner; a sharer.
    [1913 Webster]
 
       The fellows of his crime.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We are fellows still,
       Serving alike in sorrow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That enormous engine was flanked by two fellows
       almost of equal magnitude.      --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Commonly used of men, but sometimes of women. --Judges
      xi. 37.
      [1913 Webster]
 
   2. A man without good breeding or worth; an ignoble or mean
    man.
    [1913 Webster]
 
       Worth makes the man, and want of it, the fellow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. An equal in power, rank, character, etc.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible that ever Rome
       Should breed thy fellow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a pair, or of two things used together or suited to
    each other; a mate; the male.
    [1913 Webster]
 
       When they be but heifers of one year, . . . they are
       let go to the fellow and breed.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
       This was my glove; here is the fellow of it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A person; an individual.
    [1913 Webster]
 
       She seemed to be a good sort of fellow. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. In the English universities, a scholar who is appointed to
    a foundation called a fellowship, which gives a title to
    certain perquisites and privileges.
    [1913 Webster]
 
   7. In an American college or university, a member of the
    corporation which manages its business interests; also, a
    graduate appointed to a fellowship, who receives the
    income of the foundation.
    [1913 Webster]
 
   8. A member of a literary or scientific society; as, a Fellow
    of the Royal Society.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fellow is often used in compound words, or adjectively,
      signifying associate, companion, or sometimes equal.
      Usually, such compounds or phrases are
      self-explanatory; as, fellow-citizen, or fellow
      citizen; fellow-student, or fellow student;
      fellow-workman, or fellow workman; fellow-mortal, or
      fellow mortal; fellow-sufferer; bedfellow; playfellow;
      workfellow.
      [1913 Webster]
 
         Were the great duke himself here, and would lift
         up
         My head to fellow pomp amongst his nobles.
                          --Ford.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, v. t.
   To suit with; to pair with; to match. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellow
   n 1: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow
      at the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke"
      [syn: {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
      {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   2: a friend who is frequently in the company of another;
     "drinking companions"; "comrades in arms" [syn: {companion},
     {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   3: a person who is member of one's class or profession; "the
     surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
     fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]
   4: one of a pair; "he lost the mate to his shoe"; "one eye was
     blue but its fellow was brown" [syn: {mate}, {fellow}]
   5: a member of a learned society; "he was elected a fellow of
     the American Physiological Association"
   6: an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are
     you doing?"; "Hey buster, what's up?" [syn: {fellow}, {dude},
     {buster}]
   7: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
     known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
     {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top