ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

friendliness

F R EH1 N D L IY0 N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendliness-, *friendliness*, friendlines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendliness(n) ความเป็นมิตร, See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน, Syn. amiability, cordiality, kindliness, Ant. hostility, inimicality, unfriendliness

English-Thai: Nontri Dictionary
friendliness(n) มิตรภาพ, ไมตรีจิต, มิตรไมตรี, มิตรจิตมิตรใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Well, I guess his friendliness is national level.เออ หมอนี่ท่าจะเป็นมิตรจะระดับชาตินะเนี่ย Lovely Complex (2007)
I know you are freaked because I showed friendliness to Yoon Seul.ฉันรู้ว่านายแกล้งทำ เพราะผมแสดงความเป็นมิตรกับ ยุนซอล Episode #1.12 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendlinessHe was deceived by her apparent friendliness.
friendlinessWhat strikes me here is people's friendliness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี(n) friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [ f ] ; relation amicale [ f ]
มิตรจิต[mittrajit] (n) EN: friendliness ; geniality  FR: bonté [ f ] ; bienveillance [ f ]
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [ f ]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRIENDLINESS F R EH1 N D L IY0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendliness (n) frˈɛndlɪnəs (f r e1 n d l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) [Add to Longdo]
猫をかぶる;猫を被る[ねこをかぶる, nekowokaburu] (exp, v5r) (See 猫被り) to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp, v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na, n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
利便性[りべんせい, ribensei] (n) convenience; user-friendliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friendliness \Friend"li*ness\, n.
   The condition or quality of being friendly. --Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friendliness
   n 1: a feeling of liking for another person; enjoyment in their
      company [ant: {unfriendliness}]
   2: a friendly disposition [ant: {unfriendliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top