Search result for

ข้าศึก

(41 entries)
(0.0978 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าศึก-, *ข้าศึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าศึก[N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา, Thai definition: ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าศึกน. ศัตรูของบ้านเมือง, คู่สงคราม, โดยปริยายหมายความว่า ผู้ขัดขวางหรือทำลาย.
ไพรินข้าศึก.
ไพรีข้าศึก.
เสี้ยน ๑ข้าศึก เช่น สระทุกข์ราษฎร์รอนเสี้ยน (นิ. นรินทร์), เหือดเสี้ยนศึกสยาม สิ้นนาฯ (ตะเลงพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
The enemy! Come on, let's get him!ข้าศึก เร็วเข้า จัดการมัน The Great Dictator (1940)
The enemy! Quick, lift my hand to the throttle.ข้าศึก เร็ว โยกขันโยกที่มือฉัน The Great Dictator (1940)
Or the sonic deterrent.หรือการต่อต้านข้าศึก ด้วยคลื่นเสียง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I can outthink the enemy but just can't fight them. Enemy?ฉันคิดได้เหนือกว่าข้าศึก เพียงแต่ต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้ The Little Prince (1974)
What enemy?ข้าศึกเหรอฮะ ข้าศึกอะไร The Little Prince (1974)
There isn't any, dunce!ไม่มีข้าศึกหรอก เด็กโง่ The Little Prince (1974)
You've got to have your army first. Then you find your enemy.เธอต้องมีกองทัพซะก่อน แล้วค่อยหาข้าศึก The Little Prince (1974)
The prisoner tried to give away the squad's position.เชลยพยายามชี้ที่ซ่อนตัวเราให้ข้าศึกรู้ Casualties of War (1989)
Your Majesty, the attack will come at dawn.ฝ่าบาท ข้าศึกคงโจมตีพรุ่งนี้เช้า The Man in the Iron Mask (1998)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Please tell me. - They're fighting.- มันไปสู้กับข้าศึกไง The Dreamers (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent   FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
ข้าศึกอุบาทว์[n. exp.] (khāseuk ubāt) EN: ferocious enemy   FR: ennemi féroce [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foe[N] ศัตรู, See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ, Syn. enemy, opponent, adversary, Ant. friend, ally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
defilade(ดิฟี'เลด) n. การป้องกันหรือปิดบัง. vt. ปิดบัง (ไม่ให้ถูกลูกปืนข้าศึกหรือไม่ให้ข้าศึกเห็น)
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก

German-Thai: Longdo Dictionary
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid,
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top