ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pal-, *pal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pal(n) เพื่อนฝูง, See also: มิตร, สหาย, เพื่อน, Syn. companion, associate, fellow, mate
pal(sl) คำเรียกคนแปลกหน้า (ผู้ชาย)
pale(adj) ไม่มีสี, See also: สี ซีด, Syn. white, colorless, Ant. colorful, colored
pale(adj) ไม่มีชีวิตชีวา
pale(vi) ซีด, See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pale(vt) ทำให้ซีดเซียว, See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pale(n) ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว, See also: ไม้รั้ว, Syn. paling, stake
Pali(n) ภาษาบาลี
Pali(n) บาลี
pall(n) สิ่งที่ทำให้มืดมัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pal(แพล) n. เพื่อน, เกลอ, พีเอแอล <คำอ่าน>ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
palace(แพล'ลิส) n. ราชวัง, วัง
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ, ขุนพล
palais(พะลี') n. พระราชวัง, วัง, ทำเนียบ
palankeen(แพล'แลงควีน, -คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palanquin(แพล'แลงควีน, -คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palatable(แพล'ละทะเบิล) adj. น่ากิน, อร่อย
palatal(แพล'ละทัล) adj. เกี่ยวกับเพดานปาก, (การออกเสียงใช้ลิ้นแตะเพดานปาก) n. พยัญชนะที่มีการใช้ลิ้นแตะเพดานปาก, See also: palatalism n. palatality n.
palatalise(แพล'ละทะไลซ) vt. ทำให้เกิด (ออก) เสียงจากการแตะลิ้นกับเพดานปากเช่นเสียง " l" ใน "million", See also: palatalisation n. palatalization n.
palatalize(แพล'ละทะไลซ) vt. ทำให้เกิด (ออก) เสียงจากการแตะลิ้นกับเพดานปากเช่นเสียง " l" ใน "million", See also: palatalisation n. palatalization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palace(n) พระราชวัง, วัง, ตำหนัก, พระที่นั่ง, ทำเนียบ
palanquin(n) แคร่, เกี้ยว, เสลี่ยง, คานหาม
palatable(adj) อร่อย, โอชะ, ถูกปาก, น่ากิน, หวาน, เป็นที่พอใจ
palate(n) เพดานปาก
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง, เหมือนวัง, ใหญ่โต, โอ่อ่า, หรูหรา
pale(adj) ซีดเผือด, จืด, จาง, อ่อน, หม่นหมอง
pale(n) ไม้ปลายแหลมใช้กั้นรั้ว
paleness(n) ความจาง, ความจืด, ความซีด, ความหม่นหมอง
palette(n) จานสี
palfrey(n) ม้าสำหรับผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PAL (phase alternating line)พัล (เส้นกวาดสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PAL (programmable array logic)พีเอแอล (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PAL cardแผ่นวงจรพัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palace lawกฎมนเทียรบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Palaeocene Epoch; Paleocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimate; paleoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeomagnetism; paleomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeontology; paleontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Palaeozoic Era; Paleozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palacesวัง [TU Subject Heading]
Palatal obturatorsแผ่นปิดเพดานปาก [TU Subject Heading]
Palaungs (Burmese people)ชาวปะหล่อง [TU Subject Heading]
Paleographyวิธีเขียนหนังสือโบราณ [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [TU Subject Heading]
Paleopathologyพยาธิวิทยาโบราณ [TU Subject Heading]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ มีนาย Yasser Arafat เป็นประธาน PLO มีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ในสหประชาชาติ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
palฉันรับราชการในพระราชวัง
palaeontology(n) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล
palatability(n) ความน่ากิน, ความน่ารับประทาน, ความอร่อย, ความหวาน, ความไพเราะ, ความถูกรสนิยม, See also: palatable, acceptable, delectable, pleasant, Syn. deliciousness
paleontology(n) บรรพชีวินวิทยา
palm candy(n) ลูกชิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, as soon as I got sick, your pal Olga ran and got my bags...พอฉันป่วย, เพื่อนเธอ. ออลก้า รีบวิ่งแจ้นไปขนของ... Suspiria (1977)
Your old pal Steel wants to see ya.สตีลเพื่อนเก่าอยากเจอมึง Day of the Dead (1985)
I think I'll leave you two pals alone.ปล่อยให้อยู่กันตามลำพังดีกว่า The Princess Bride (1987)
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่ Casualties of War (1989)
Oh. You guys mind telling me what you're doing to my little green pal over there?โอ้ พวกคุณคิดบอกฉันสิ่งที่คุณทำกับเพื่อนของฉันสีเขียวน้อยกว่ามี? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You know the boys. All the pals are here.แกรู้จักคนนี้ไหม ยกขโยงมากันทุกคน Goodfellas (1990)
- # Just remember what your old pal said #- # จำคำพูดที่ฉันพูดกับคุณเอาไว้ # Toy Story (1995)
# You just remember what your old pal said ## นายจำไว้นะ ว่าเพื่อนนายอะไรไป # Toy Story (1995)
This is when a man needs pals in the mermaids' union.ต้องเป่าปี่เรียกนางเงือกมาช่วยซะแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์ The Time Machine (2002)
- 'Cause of your good pal Brown, right? - He had nothing to do with it.เพราะนายบราวน์นั่นหรือเปล่าา\ เขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้น 21 Grams (2003)
- One of his prison fishy pals is from there. - That was quick.ฟิชชี่ พาว เพื่อนนักโทษของเขามากจากที่นั่น ถ้าจะให้เร็ว 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palA dark figure with a pale face.
palAre you sick? You look pale.
palAt his words her color paled.
palAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
palBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
palCompared to our house, his is a palace.
palForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.
palGuards are stationed 'round the clock at the Imperial Palace in Tokyo.
palHe has a good palate for wine.
palHe looks kind of pale.
palHe looks pale.
palHe looks pale. He must have drunk too much last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอ(n) palanquin, See also: sedan chair, litter, Count Unit: คัน, หลัง, Thai Definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม
เรื่อ(adj) pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
วัง(n) palace, See also: royal residence, Example: คนที่ทำงานในวังล้วนเป็นข้าราชบริพารทั้งนั้น, Thai Definition: ที่อยู่ของเจ้านาย
ม่อย(adj) downcast, See also: pale, Syn. สลด, Example: เขาถูกดุเสียหน้าม่อย, Thai Definition: ใช้เข้าคู่กับคำว่าหน้าเป็นหน้าม่อย หมายความว่า ก้มหน้า
ขาวซีด(adj) pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai Definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขาวซีด(v) pale, See also: be pallid, be wan, Example: หน้าของเขาขาวซีดลงทันทีเมื่อเห็นสารวัตรเดินมา, Thai Definition: ี่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
โขลน(n) palace gate woman, See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard, Example: หากนางโขลนใดปล่อยให้ทาสขึ้นมาบนเรือนนี้ได้ มันต้องได้รับโทษสถานหนัก, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง
น้ำตาลเมา(n) palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai Definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
คืบ(n) palm span, Syn. ฝ่ามือ, Example: เขาวัดโดยการใช้คืบของมือแทนใช้ไม้บรรทัด, Thai Definition: ระยะจากปลายหัวแม่มือไปจนถึงปลายนิ้วกลางเมือกลางออก
ซีดเผือด(adj) pale, Syn. เผือด, ซีด, Example: มะจันวิ่งหน้าตื่นลงมา นัยน์ตาตระหนก และมีสีหน้าซีดเผือด, Thai Definition: ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [ m ] ; proviseur [ m ] ; principal [ m ] ; directeur d'école [ m ]
อักษรโบราณ[aksøn bōrān] (n, exp) EN: paleography
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [ f ] ; apoplexie [ f ]
อริยสัจ[Ariyasat] (n) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)  FR: Noble Vérité [ f ] ; Ariya Sacca (pali)
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: palm leaves  FR: feuille de palmier [ m ]
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
ใบพัด[baiphat] (n) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade  FR: hélice [ f ] ; pale [ f ] ; aile vrillée [ f ]
ใบโพ[bai phō] (n, exp) EN: pipal leaf ; bo leaf

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAL
PALM
PALS
PALM
PALO
PALE
PALL
PALL
PAL'S
PALAY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pal
Palo
pale
pall
palm
pals
paled
paler
pales
palls

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, / ] palace; surname Gong #3,083 [Add to Longdo]
巴勒斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ,    ] Palestine #4,756 [Add to Longdo]
殿[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 殿] palace hall #7,913 [Add to Longdo]
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ,   /  ] pale; wan #9,249 [Add to Longdo]
手掌[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ,  ] palm #9,763 [Add to Longdo]
巴掌[bā zhǎng, ㄅㄚ ㄓㄤˇ,  ] palm; hand #11,233 [Add to Longdo]
宫殿[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ,  殿 /  殿] palace #15,304 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] palm #18,956 [Add to Longdo]
心悸[xīn jì, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ,  ] palpitation #20,093 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] palace courtyard #21,685 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paladin { m }; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen { pl }paladin | paladins [Add to Longdo]
Palas { m }great hall [Add to Longdo]
Palast { m }palace [Add to Longdo]
Paläontologie { f }palaeontology [Add to Longdo]
Paläolithiker { m }Paleolithic [Add to Longdo]
Paläolithikum { n }; Altsteinzeit { f } [ hist. ]Paleolithic; old stone age [Add to Longdo]
Paläontologist { m }palaeontologist [Add to Longdo]
Paläozoikum [ geol. ]Paleozoic [ Am. ]; Palaeozoic [ Br. ] [Add to Longdo]
Palatschinke { f } [ Ös. ] | Palatschinken { pl } [ Ös. ]stuffed pancake | stuffed pancakes [Add to Longdo]
Palaver { n }palaver [Add to Longdo]
Palette { f } (Farb-) | Paletten { pl }palette | palettes [Add to Longdo]
Palette { f }pallet [Add to Longdo]
Palindrom { n }palindrome [Add to Longdo]
Palisade { f } | Palisaden { pl }palisade | palisades [Add to Longdo]
Palisade { f }stockade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
主(P);重[おも, omo] (adj-na, n) (1) (See 主な, 主に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) #295 [Add to Longdo]
[と, to] (n, adj-no) metropolitan; municipal #334 [Add to Longdo]
市立[しりつ(P);いちりつ, shiritsu (P); ichiritsu] (n, adj-no) municipal; city; (P) #397 [Add to Longdo]
都市[とし, toshi] (n, adj-no) town; city; municipal; urban; (P) #427 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) #629 [Add to Longdo]
主要[しゅよう, shuyou] (adj-na, n) chief; main; principal; major; (P) #780 [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na, n) important; momentous; essential; principal; major; (P) #861 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宮殿[きゅうでん, kyuuden] Palast, Schloss [Add to Longdo]
御殿[ごてん, goten] Palast, Schloss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pal \Pal\, n. [Etymol. uncertain.]
   A mate; a partner; esp., an accomplice or confederate.
   [Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pal
   n 1: a close friend who accompanies his buddies in their
      activities [syn: {buddy}, {brother}, {chum}, {crony},
      {pal}, {sidekick}]
   v 1: become friends; act friendly towards [syn: {pal}, {pal up},
      {chum up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAL
     Paradox Application Language (Borland, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAL
     Phase Alternating Line
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAL
     Privileged Architecture Library (DEC, Alpha)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAL
     Programmable Array Logic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAL
     Processor Abstraction Layer
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pal /pɑl/
  1. firmly
  2. clique; coterie; junto; set
  3. just; exactly; okay; right

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top