ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fellowship

F EH1 L OW0 SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fellowship-, *fellowship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellowship(n) สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship(n) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ, ความสัมพันธ์ของมนุษย์, มิตรภาพ, การคบหา, ความเป็นมิตร, สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ, รสนิยม, บริษัท, กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fellowship(n, vi, vt, slang, abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
You shall be the Fellowship of the Ring.พวกเจ้าคือ พันธมิตรแห่งแหวน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Fellowship awaits the Ring-bearer.กลุ่มพันธมิตรของเรายังรอผู้ถือแหวนอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Fellowship is breaking. It is already begun.พันธมิตรแห่งแหวนนี้กำลังจะจบสิ้น มันเริ่มขึ้นแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Then it has all been in vain. The Fellowship has failed.ถ้ายังที่ทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่า พันธมิตรแห่งแหวนจบลง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
May this food nourish our bodies and may the fellowship nourish our spirit.อาหารนี้อาจจะสนับสนุนร่างกายของเรา และอาจจะมิตรภาพ\สนับสนุนสปิริทของเรา Black Snake Moan (2006)
To see you interview five to seven well-qualified fellowship candidates.ที่ผ่านการคัดเลือก มีความสนใจร่วมงานกับเรา ผมไม่ต้องการทีม Alone (2007)
I'd fire them all, Hire 40 new Fellowship applicants, Start the game All over again.ผมก็จะไล่พวกเค้าออกให้หมดแล้ว จ้างคนมาใหม่ 40 คนแล้วเริ่มเกมส์ใหม่ 97 Seconds (2007)
And because vampires killed that preacher from the Fellowship of the Sun church and his wife and baby.แล้วแวมไพร์ก็เป็นคนฆ่าบาทหลวง เมีย แล้วก็ลูกแดงๆของเขาด้วย Mine (2008)
I'm here on behalf of the Fellowship of the Sun.ผมไม่ใช่ทนาย You'll Be the Death of Me (2008)
That's why I was refused clearance for a very prestigious government research fellowship at a secret military supercollider located beneath a fake agricultural stationนั่นแหละทำไมฉันถูกปฎิเสธการกวาดล้างนักวิจัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่ควบคุมความลับทหารภายใต้สถานีการเกษตรแบบหลอกๆ The Bad Fish Paradigm (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowshipHe longs for the fellowship of the rich.
fellowshipNot at all, that's perfectly fine. Calling each other by one's Christian name is a good thing, it produces a feeling of fellowship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELLOWSHIP F EH1 L OW0 SH IH2 P
FELLOWSHIPS F EH1 L OW0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellowship (n) fˈɛlouʃɪp (f e1 l ou sh i p)
fellowships (n) fˈɛlouʃɪps (f e1 l ou sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
フェローシップ[fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship [Add to Longdo]
親好[しんこう, shinkou] (n) friendship; good fellowship [Add to Longdo]
親和[しんわ, shinwa] (n, vs) friendship; fellowship [Add to Longdo]
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists [Add to Longdo]
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship) [Add to Longdo]
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellowship \Fel"low*ship\, n. [Fellow + -ship.]
   1. The state or relation of being or associate.
    [1913 Webster]
 
   2. Companionship of persons on equal and friendly terms;
    frequent and familiar intercourse.
    [1913 Webster]
 
       In a great town, friends are scattered, so that
       there is not that fellowship which is in less
       neighborhods.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Men are made for society and mutual fellowship.
                          --Calamy.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of being together; companionship; partnership;
    association; hence, confederation; joint interest.
    [1913 Webster]
 
       The great contention of the sea and skies
       Parted our fellowship.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fellowship in pain divides not smart. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fellowship in woe doth woe assuage.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The goodliest fellowship of famous knights,
       Whereof this world holds record.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Those associated with one, as in a family, or a society; a
    company.
    [1913 Webster]
 
       The sorrow of Noah with his fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       With that a joyous fellowship issued
       Of minstrels.             --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eng. & Amer. Universities) A foundation for the
    maintenance, on certain conditions, of a scholar called a
    fellow, who usually resides at the university.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arith.) The rule for dividing profit and loss among
    partners; -- called also partnership, company, and
    distributive proportion.
    [1913 Webster]
 
   {Good fellowship}, companionableness; the spirit and
    disposition befitting comrades.
    [1913 Webster]
 
       There's neither honesty, manhood, nor good
       fellowship in thee.          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellowship \Fel"low*ship\, v. t. [imp. & p. p. {Fellowshiped};
   p. pr. & vb. n.. {Fellowshiping}.] (Eccl.)
   To acknowledge as of good standing, or in communion according
   to standards of faith and practice; to admit to Christian
   fellowship.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellowship
   n 1: an association of people who share common beliefs or
      activities; "the message was addressed not just to
      employees but to every member of the company family"; "the
      church welcomed new members into its fellowship" [syn:
      {family}, {fellowship}]
   2: the state of being with someone; "he missed their company";
     "he enjoyed the society of his friends" [syn: {company},
     {companionship}, {fellowship}, {society}]
   3: money granted (by a university or foundation or other agency)
     for advanced study or research

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top