Search result for

fellowship

(40 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fellowship-, *fellowship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellowship[N] สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship[N] กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fellowship (n vi vt slang abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will convince them of our good fellowship.ข้าจะไปโน้มน้าวพวกเขาให้มาเป็นพันธมิตรของเรา Bombad Jedi (2008)
"keep us who are still in the body in everlasting fellowshipช่วยปกปักรักษาผู้ซึ่งมีกายา.. อยู่ในพันธะอันเป็นนิรันดร์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
When I was in jail, the Fellowship of the Sun, they came to visit me.ตอนกูติดคุก กลุ่มพันธมิตรแห่งตะวันมาพบกัว Nothing But the Blood (2009)
The Fellowship, it's bigger than that.พันธมิตรมันมีอะไรมากกว่านั้น Nothing But the Blood (2009)
- Fellowship of the Sun.- พันธมิตรแห่งดวงตะวัน Shake and Fingerpop (2009)
The Fellowship of the Sun. Why didn't you tell me they were involved?พันธมิตรแห่งดวงตะวัน ทำไม คุณถึงไม่บอกฉันว่าพวกนั้นเกี่ยวข้องด้วย Shake and Fingerpop (2009)
Are you certain Godric was abducted by the Fellowship of the Sun?แน่ใจนะว่า ก๊อดดริกโดนลักพาตัวไป โดยสาวกพระอาทิตย์? Never Let Me Go (2009)
I will infiltrate the Fellowship of the Sun.ฉันจะแทรกตัวเข้าไปในสาวกพระอาทิตย์ Never Let Me Go (2009)
I could see how worried you were about Sookie infiltrating the Fellowship, and I thought Hugo could help.ฉันมองออกว่า คุณเป็นห่วงแค่ไหน เรื่องที่ซูกี้จะแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มสาวก ฉันเลยคิดว่าฮิวโก้คงช่วยคุณได้ Hard-Hearted Hannah (2009)
You think a vampire's siding with the Fellowship to get Godric out of the way?เธอคิดว่า มีแวมไพร์เป็นพวกเดียวกับสาวก เพื่อเขี่ยก๊อดดริกให้พ้นทาง? Release Me (2009)
This is the Fellowship of the Sun?นี่น่ะเหรอ สาวกพระอาทิตย์? Release Me (2009)
Not until we know for sure the Fellowship has Godric.ไม่จนกว่าจะมั่นใจว่า สาวกจับตัวก๊อดดริกไป Release Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowshipHe longs for the fellowship of the rich.
fellowshipNot at all, that's perfectly fine. Calling each other by one's Christian name is a good thing, it produces a feeling of fellowship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLOWSHIP    F EH1 L OW0 SH IH2 P
FELLOWSHIPS    F EH1 L OW0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellowship    (n) (f e1 l ou sh i p)
fellowships    (n) (f e1 l ou sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship [Add to Longdo]
親好[しんこう, shinkou] (n) friendship; good fellowship [Add to Longdo]
親和[しんわ, shinwa] (n,vs) friendship; fellowship [Add to Longdo]
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists [Add to Longdo]
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship) [Add to Longdo]
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellowship \Fel"low*ship\, n. [Fellow + -ship.]
   1. The state or relation of being or associate.
    [1913 Webster]
 
   2. Companionship of persons on equal and friendly terms;
    frequent and familiar intercourse.
    [1913 Webster]
 
       In a great town, friends are scattered, so that
       there is not that fellowship which is in less
       neighborhods.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Men are made for society and mutual fellowship.
                          --Calamy.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of being together; companionship; partnership;
    association; hence, confederation; joint interest.
    [1913 Webster]
 
       The great contention of the sea and skies
       Parted our fellowship.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fellowship in pain divides not smart. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fellowship in woe doth woe assuage.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The goodliest fellowship of famous knights,
       Whereof this world holds record.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Those associated with one, as in a family, or a society; a
    company.
    [1913 Webster]
 
       The sorrow of Noah with his fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       With that a joyous fellowship issued
       Of minstrels.             --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eng. & Amer. Universities) A foundation for the
    maintenance, on certain conditions, of a scholar called a
    fellow, who usually resides at the university.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arith.) The rule for dividing profit and loss among
    partners; -- called also partnership, company, and
    distributive proportion.
    [1913 Webster]
 
   {Good fellowship}, companionableness; the spirit and
    disposition befitting comrades.
    [1913 Webster]
 
       There's neither honesty, manhood, nor good
       fellowship in thee.          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellowship \Fel"low*ship\, v. t. [imp. & p. p. {Fellowshiped};
   p. pr. & vb. n.. {Fellowshiping}.] (Eccl.)
   To acknowledge as of good standing, or in communion according
   to standards of faith and practice; to admit to Christian
   fellowship.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellowship
   n 1: an association of people who share common beliefs or
      activities; "the message was addressed not just to
      employees but to every member of the company family"; "the
      church welcomed new members into its fellowship" [syn:
      {family}, {fellowship}]
   2: the state of being with someone; "he missed their company";
     "he enjoyed the society of his friends" [syn: {company},
     {companionship}, {fellowship}, {society}]
   3: money granted (by a university or foundation or other agency)
     for advanced study or research

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top