Search result for

hostile

(60 entries)
(0.0597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hostile-, *hostile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostile[ADJ] ซึ่งเป็นศัตรู, See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. antagonistic, opposed, unfriendly, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hostile witness (n ) พยานปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hostile!ศัตรู! Whatever I Am, You Made Me (2012)
Your presence might be misinterpreted as hostile.ทำแบบนี้พวกเขาอาจเข้าใจว่าพวกคุณขู่เขา Dead Space: Downfall (2008)
You want to see hostile?อยากเห็นเราขู่มั้ยล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
- Order. - Permission to treat the witness as hostile?ในระเบียบ ขออนุญาตเพิ่อ... The Dark Knight (2008)
- Hostile? I'll show you hostile!จำเลยเหรอ จำเลยต้องทำงี้ The Dark Knight (2008)
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Body of Lies (2008)
You plan on being this hostile the whole time?ฉัน ชื่อ จิลล์ Bedtime Stories (2008)
This is hostile territory.ที่นี่ไม่เป็นมิตร The Day the Earth Stood Still (2008)
- She's hostile?-เธอเป็นผู้ร้าย? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Sir, there's a hostile Mantis craft coming up behind us.ท่านครับ.. มียานแมนทิสของศัตรู กำลังตามหลังเรามาครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
New contact, bearing 214 and possible hostile confirmed for Project Beat Six drop-point.ขอแจ้ง, ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ สอง หนึ่ง สี่ อาจเป็นข้าศึก มันอยู่พิกัดเดียวกับ จุดทิ้งโปรเจ็ค บีท ซิค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Angel Six, we got six hostiles coming down.แองเจล ซิก ข้าศึก 6 กำลังขึ้นสู่ผิวน้ำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostileHe is hostile to the proposal.
hostileI don't feel hostile toward you.
hostileI met with a cool, not to say hostile, reception.
hostileI see that I am surrounded by hostile faces.
hostileMany of us are hostile to the consumption tax.
hostileShe is hostile to me.
hostileShe was aware of their hostile feelings toward her.
hostileSome people took hostile attitudes toward the illegal aliens.
hostileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
hostileThe hostile army began to attack.
hostileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส[ADJ] adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ไพริน[N] enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count unit: คน, พวก
ไพรินทร์[N] hostile king, See also: king who is an enemy, Example: ข้ารู้สึกโกรธแค้นไพรินทร์ผู้นี้มาก เราไม่เคยไปทำอะไรให้มันเจ็บใจเลย มันยังกลับมาทำลายเรา, Thai definition: กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เป็นศัตรู[adj.] (pen sattrū) EN: hostile   FR: hostile

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSTILE    HH AA1 S T AH0 L
HOSTILE    HH AA0 S T AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostile    (j) (h o1 s t ai l)
hostilely    (a) (h o1 s t ai l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) {adj} | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
敵視[てきし, tekishi] (n,vs) looking on (somebody) as hostile [Add to Longdo]
敵性国家[てきせいこっか, tekiseikokka] (n) hostile nation [Add to Longdo]
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout [Add to Longdo]
敵対的買収[てきたいてきばいしゅう, tekitaitekibaishuu] (n) hostile takeover [Add to Longdo]
敵地[てきち, tekichi] (n) enemy territory; hostile place [Add to Longdo]
敵方[てきがた, tekigata] (n) hostile party; enemy side [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against, #27,189 [Add to Longdo]
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] hostile; hostility, #141,901 [Add to Longdo]
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀 / ] hostile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, a. [L. hostilis, from hostis enemy: cf. F.
   hostile. See {Host} an army.]
   Belonging or appropriate to an enemy; showing the disposition
   of an enemy; showing ill will and malevolence, or a desire to
   thwart and injure; occupied by an enemy or enemies; inimical;
   unfriendly; as, a hostile force; hostile intentions; a
   hostile country; hostile to a sudden change.
 
   Syn: Warlike; inimical; unfriendly; antagonistic; opposed;
     adverse; opposite; contrary; repugnant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, n.
   An enemy; esp., an American Indian in arms against the
   whites; -- commonly in the plural. [Colloq.] --P. H.
   Sheridan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostile
   adj 1: characterized by enmity or ill will; "a hostile nation";
       "a hostile remark"; "hostile actions" [ant: {amicable}]
   2: not belonging to your own country's forces or those of an
     ally; "hostile naval and air forces" [ant: {friendly}]
   3: impossible to bring into friendly accord; "hostile factions"
   4: very unfavorable to life or growth; "a hostile climate"; "an
     uncongenial atmosphere"; "an uncongenial soil"; "the
     unfriendly environment at high altitudes" [syn: {hostile},
     {uncongenial}, {unfriendly}]
   5: unsolicited and resisted by the management of the target
     company ( used of attempts to buy or take control of a
     business); "hostile takeover"; "hostile tender offer";
     "hostile bid"
   n 1: troops belonging to the enemy's military forces; "the
      platoon ran into a pack of hostiles" [ant: {friendly}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 hostile [ostil]
   adverse; hostile
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top