ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hostile

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hostile-, *hostile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
hostile takeovers(n) การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostile(adj) ซึ่งเป็นศัตรู, See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. antagonistic, opposed, unfriendly, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ ดู adverse possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hostile witness(n) พยานปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got right in everyone's hostile face.ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride. Fight Club (1999)
- So they kicked you out? - Hostile takeover. But don't worry.พวกนั้นเลยไล่นายออกจากกลุ่มหรอ โดนเทคโอเวอร์น่ะ แต่ไม่เป็นไร 10 Things I Hate About You (1999)
You seem a little hostile today.คุณดูเหมือนต่อต้านนิดหน่อยนะวันนี้ The Woodsman (2004)
Captain's log. Bargain the hostile environment.กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ Madagascar (2005)
This operation's about to have a hostile takeover.กิจการนี้เกือบจะถูกเทคโอเวอร์ Happily N'Ever After (2006)
We've got six hostiles wearing explosive vests.คนร้าย6คนใส่เสื้อติดระเบิด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
One of the hostiles got too close, คนร้ายคนนึงเข้ามาใกล้เกิน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
- How many hostiles are there? - Approximately 10 to 12.คนร้ายมีกี่คน / ประมาณ 15 ถึง 20 Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've got six hostiles wearing explosive vests.4 คนยืนอยู่ใกล้ๆ ตัวประกัน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I need you to let me know if the hostiles adjust their profile in any way.รับทราบ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
- Yeah. Okay, I'm going to send a picture of one of the hostiles over to your screen.โอเค ผมจะส่งภาพคนร้ายคนนึงไปที่จอคุณ รอเดี๋ยว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
The primary kill shots will take out the hostiles wearing bomb vests.หน้าที่หลักคือจัดการคนร้ายที่ใส่เสื้อระเบิด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostileHe is hostile to the proposal.
hostileI don't feel hostile toward you.
hostileI met with a cool, not to say hostile, reception.
hostileI see that I am surrounded by hostile faces.
hostileMany of us are hostile to the consumption tax.
hostileShe is hostile to me.
hostileShe was aware of their hostile feelings toward her.
hostileSome people took hostile attitudes toward the illegal aliens.
hostileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
hostileThe hostile army began to attack.
hostileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[pen sattrū] (adj) EN: hostile  FR: hostile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hostile
hostile

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostile
hostilely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] hostile; enemy (factions); combative #15,274 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ,   /  ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against #27,189 [Add to Longdo]
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] hostile; hostility #141,901 [Add to Longdo]
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀   /   ] hostile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) { adj } | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
敵視[てきし, tekishi] (n, vs) looking on (somebody) as hostile [Add to Longdo]
敵性国家[てきせいこっか, tekiseikokka] (n) hostile nation [Add to Longdo]
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout [Add to Longdo]
敵対的買収[てきたいてきばいしゅう, tekitaitekibaishuu] (n) hostile takeover [Add to Longdo]
敵地[てきち, tekichi] (n) enemy territory; hostile place [Add to Longdo]
敵方[てきがた, tekigata] (n) hostile party; enemy side [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp, v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, a. [L. hostilis, from hostis enemy: cf. F.
   hostile. See {Host} an army.]
   Belonging or appropriate to an enemy; showing the disposition
   of an enemy; showing ill will and malevolence, or a desire to
   thwart and injure; occupied by an enemy or enemies; inimical;
   unfriendly; as, a hostile force; hostile intentions; a
   hostile country; hostile to a sudden change.
 
   Syn: Warlike; inimical; unfriendly; antagonistic; opposed;
     adverse; opposite; contrary; repugnant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, n.
   An enemy; esp., an American Indian in arms against the
   whites; -- commonly in the plural. [Colloq.] --P. H.
   Sheridan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostile
   adj 1: characterized by enmity or ill will; "a hostile nation";
       "a hostile remark"; "hostile actions" [ant: {amicable}]
   2: not belonging to your own country's forces or those of an
     ally; "hostile naval and air forces" [ant: {friendly}]
   3: impossible to bring into friendly accord; "hostile factions"
   4: very unfavorable to life or growth; "a hostile climate"; "an
     uncongenial atmosphere"; "an uncongenial soil"; "the
     unfriendly environment at high altitudes" [syn: {hostile},
     {uncongenial}, {unfriendly}]
   5: unsolicited and resisted by the management of the target
     company ( used of attempts to buy or take control of a
     business); "hostile takeover"; "hostile tender offer";
     "hostile bid"
   n 1: troops belonging to the enemy's military forces; "the
      platoon ran into a pack of hostiles" [ant: {friendly}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 hostile /ostil/ 
  adverse; hostile

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top