Search result for

ศัตรู

(54 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศัตรู-, *ศัตรู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรู[N] enemy, See also: foe, opponent, Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์, Ant. มิตร
ศัตรู[N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, antagonist, Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ, Example: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู
ศัตรูพืช[N] pest, Example: การใช้สารสะกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าศัตรูพืชเป็นการลดการใช้สารฆ่าแมลงอีกแนวทางหนึ่ง, Thai definition: สัตว์และแมลงที่ทำลายต้นไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศัตรู(สัดตฺรู) น. ข้าศึก, ปรปักษ์, เช่น ศัตรูจากภายนอกประเทศ เพลี้ยเป็นศัตรูพืช, ผู้จองเวร เช่น ๒ ตระกูลนี้เป็นศัตรูกันมาหลายชั่วคนแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public enemyศัตรูของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, publicศัตรูของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural pestsศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Garden pestsศัตรูพืชสวน [TU Subject Heading]
Pestsศัตรูของพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Enemiesศัตรู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hostile!ศัตรูWhatever I Am, You Made Me (2012)
And a common enemy- us.และเป็นศัตรูกับพวกเรา Pilot (2008)
As is our enemy.ศัตรูของเราด้วย Ambush (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
Outside to destroy the enemy.ไปลุยกะพวกศัตรูข้างนอก Rising Malevolence (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
Besides I would rather starve than beg my enemies for help.ข้ายอมอดอยากดีกว่าร้องขอความช่วยเหลือจากศัตรู The Labyrinth of Gedref (2008)
- Once they make it off that ship, we'll need reinforcements to finish off the enemy.- ทันทีที่พวกเขาออกมาจากยานนั่นได้ เราต้องการกำลังเสริม เพื่อที่จะเผด็จศึกพวกศัตรู Destroy Malevolence (2008)
in enemy territory... and all alone.อยู่ในแดนศัตรู... ตามลำพังด้วย Destroy Malevolence (2008)
Enemy closing to zone six.ศัตรูกำลังใกล้เข้าสู่โซนหกแล้ว Downfall of a Droid (2008)
Anakin Skywalker prepares a cover attack on the enemy Ship.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ได้เตรียมการลับในการจู่โจมยานศัตรู Shadow of Malevolence (2008)
While our capital ships is vunerable to the enemy attack.เนื่องจากยานรบหลักของเรา สุ่มเสี่ยงต่อการถูกศัตรูโจมตี Shadow of Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]
ศัตรูของประชาชน[n. exp.] (sattrū khøng prachāchon) EN: public enemy ; enemy of the nation   FR: ennemi public [m]
ศัตรูพืช[n. exp.] (sattrū pheūt) EN: pest   

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonist[N] ผู้เป็นปรปักษ์, See also: ศัตรู, Syn. opponent, adversary
enemy[N] ศัตรู, See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น, Syn. antagonist, foe, opponent, Ant. friend, supportor
foe[N] ศัตรู, See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ, Syn. enemy, opponent, adversary, Ant. friend, ally
vermin[N] พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: ศัตรูพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強敵[きょうてき, kyouteki] Thai: ศัตรูตัวฉกาจ English: formidable enemy

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู

French-Thai: Longdo Dictionary
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top