ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศัตรู

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศัตรู-, *ศัตรู*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรู(n) enemy, See also: foe, opponent, Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์, Ant. มิตร
ศัตรู(n) enemy, See also: foe, adversary, opponent, antagonist, Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ, Example: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู
ศัตรูพืช(n) pest, Example: การใช้สารสะกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าศัตรูพืชเป็นการลดการใช้สารฆ่าแมลงอีกแนวทางหนึ่ง, Thai Definition: สัตว์และแมลงที่ทำลายต้นไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศัตรู(สัดตฺรู) น. ข้าศึก, ปรปักษ์, เช่น ศัตรูจากภายนอกประเทศ เพลี้ยเป็นศัตรูพืช, ผู้จองเวร เช่น ๒ ตระกูลนี้เป็นศัตรูกันมาหลายชั่วคนแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public enemyศัตรูของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, publicศัตรูของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural pestsศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Garden pestsศัตรูพืชสวน [TU Subject Heading]
Pestsศัตรูของพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pestศัตรูพืชและสัตว์, Example: สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Enemiesศัตรู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hostile!ศัตรู! Whatever I Am, You Made Me (2012)
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ The Old Man and the Sea (1958)
"And the great sea with our friends and our enemies and bed.และทะเลที่ดีกับเพื่อนของเรา และศัตรูและเตียงของเรา The Old Man and the Sea (1958)
- Enemy tank moving from left to right.รถถังของศัตรูย้ายจากซ้ายไปขวา เพียบ Help! (1965)
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ How I Won the War (1967)
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines, บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู How I Won the War (1967)
- Must have left it sticking in the enemy.จะต้องทิ้งมันติดในศัตรูเซอร์ How I Won the War (1967)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ How I Won the War (1967)
I don't know your name but I'd like you to have my camera.แต่ฉันต้องการให้คุณมีกล้อง ของฉัน สั่งซื้อศัตรูข้อมูลศูนย์ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศัตรู[sattrū] (n) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist  FR: rival [ m ] ; ennemi [ m ]
ศัตรูของประชาชน[sattrū khøng prachāchon] (n, exp) EN: public enemy ; enemy of the nation  FR: ennemi public [ m ]
ศัตรูพืช[sattrū pheūt] (n, exp) EN: pest

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonist(n) ผู้เป็นปรปักษ์, See also: ศัตรู, Syn. opponent, adversary
enemy(n) ศัตรู, See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น, Syn. antagonist, foe, opponent, Ant. friend, supportor
foe(n) ศัตรู, See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ, Syn. enemy, opponent, adversary, Ant. friend, ally
vermin(n) พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: ศัตรูพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
bad bloodn. ความเป็นศัตรู, ความไม่เป็นมิตร
enemy(เอน'นะมี) n., adj. ศัตรู, ข้าศึก, คู่อริ, ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
foe(โฟ) n. ศัตรู, ข้าศึก, ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้หน่วงเหนี่ยว, ผู้ต่อต้าน, สิ่งที่เป็นภัย
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์, การมีเจตนาร้าย, การเป็นศัตรู, การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม, การทำสงคราม, Syn. enmity, animosity
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง, การต่อต้าน, การทำให้อุดตัน, ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง, ยาปราบศัตรูพืช, ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู, คู่ต่อสู้, ฝ่ายตรงข้าม
antagonism(n) การต่อสู้, การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์กัน, ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน, คู่ปรับ, ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน, เป็นศัตรูกัน, ไม่ถูกกัน, ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์, ทำให้เป็นศัตรูกัน, ทำให้ไม่ถูกกัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, ความไม่เป็นมิตร
enemy(n) ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, คู่อริ, ปรปักษ์
enmity(n) ความเป็นอริ, ความเป็นศัตรู, ความคุมแค้น, ความเกลียดชัง
foe(n) ศัตรู, คู่อริ, คู่อาฆาต, ข้าศึก, ปรปักษ์, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ต่อสู้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強敵[きょうてき, kyouteki] TH: ศัตรูตัวฉกาจ  EN: formidable enemy

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู

French-Thai: Longdo Dictionary
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top