หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

foe

(82 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foe-, *foe*
Possible hiragana form: ふぉえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foe[N] ศัตรู, See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ, Syn. enemy, opponent, adversary, Ant. friend, ally
foetal[ADJ] เกี่ยวกับทารกในครรภ์, See also: เกี่ยวกับตัวอ่อนในครรภ์
foetid[ADJ] เหม็น, See also: เหม็นเน่า, Syn. stinking, smelly, noisome
foetus[N] ทารกในครรภ์, See also: ลูกอ่อนในครรภ์, Syn. fetus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
foetal(ฟี'เทิล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของทารกในครรภ์
foetation(ฟีเท'เชิน) n. การตั้งครรภ์, Syn. pregnancy
foetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
foetus(ฟี'ทัส) n. ดูfetus ., See also: foetal adj. -pl. foetuses

English-Thai: Nontri Dictionary
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foetal alcohol syndrome; syndrome, fetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetal deathการตายของทารกในครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foetal death rate; rate, fetal death; rate, stillbirthอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foetal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกในครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foetal mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายของทารกในครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foetal souffle; souffle, fetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetal; fetal-ทารกในครรภ์, -ลูกในท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetid; fetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetid; fetidมีกลิ่นเหม็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foetid Cassiaชุมเห็ดไทย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The foetus died in the mother.ทารกตายในครรภ์ของมารดา Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
He is my defeated foe!เขาเป็นสัตรูที่ฉันกำจัดไปแล้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
A gift to the foes of Mordor.ของขวัญเเด่ศัครูของมอร์ฺดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This foe is beyond any of you.เป็นศัตรูที่เกินการต่อกรของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A foe?โง่เหรอ... Ice Age (2002)
'True Intimacy Friendly Foe. ''ศัตรูผู้เป็นมิตรสนิทสนมอย่างแท้จริง' My Tutor Friend (2003)
Always, keep your eyes on the foe.จับตาอยู่ที่ศัตรูตลอดเวลา Fly, Daddy, Fly (2006)
But he faces many threats from friend and foe alike.แต่เขาจะพบกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะทั้งจากเพื่อนหรือจากศัตรู The Dragon's Call (2008)
What's his link to skynet--friend or foe?เขาเป็นอะไรกับสกายเน็ต... เพื่อนหรือศัตรู? Complications (2008)
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
In hindsight, not much of a foe-ฟรีซซ่า? ถ้าแค่นั้นก็ไม่ใชคู่มือน่ะสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You've seen the foe we face.ท่านเคยเห็นศัตรูนี้มาก่อน Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foeHe makes no friend who never made a foe.
foeMan is a more dangerous foe to man than the elements of nature or animals in the wild.
foeYou shall judge of a man by his foes as well as by his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรู[N] enemy, See also: foe, opponent, Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์, Ant. มิตร
ทารกในครรภ์[N] fetus, See also: foetus, Example: มีลักษณะของพันธุกรรมหรืออิทธิพลต่างๆ ก่อนคลอด ที่มีผลต่อทารกในครรภ์
คู่แค้น[N] enemy, See also: foe, antagonist, adversary, Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต, Example: เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
ข้าศึก[N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา, Thai definition: ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน
ศัตรู[N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, antagonist, Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ, Example: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู
ปัจจามิตร[N] foe, See also: enemy, adversary, Syn. ศัตรู, ข้าศึก, ปัจนึก, Ant. มิตร, เพื่อน, Example: ทัศนะของคนไทยต่อพม่าในฐานะปัจจามิตรมีพัฒนาการอย่างสืบเนื่องจนฝั่งรากลึกในสังคมไทย
วิปักษ์[N] enemy, See also: foe, opponent, adversary, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ปรปักษ์, Thai definition: ฝ่ายตรงกันข้าม, Notes: (สันสกฤต)
เวรี[N] enemy, See also: foe, opponent, Syn. ศัตรู, ข้าศึก, คู่แค้น, ปรปักษ์, คู่อริ, Thai definition: คนจองเวรกัน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy   FR: ennemi [m]
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent   FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe   FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]
ทารกในครรภ์[n. exp.] (thārok nai khan) EN: foetus = fetus (Am.)   FR: foetus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOE    F OW1
FOES    F OW1 Z
FOELL    F IY1 L
FOELLER    F OW1 L ER0
FOEHLICH    F OW1 L IH0 CH
FOERSTER    F AO1 R S T ER0
FOERTSCH    F AO1 R CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foe    (n) (f ou1)
foes    (n) (f ou1 z)
foetal    (j) (f ii1 t l)
foetus    (n) (f ii1 t @ s)
foetuses    (n) (f ii1 t @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feind {m} | Feinde {pl}foe | foes [Add to Longdo]
Foersterhonigfresser {m} [ornith.]Foerster's Melidectes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェーン[, fe-n] (n) (abbr) (See フェーン現象) Foehn phenomenon [Add to Longdo]
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon) [Add to Longdo]
阿魏[あぎ;アギ, agi ; agi] (n) (uk) asafetida (Ferula assafoetida) [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
呉の母;懐香[くれのおも, kurenoomo] (n) (arch) (See 茴香) fennel (Foeniculum vulgare) [Add to Longdo]
座禅草[ざぜんそう;ザゼンソウ, zazensou ; zazensou] (n) (uk) eastern skunk cabbage (Symplocarpus foetidus) [Add to Longdo]
子宮内胎児死亡[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD [Add to Longdo]
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P) [Add to Longdo]
水子;稚子;若子[みずこ;みずご;ちし(稚子), mizuko ; mizugo ; chishi ( chigo )] (n) (1) (みずこ, みずご only) aborted, stillborn or miscarried foetus (fetus); (2) (arch) newborn baby [Add to Longdo]
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
促進[そくしん, sokushin] foerdern, beschleunigen [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] Foerderung_der_Industrie [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] Foerderung, Unterstuetzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foe \Foe\ (f[=o]), n. [OE. fo, fa, AS. f[=a]h hostile; prob.
   akin to E. fiend. [root]81. See {Fiend}, and cf. {Feud} a
   quarrel.]
   [1913 Webster]
   1. One who entertains personal enmity, hatred, grudge, or
    malice, against another; an enemy.
    [1913 Webster]
 
       A man's foes shall be they of his own household.
                          --Matt. x. 36
    [1913 Webster]
 
   2. An enemy in war; a hostile army.
    [1913 Webster]
 
   3. One who opposes on principle; an opponent; an adversary;
    an ill-wisher; as, a foe to religion.
    [1913 Webster]
 
       A foe to received doctrines.     --I. Watts
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foe \Foe\, v. t.
   To treat as an enemy. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foe
   n 1: an armed adversary (especially a member of an opposing
      military force); "a soldier must be prepared to kill his
      enemies" [syn: {enemy}, {foe}, {foeman}, {opposition}]
   2: a personal enemy; "they had been political foes for years"
     [syn: {foe}, {enemy}] [ant: {ally}, {friend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top