Search result for

designer

(61 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -designer-, *designer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
designer[ADJ] ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียง, Syn. custom-made, tailor-made
designer[N] นักออกแบบ, See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน, Syn. architect, deviser, planner, founder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน

English-Thai: Nontri Dictionary
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designerดิไซเนอร์, ดิไซเนอร์ [อื่นๆ]
Designersนักออกแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You dropped out of constance to become a designer.เธอทิ้งการเรียนเพื่อที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ Chuck in Real Life (2008)
He wants to do a feature on you as a designer to watch.เค้าต้องที่จะทำคุณให้เด่นเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจับตามอง Pret-a-Poor-J (2008)
But did you know blair's mother is a designer?- แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณแม่ของแบลร์เป็นดีไซเนอร์ There Might be Blood (2008)
To prove that I can be a designer.ที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่า ฉันเป็นดีไซเนอร์ได้ There Might be Blood (2008)
A dog has no use for fancy cars... or big homes or designer clothes.หมาน่ะไม่ได้ต้องการรถหรูๆ บ้านหลังโตๆ หรือเสื้อผ้าสวยๆหรอก Marley & Me (2008)
The designers pay me after 60 days,ปาสคาล Gomorrah (2008)
The designer of this algorithm built a backdoor into his code.คนสร้างโค้ดนี้ สร้างช่องทางซ่อนเอาไว้ในรหัส Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So I thought princesses had designer clothes and stuff.หนูคิดว่าเจ้าหญิง คงจะมีนักออกแบบเสื้อผ้าส่วนตัว Princess Protection Program (2009)
- My royal dress designer.- นักออกแบบเสื้อผ้าประจำวัง Princess Protection Program (2009)
We should hire a lighting designer.เราควรจ้างนักออกแบบแสง Princess Protection Program (2009)
She's got a lot of high-End designer jewelry here, and then this.หล่อนมีเครื่องประดับแพง ๆ มากมายแล้วก็นี่อีก Pleasure Is My Business (2009)
Yeah, well, a girl like you should be on the arm of a designer on day and yachting around the Maldives the next not making up and breaking up with the same high-school boy and feuding with your frenemy.ใช่. อืม,ผู้หญิงอย่างเธอ ควรจะได้ควงดีไซเนอร์ Remains of the J (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
designerFashion designers are breaking with tradition.
designerI didn't quite catch the name of that designer.
designerShe hopes to become a designer.
designerShe wants to be a designer.
designerSome Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.
designerThat looks like the kind of guy who'd buy me lots of designer goods tee-hee-hee.
designerYou can turn your talents to good account if you become a designer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกแบบ[N] designer, See also: creator, architect, planner, deviser, Example: ในการออกแบบคอมพายเลอร์นั้น ผู้ออกแบบอาจกำหนดให้ขบวนการทำงานของคอมพายเลอร์ตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประดิษฐ์รูปลักษณะ, ผู้ประดิษฐ์แบบ
นักออกแบบ[N] designer, Syn. ดีไซน์เนอร์, Example: นักออกแบบย่อมสามารถดัดแปลงและแก้ไขแบบให้สวยได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งของต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang toktaeng phāinai) EN: interior designer   
ขนานชื่อ [v. exp.] (khanān cheū) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
หมายถึง[v.] (māitheung) EN: mean ; be   FR: signifier ; désigner ; être
มัณฑนากร[n.] (manthanākøn) EN: interior designer   FR: designer [m]
นักออกแบบ[n. exp.] (nak økbaēp) EN: designer   
นักออกแบบแฟชั่น[n. exp.] (nak økbaēp faēchan) EN: fashion designer   FR: créateur de mode [m]
พี่[n.] (phī) EN: friend (for s.o. older), person (general term for s.o. older), you ( to s.o. older – inf.)   FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; personne (général, pr désigner qqn de plus âgé) ; tu ( pr s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser   FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
เรียกชื่อ [v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call   FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIGNER    D AH0 Z AY1 N ER0
DESIGNERS    D AH0 Z AY1 N ER0 Z
DESIGNER'S    D AH0 Z AY1 N ER0 Z
DESIGNERS'    D AH0 Z AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
designer    (n) (d i1 z ai1 n @ r)
designers    (n) (d i1 z ai1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Designer {m} | Designer {pl}designer | designers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンデザイナー[, a-bandezaina-] (n) urban designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インテリアデザイナー[, interiadezaina-] (n) interior designer [Add to Longdo]
ウェブデザイナ[, uebudezaina] (n) {comp} web designer [Add to Longdo]
グラフィックデザイナー[, gurafikkudezaina-] (n) graphic designer [Add to Longdo]
サイトデザイナ[, saitodezaina] (n) {comp} site designer [Add to Longdo]
システムデザイナー[, shisutemudezaina-] (n) systems designer [Add to Longdo]
デザイナー[, dezaina-] (n) designer; (P) [Add to Longdo]
デザイナードラッグ[, dezaina-doraggu] (n) designer drug [Add to Longdo]
デザイナーニセン[, dezaina-nisen] (n) {comp} Designer2000 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] designer; architect [Add to Longdo]
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] designer; architect (of a project) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デザイナーニセン[でざいなーにせん, dezaina-nisen] Designer2000 [Add to Longdo]
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Designer \De*sign"er\, n.
   1. One who designs, marks out, or plans; a contriver.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) One who produces or creates original works of
    art or decoration.
    [1913 Webster]
 
   3. A plotter; a schemer; -- used in a bad sense.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 designer
   n 1: a person who specializes in designing architectural
      interiors and their furnishings [syn: {interior designer},
      {designer}, {interior decorator}, {house decorator}, {room
      decorator}, {decorator}]
   2: someone who creates plans to be used in making something
     (such as buildings) [syn: {architect}, {designer}]
   3: someone who specializes in graphic design [syn: {graphic
     designer}, {designer}]
   4: a person who devises plots or intrigues; "he is believed to
     be the principal designer of the terrorist bombing attack"
     [syn: {designer}, {intriguer}]
   5: someone who designs clothing [syn: {couturier}, {fashion
     designer}, {clothes designer}, {designer}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Designer [diːzainr] (n) , pl.
   designer; designers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top