ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

name

N EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -name-, *name*
Possible hiragana form: なめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
name(n) ชื่อ, See also: ฉายานาม, ชื่อเรียก, Syn. given name, appellation, first name, family name, title
name(vt) ตั้งชื่อ, See also: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ
namely(adv) กล่าวคือ, Syn. that is to say, particularly, viz, id est
name as(phrv) แต่งตั้งเป็น, See also: กำหนดให้เป็น
nametag(n) ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)
name day(n) วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ
nameless(adj) ซึ่งไม่มีชื่อ, See also: ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ, Syn. unacknowledged, unknown, unnamed
namesake(n) คนที่ถูกตั้งชื่อเหมือนกับคนอื่น, See also: คนที่มีชื่อเหมือนกับคนอื่น
nametape(n) แถบป้ายชื่อที่เป็นผ้า
name-drop(vi) อ้างชื่อคนมีชื่อเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
name(เนม) n. ชื่อ, นาม vt. ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ
name of the gamen. เป้าหมาย, จุดปรสงค์
nameable(เน'มะเบิล) adj. ระบุชื่อได้, เปิดเผยชื่อได้
namely(เนม'ลี) adv. กล่าวคือ
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น, ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
baptismal namen. ดูChristian name
bename(บิเนม') { benamed, benaming, benames } vt. เรียกชื่อ, ตั้งชื่อ
big-nameadj. มีชื่อเสียงโด่งดัง
by-namen. ชื่อรอง, ฉายานาม, นามสกุล, ชื่อเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
name(n) ชื่อ, นามกร, ผู้มีชื่อเสียง
name(vt) ตั้งชื่อ, เรียกชื่อ, ออกชื่อ, แนะนำ
nameless(adj) ไม่มีชื่อ, ไม่ระบุชื่อ, นิรนาม
namely(adv) กล่าวคือ
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก
byname(n) นามสกุล, ชื่อรอง, ชื่อเล่น
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
enamel(n) วัตถุเคลือบ, เครื่องเคลือบ, ภาชนะเคลือบ, วัตถุลงยา
enamel(vt) เคลือบ, ลงยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nameชื่อ, นาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nameนามผู้รับประกันภัยแห่งสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
name and arms clauseข้อกำหนดให้ใช้ชื่อและตราประจำตระกูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name certificateใบหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name limitขีดจำกัดจุดเก็บสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change ofการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change of companyการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, familyชื่อสกุล, นามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
named insuredผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
named policyกรมธรรม์แบบระบุชื่อเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Names ; Nameนาม [TU Subject Heading]
Names, Chineseนามจีน [TU Subject Heading]
Names, Geographicalชื่อภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Names, Personalนามบุคคล [TU Subject Heading]
Names, Personalนามสกุล [TU Subject Heading]
Names, Personal (Cataloging)ชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
name[เนม] (name) ชื่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Sylar!ฉันชื่อ ไซลาร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Open in the name of Hynkel!ในนามของ เฮนเคิลเปิดประตู The Great Dictator (1940)
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ The Great Dictator (1940)
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา The Great Dictator (1940)
Now, I have just the name for you.ตอนนี้ฉันมีเพียงแค่ชื่อสำหรับ คุณ Pinocchio (1940)
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น Pinocchio (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
- And what might your name be?และสิ่งที่ชื่อของคุณอาจจะมี? Pinocchio (1940)
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nameAccording to one legend, it gets its name from a priest.
nameA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
nameAdd a few more names to the list.
nameA girl named Kate came to see you.
nameAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
nameAkiko has an aunt whose name is Hana.
nameAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
nameAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
nameAll the names are listed in alphabetical order.
nameAll you have to do is sign your name here.
nameAll you have to do is to write your name and address here.
nameAlthough the names are similar, they are far from being the same.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ(n) list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count Unit: รายชื่อ, Thai Definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
ธนานุบาล(n) pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
พระนาม(n) name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
บัญชีรายชื่อ(n) list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
สงกรานต์(n) name of species of aquatic animal, Syn. ตัวสงกรานต์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ชอบลอยตัวบนผิวน้ำในวันสงกรานต์, Notes: (สันสกฤต)
สมญา(n) designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
รื้อ(n) name of Thai tune, Syn. รื้อร่าย, Thai Definition: ชื่อทำนองเพลงร้อง
สิง(n) name of a species of snake, Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน, ตาลาน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่องูชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ตาโต เลื้อยเร็ว ออกหากินเวลากลางวัน ไม่มีพิษ
เต่า(n) name of a constellation, Syn. ดาวเต่า, Example: เขารู้จักแต่ดาวเต่ากับดาวลูกไก่เท่านั้นแหละ, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ชื่อดาวกลุ่มหนึ่ง
ขนมนางเล็ด(n) name of a round and flat sweetmeat, Thai Definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแผ่เป็นแผ่นกลม ตากแห้ง ทอดน้ำมันให้พองแล้วโรยน้ำตาลเคี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
อภิไธย[aphithai] (n) EN: name ; nomenclature
อเวจี[awējī] (n) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells  FR: enfer [ m ]
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; rôle [ m ]
บัญชีเรียกชื่อ[banchī rīek cheū] (n, exp) EN: list of names
บิดาชื่อ[bidā cheū] (n, exp) EN: father's name  FR: nom du père [ m ]
บุรุษนิรนาม[burut niranām] (n, exp) EN: unnamed person  FR: personne anonyme [ f ]
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand
ชามเบญจรงค์[chām bēnjarong] (n, exp) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NAME N EY1 M
NAMED N EY1 M D
NAMES N EY1 M Z
NAMER N EY1 M ER0
NAME'S N EY1 M Z
NAMELY N EY1 M L IY0
NAMELESS N EY1 M L AH0 S
NAMESAKE N EY1 M S EY2 K
NAMEPLATE N EY1 M P L EY2 T
NAMESAKES N EY1 M S EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
name (v) nˈɛɪm (n ei1 m)
named (v) nˈɛɪmd (n ei1 m d)
names (v) nˈɛɪmz (n ei1 m z)
namely (a) nˈɛɪmliː (n ei1 m l ii)
name-day (n) nˈɛɪm-dɛɪ (n ei1 m - d ei)
nameless (j) nˈɛɪmlɪs (n ei1 m l i s)
namesake (n) nˈɛɪmsɛɪk (n ei1 m s ei k)
name-days (n) nˈɛɪm-dɛɪz (n ei1 m - d ei z)
name-drop (v) nˈɛɪm-drɒp (n ei1 m - d r o p)
name-part (n) nˈɛɪm-paːt (n ei1 m - p aa t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people #108 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near #477 [Add to Longdo]
名称[míng chēng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ, / ] name (of a thing); name (of an organization) #3,602 [Add to Longdo]
[Liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] name of Kingdoms and Dynasties at different periods; surname Liang #4,179 [Add to Longdo]
姓名[xìng míng, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] name and surname #4,532 [Add to Longdo]
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title #5,006 [Add to Longdo]
命名[mìng míng, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] name; naming #6,328 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] name of a river #8,505 [Add to Longdo]
神舟[shēn zhóu, ㄕㄣ ㄓㄡˊ, ] name of Chinese manned rocket series "divine boat" #8,514 [Add to Longdo]
无名[wú míng, ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] nameless; obscure #10,429 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] TH: เลีย  EN: to lick
なめる[なめる, nameru] TH: ดูถูก  EN: to make a fool of sb

German-Thai: Longdo Dictionary
Name(n) |der, pl. Namen| ชื่อ
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, Syn. Ausweis
Nachname(n) |der, pl. Nachnamen| นามสกุล, See also: Related: Vorname, Spitzname
Vorname(n) |der, pl. Vornamen| ชื่อหน้า, See also: Related: Nachname, Spitzname
Spitzname(n) |der, pl. Spitznamen| ชื่อเล่น, ฉายา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Name { m } | Namen { pl } | Namen in eine Liste eintragen | in meinem Namen | im Namen meines Freundes | ein Name, der Wunder wirktname | names | to enter names on a list | on my behalf | in behalf of my friend | a name to conjure with [Add to Longdo]
Namen { pl }reputations [Add to Longdo]
Name { m }; Titel { m }; Überschrift { f }; Bezeichnung { f } | Namen { pl }; Titel { pl }; Überschriften { pl }; Bezeichnungen { pl } | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Namensaufruf { m }roll call [Add to Longdo]
Namensänderung { f }change of name [Add to Longdo]
Namensgeberzeichen { n } (Fernschreiber); Stationskennung { f }answer code [Add to Longdo]
Namensgebung { f }naming; choice of a name [Add to Longdo]
Namensirrtum { m }misnomer [Add to Longdo]
Namensparameter { m }label parameter [Add to Longdo]
Namensraum { m }namespace [Add to Longdo]
Namensrecht { n } [ jur. ]law relating to the use of name [Add to Longdo]
Namensschild { n }; Typenschild { n } | Namensschilder { pl }name plate | name tags [Add to Longdo]
Namenstafel { f }name board [Add to Longdo]
Namenstag { m }name day [Add to Longdo]
Namensverzeichnis { n }nomenclature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) name; reputation; (P) #54 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
州(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) #129 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n, adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) #156 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
コード名[コードめい, ko-do mei] code name [Add to Longdo]
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name [Add to Longdo]
システム名[システムめい, shisutemu mei] system-name [Add to Longdo]
データ名[データめい, de-ta mei] data-name [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デバイス名[デバイスめい, debaisu mei] device name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[な, na] Name, Ruf [Add to Longdo]
名前[なまえ, namae] Name [Add to Longdo]
名簿[めいぼ, meibo] Namensregister, Namensliste [Add to Longdo]
年号[ねんごう, nengou] Name_einer_Aera, Jahr_einer_Aera [Add to Longdo]
改名[かいめい, kaimei] Namensaenderung [Add to Longdo]
標札[ひょうさつ, hyousatsu] Namenschild [Add to Longdo]
滑らか[なめらか, nameraka] -glatt, schluepfrig, -weich [Add to Longdo]
[しょう, shou] NAME, TITEL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Name \Name\ (n[=a]m), n. [AS. nama; akin to D. naam, OS. & OHG.
   namo, G. name, Icel. nafn, for namn, Dan. navn, Sw. namn,
   Goth. nam[=o], L. nomen (perh. influenced by noscere,
   gnoscere, to learn to know), Gr. 'o`mona, Scr. n[=a]man.
   [root]267. Cf. {Anonymous}, {Ignominy}, {Misnomer},
   {Nominal}, {Noun}.]
   1. The title by which any person or thing is known or
    designated; a distinctive specific appellation, whether of
    an individual or a class.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever Adam called every living creature, that
       was the name thereof.         --Gen. ii. 19.
    [1913 Webster]
 
       What's in a name? That which we call a rose
       By any other name would smell as sweet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A descriptive or qualifying appellation given to a person
    or thing, on account of a character or acts.
    [1913 Webster]
 
       His name shall be called Wonderful, Counsellor, The
       mighty God, The everlasting Father, The Prince of
       Peace.                --Is. ix. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. Reputed character; reputation, good or bad; estimation;
    fame; especially, illustrious character or fame; honorable
    estimation; distinction.
    [1913 Webster]
 
       What men of name resort to him?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Far above . . . every name that is named, not only
       in this world, but also in that which is to come.
                          --Eph. i. 21.
    [1913 Webster]
 
       I will get me a name and honor in the kingdom. --1
                          Macc. iii. 14.
    [1913 Webster]
 
       He hath brought up an evil name upon a virgin.
                          --Deut. xxii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       The king's army . . . had left no good name behind.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. Those of a certain name; a race; a family.
    [1913 Webster]
 
       The ministers of the republic, mortal enemies of his
       name, came every day to pay their feigned
       civilities.              --Motley.
    [1913 Webster]
 
   5. A person, an individual. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       They list with women each degenerate name. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Christian name}.
    (a) The name a person receives at baptism, as
      distinguished from {surname}; baptismal name; in
      western countries, it is also called a {first name}.
    (b) A given name, whether received at baptism or not.
 
   {Given name}. See under {Given}.
 
   {In name}, in profession, or by title only; not in reality;
    as, a friend in name.
 
   {In the name of}.
    (a) In behalf of; by the authority of. " I charge you in
      the duke's name to obey me."      --Shak.
    (b) In the represented or assumed character of. "I'll to
      him again in name of Brook."      --Shak.
 
   {Name plate}, a plate as of metal, glass, etc., having a name
    upon it, as a sign; a doorplate.
 
   {Pen name}, a name assumed by an author; a pseudonym or {nom
    de plume}. --Bayard Taylor.
 
   {Proper name} (Gram.), a name applied to a particular person,
    place, or thing.
 
   {To call names}, to apply opprobrious epithets to; to call by
    reproachful appellations.
 
   {To take a name in vain}, to use a name lightly or profanely;
    to use a name in making flippant or dishonest oaths. --Ex.
    xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Appellation; title; designation; cognomen; denomination;
     epithet.
 
   Usage: {Name}, {Appellation}, {Title}, {Denomination}. Name
      is generic, denoting that combination of sounds or
      letters by which a person or thing is known and
      distinguished. Appellation, although sometimes put for
      name simply, denotes, more properly, a descriptive
      term (called also {agnomen} or {cognomen}), used by
      way of marking some individual peculiarity or
      characteristic; as, Charles the Bold, Philip the
      Stammerer. A title is a term employed to point out
      one's rank, office, etc.; as, the Duke of Bedford,
      Paul the Apostle, etc. Denomination is to particular
      bodies what appellation is to individuals; thus, the
      church of Christ is divided into different
      denominations, as Congregationalists, Episcopalians,
      Presbyterians, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Name \Name\ (n[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Named} (n[=a]md); p.
   pr. & vb. n. {Naming}.] [AS. namian. See {Name}, n.]
   1. To give a distinctive name or appellation to; to entitle;
    to denominate; to style; to call.
    [1913 Webster]
 
       She named the child Ichabod.     --1 Sam. iv.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Thus was the building left
       Ridiculous, and the work Confusion named. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To mention by name; to utter or publish the name of; to
    refer to by distinctive title; to mention.
    [1913 Webster]
 
       None named thee but to praise.    --Halleck.
    [1913 Webster]
 
       Old Yew, which graspest at the stones
       That name the underlying dead.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To designate by name or specifically for any purpose; to
    nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for
    the wedding; to name someone as ambassador.
    [1913 Webster]
 
       Whom late you have named for consul. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (House of Commons) To designate (a member) by name, as the
    Speaker does by way of reprimand.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To denominate; style; term; call; mention; specify;
     designate; nominate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 name
   n 1: a language unit by which a person or thing is known; "his
      name really is George Washington"; "those are two names for
      the same thing"
   2: a person's reputation; "he wanted to protect his good name"
   3: family based on male descent; "he had no sons and there was
     no one to carry on his name" [syn: {name}, {gens}]
   4: a well-known or notable person; "they studied all the great
     names in the history of France"; "she is an important figure
     in modern music" [syn: {name}, {figure}, {public figure}]
   5: by the sanction or authority of; "halt in the name of the
     law"
   6: a defamatory or abusive word or phrase [syn: {name},
     {epithet}]
   v 1: assign a specified (usually proper) proper name to; "They
      named their son David"; "The new school was named after the
      famous Civil Rights leader" [syn: {name}, {call}]
   2: give the name or identifying characteristics of; refer to by
     name or some other identifying characteristic property; "Many
     senators were named in connection with the scandal"; "The
     almanac identifies the auspicious months" [syn: {name},
     {identify}]
   3: charge with a function; charge to be; "She was named Head of
     the Committee"; "She was made president of the club" [syn:
     {name}, {nominate}, {make}]
   4: create and charge with a task or function; "nominate a
     committee" [syn: {appoint}, {name}, {nominate}, {constitute}]
   5: mention and identify by name; "name your accomplices!"
   6: make reference to; "His name was mentioned in connection with
     the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up}, {cite},
     {name}, {refer}]
   7: identify as in botany or biology, for example [syn:
     {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish},
     {describe}, {name}]
   8: give or make a list of; name individually; give the names of;
     "List the states west of the Mississippi" [syn: {list},
     {name}]
   9: determine or distinguish the nature of a problem or an
     illness through a diagnostic analysis [syn: {diagnose},
     {name}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Name /naːmə/ 
  name

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top