ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางแผน

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางแผน-, *วางแผน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางแผน[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย
วางแผนการ[V] plan, Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ, Example: คนร้ายวางแผนการไว้อย่างรัดกุม แต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นกฎหมายไปได้, Thai definition: กำหนดแผนงานเอาไว้เป็นแนวในการดำเนินการ
วางแผนครอบครัว[V] practice birth control, Syn. คุมกำเนิด, Example: คุณหมอแนะนำให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวตามนโยบายด้านควบคุมประชากร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางแผนก. กะกำหนดแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป, วางแผนการ ก็ว่า
วางแผนทำท่าทีใหญ่โต เช่น ทำวางแผนเป็นขุนนางชั้นสูง.
วางแผนการก. กะกำหนดแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป
วางแผนการวางแผน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've even worked out a plan.ถึงกับวางแผนเอาไว้ด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I sure have!ใช่ ฉันวางแผนThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Shh! Good plan.การวางแผนที่ดี Yellow Submarine (1968)
Now, my prisoners say you plan to take your gasoline out of the Wasteland.ตอนนี้ เชลยของข้าบอก ...ว่าพวกเจ้าวางแผน จะเอาน้ำมันออกจากที่นี่ The Road Warrior (1981)
Andjust as Pappagallo had planned we traveled far beyond the reach of men on machines.อย่างที่แพ็พแกลโลได้วางแผนไว้... ...เราเดินทางพ้นเงื้อมมือพวกนั้นได้ The Road Warrior (1981)
It's not only generals who know how to plan campaigns.ไม่ใช่แค่นายพลที่วางแผนเป็นเท่านั้น Gandhi (1982)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Family planning.การวางแผนครอบครัว Clue (1985)
Were you planning to blackmail him, Wadsworth?คุณวางแผนที่จะแบล็กเมล์เขาเหรอ วัดส์เวิร์ท? Clue (1985)
what's a dickfer? to pee with. man: aah!- เราต้องวางแผน Spies Like Us (1985)
It intrigued Roberts, as did my description of your beauty.มันเป็นการวางแผนของโรเบิร์ต เพราะข้าบรรยายความงดงามของท่าน The Princess Bride (1987)
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางแผน[X] (wāngphaēn) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme   FR: projeter ; préparer ; planifier
วางแผนงบประมาณ[v. exp.] (wāngphaēn ngoppramān) FR: planifier un budget

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart[VT] กำหนดแผนการ, See also: วางแผน, Syn. plan
concoct[VT] วางแผน, Syn. plan, devise
contrive[VT] วางแผน, Syn. design, plan, porject
chalk out[PHRV] วางแผน, See also: วางแผนสำหรับ, วางแผนเพื่อ
chart out[PHRV] วางแผน, See also: วางแผนงาน
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against
design[VT] ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
design[VI] ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
engineer[VT] วางแผน, See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน, Syn. contrive, plan
frame[VT] วางแผน, See also: ร่าง, Syn. organize, plan, prepare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
complot(n. คอม'พลอท; v คัมพลอท') {complotted,complotting,complots} n.,vt.,vi,วางแผนร่วมกัน
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
contrive(คันไทรฟว') {contrived,contriving,contrives} vt. ประดิษฐ์,วางแผน,ออกอุบาย,ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive
contrived(คันไทรฟวดฺ') adj. ซึ่งวางแผนไว้,ซึ่งออกอุบายไว้,ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
contriver(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้สร้าง,ผู้วางแผน
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: วางแผน English: to plan

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน , See also: vorhaben
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
vorsehen(vt) |sah vor, hat vorgesehen| วางแผน, คาดการณ์ เช่น Mit wem hast du vorgesehen, zur Party zu gehen? เธอคาดว่าจะไปงานปาร์ตี้กับใคร, See also: S. plannen,
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top