ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

designate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -designate-, *designate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
designate(vt) กำหนด (มักใช้รูป passive voice), See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก, Syn. detail, mark, indicate
designate(vt) ให้ชื่อ, See also: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น, Syn. baptize, brand, call
designate as(phrv) แต่งตั้งให้เป็น, See also: ถูกกำหนดให้เป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ, กำหนด, ระบุ, เรียกว่า, ตั้งชื่อ, ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select

English-Thai: Nontri Dictionary
designate(vt) กะ, เรียกขาน, ระบุ, ตั้งชื่อ, บ่งชี้, กำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอส, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It usually designates some kind of heating vent.มันเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องระบายความร้อนบางชนิด The Legend (2008)
The m designates a meter.ตัว เอ็ม ถูกใช้แทน มีตเตอร์ The Legend (2008)
Designate your enemy... and any round you fire will explode around a 5 meter kill radius.กำหนดศัตรูของคุณ ... และรอบไฟไหม้ใด ๆ ที่คุณจะ ระเบิดประมาณ 5 เมตรฆ่ารัศม Elysium (2013)
This new corridor has no name above the entrance to designate its epoch, and we don't yet know which failed species will be memorialized within its walls.ทางเดินใหม่นี้มีชื่อ เหนือประตูทางเข้าไม่ การกำหนดยุค และเรายังไม่ทราบ ที่ล้มเหลวสายพันธุ์ที่จะได้รับการ จดบันทึกภายในกำแพง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Ship's designate is the Technodrome.ได้แล้ว ชื่อของเจ้านี่คือ... ยานเทคโนโดรม Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
designateBlue lines on the map designate rivers.
designateChurches are designated on the map by cross.
designateCites are designated on this map as red dots.
designateI met at the designated spot.
designateShe designated their table with a wave of the hand.
designateThis has been designated a conservation area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายตัว(v) appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai Definition: กำหนดตัวไว้
ตั้งแต่ง(v) appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ขนานชื่อ[khanān cheū] (v, exp) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
ขนานนาม[khanān nām] (n, exp) EN: call ; name ; designate ; give a name
ระบุ[rabu] (v) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine  FR: mentionner ; nommer ; préciser ; spécifier
เรียกชื่อ[rīek cheū] (v) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call  FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
แสดงให้เห็น[sadaēng hai hen] (v, exp) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate  FR: dévoiler ; révéler ; démontrer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
designate
designate
designated
designates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
designate
designated
designates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ,  ] designate #95,923 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b, vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) #2,149 [Add to Longdo]
指名[しめい, shimei] (n, vs, adj-no) name; nominate; designate; (P) #2,420 [Add to Longdo]
法定[ほうてい, houtei] (n, adj-no) legal; designated by law; (P) #12,003 [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) #19,671 [Add to Longdo]
ディーエッチ[dei-ecchi] (n) (designated hitter - baseball) [Add to Longdo]
温泉マーク[おんせんマーク, onsen ma-ku] (n) (1) sign used to designate a hot springs (e.g. on a map); (2) (See 連込み宿, 逆さ海月・さかさくらげ) traditional style love hotel [Add to Longdo]
指定単[していたん, shiteitan] (n) (from 単独運用指定金銭信託) designated money trust [Add to Longdo]
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving) [Add to Longdo]
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving) [Add to Longdo]
指名打者[しめいだしゃ, shimeidasha] (n) designated hitter (baseball); DH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Designate \Des"ig*nate\, a. [L. designatus, p. p. of designare.
   See {Design}, v. t.]
   Designated; appointed; chosen. [R.] --Sir G. Buck.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Designate \Des"ig*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Designated}; p.
   pr. & vb. n. {Designating}.]
   1. To mark out and make known; to point out; to name; to
    indicate; to show; to distinguish by marks or description;
    to specify; as, to designate the boundaries of a country;
    to designate the rioters who are to be arrested.
    [1913 Webster]
 
   2. To call by a distinctive title; to name.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate or set apart for a purpose or duty; -- with to
    or for; as, to designate an officer for or to the command
    of a post or station.
 
   Syn: To name; denominate; style; entitle; characterize;
     describe.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 designate
   adj 1: appointed but not yet installed in office
   v 1: assign a name or title to [syn: {designate}, {denominate}]
   2: give an assignment to (a person) to a post, or assign a task
     to (a person) [syn: {delegate}, {designate}, {depute},
     {assign}]
   3: indicate a place, direction, person, or thing; either
     spatially or figuratively; "I showed the customer the glove
     section"; "He pointed to the empty parking space"; "he
     indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point},
     {designate}, {show}]
   4: decree or designate beforehand; "She was destined to become a
     great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom}, {designate}]
   5: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top